Indkaldelse til generalforsamling i DMAS 2023

Dagsorden Generalforsamling Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab lørdag d. 29. april kl. 16.30 til ca. 17.30 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS, de " Lægevidenskabelige Selskaber", "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening".
 6. Valg af bestyrelsesformand (lige år). Til formand kan alene vælges en læge med dansk læge-autorisation.

Mette er ikke på valg i år pga. ulige år.

 1. Valg af den øvrige bestyrelse: Til bestyrelsen skal vælges yderligere 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være læger, 1 skal være tandlæge, 1 skal være dyrlæge. Det tilstræbes at bestyrelsens sammensætning til enhver tid afspejler medlemsskarens. På lige år vælges 2 læger. På ulige år vælges 3 læger, 1 tandlæge og 1 dyrlæge. Herudover valg af 3 suppleanter - 1 læge, 1 tandlæge og 1 dyrlæge.

På valg er:

Elsebeth (stiller op igen)

Lian (stiller op igen, men viger gerne pladsen for en anden)

Ming (stiller op igen)

Helle (stiller op igen)

Lisbeth (stiller ikke op)

Birgitte Bartholdy (stiller ikke op)

Desuden mangler der 2 suppleanter for læger i bestyrelsen.

Følgende er IKKE på valg:

Karen

Dirk

Jens

Birgitte Langvad

 1. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 2. Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber, ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
 3. Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer.

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens stillingtagen og reflektion over følgende ændring i vedtægterne. Ved en positiv tilkendegivelse, vil nedenstående blive fremlagt til afstemning ved Generalforsamlingen 2024:

 • 2 - Formål

Der vil være en mulighed for Bestyrelsen at udarbejde specifikke kursustilbud, der målrettes mod specifikke faggrupper under hensyntagen til netop deres medicinske diagnostiske tilgang i deres behandling med akupunktur.

Der kan nedsættes et lægefagligt råd (Læger, tandlæger og dyrlæger), som kan sikre den medicinske tilgang til akupunkturen.

 • 9 - Stemmeret.

Generalforsamlingen i 2024 fremlægges forslag til at ekstraordinære medlemmer bliver ligestillet med ordinære medlemmer i forhold til stemmeret.

Indstilling:

Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde et vedtægtsændringsforslag til Generalforsamlingen 2024, der omfatter udvidelsen af faggrupper, der kan blive ordinære medlemmer samt bestyrelsens mulighed for at nedsætte et lægefagligt råd underlagt bestyrelsen og tilvejebringe kurser der målrettes mod de enkelte medlemmers faggrupper.