Der afholdes Generalforsamling i Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab den 4. Maj 2019, kl. 15.30

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DMAS

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 15,30

Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

    Herunder redegørelse for bestyrelsens udredningsarbejde vedr. fremtid og visioner for DMAS

3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingentet.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS, de " Lægevidenskabelige

    Selskaber", "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening", klinikudvalget og undervisnings-

     udvalget

6. Valg af bestyrelsesformand

    Ekstraordinært for et år da Tommy Sommer ønsker at fratræde). Til formand kan alene vælges en læge

    med dansk lægeautorisation: Elsebeth Lægaard kandiderer.

7. Valg af den øvrige bestyrelse:

    Læge: Dan Kryh ønsker ikke genvalg

    Læge: Lian Tving, genopstiller

    Læge: Mette Marie Nordentoft ønsker at fratræde!

    Såfremt Elsebeth Lægaard vælges til formand skal der vælges en læge for 1 år

    Dyrlæge: Birgitte Langvad ønsker ikke genvalg: Dyrlæge Helle Johansen kandiderer

    Tandlæge: Jens Benzon Bang ønsker ikke genvalg: Tandlæge Lisbeth Løvenov kandiderer

Suppleanter:

Da dyrlæge Lene K. Nielsen ikke ønsker at fortsætte: Dyrlæge Birgitte Langvad kandiderer

Tandlæger: Tandlæge Jens Benzon Bang kandiderer

Suppleant læger: Læge Anja Bjørk Mortensen kandiderer

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

9. Valg af repræsentanter til LVS, de "Lægevidenskabelige Selskaber, "Tandlægeforeningen" og "Den

    Danske Dyrlægeforening".

10. Forslag:

Vedrørende revisor foreslås følgende vedtægtsændring for § 7. Regnskab og revision:

Selskabets regnskabsår er kalenderåret og løber således fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor og opstilles af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Selskabets formue bør være anbragt i anerkendte pengeinstitutter, og bør så vidt muligt være rentebærende.

Ændres til:

Selskabets regnskabsår er kalenderåret og løber således fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor og opstilles af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Selskabets formue bør være anbragt i anerkendte pengeinstitutter, og bør så vidt muligt være rentebærende.

Vedrørende § 4. Medlemskab:

Kinesiske læger med kinesisk lægeautorisation foreslås følgende tilføjelse:

Ekstraordinære medlemmer: Læger med godkendt Kinesisk lægeautorisation.

Alle stillet af bestyrelsen

11. Eventuelt.

Nekrolog vedr. Ole Dahl