DMAS

På Severin Kursuscenter

Lørdag den 04.05. 2019, kl. 16.00

 

REFERAT

Dagsorden: 14 deltagere, Tommy Sommer byder velkommen

 1. Valg af dirigent

Niels Jacob Bang- Jensen foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet udsendt til medlemmerne på mail og selskabets hjemmeside 02.04. 2019

Referent: Hanne Schmidt er valgt

 1. Formandens beretning (vil blive uploaded senere)

Se beretningen fra formanden sidst i referatet

Herunder redegørelse for bestyrelsens udredningsarbejde vedr. fremtid og visioner for DMAS

Beretningen blev godkendt pr akklamation.

Bemærkninger fra forsamlingen:

Mette gennemgår resultatet af facilitator Simons konklusion, se nederst i referatet.

Elsebeth fremlægger de vigtigste pointer fra rapporten fra Simon. Essensen er: Hvad er det vi står for, hvor der det vi vil hen og hvordan kommer vi derhen? Se vedhæftede.

Antallet medlemmer er 387 hvilket er en nedgang de sidste år.

Afdøde medlemmer i 2019:

Kirsten Egebo, Holbæk, Hans Valdemar Ersgaard, Varde, Ceccil Fagan, Kolding, Aase Mølbach Voss, Fredensborg, Jan Böcher, Frederiksberg

Niels Bo Bøggild fremlægger nekrolog over Ole Dahl. (se under In Memoriam på hjemmesen)

Æret være deres minde, der holdes 1 minuts stilhed..

 1. Årsregnskabet 2018 fremlægges. Dan Kryh er ikke til stede. Asger Poulsen fremlægger regnskabet

Der er et overskud på kr. 42.910

Asger Poulsen har lavet en rundspørge til forskellige banker for at se, om selskabet kunne flytte bank for evt. at få en bedre rendte. Ingen banker vil have selskaber, der kun kommer med .

Regnskabet blev godkendt pr. akklamation.

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet bibeholdes uændret for alle tre søjler FAYL medlemmer 650, ekstraordinære medlemmer 400, studerende 200.

Forslag fra Bestyrelsen om at de ekstraordinære medlemmer skal betale same kontingent som øvrige aktive medlemmer, dette besluttes.

 1. Forelæggelse af rapport fra faste udvalg:

Uddannelsesudvalget:

Ikke så mange kursister i det seneste år. Nogle kurser har været afholdt med få kursister, hvilket har betydet at underviseren er gået ned i løn.

Kurserne afholdes Primært på Fjeldsted Skovkro og Mødecenter Odense

Kursisterne skal udarbejde hjemmearbejde og får først udleveret kursusbevis når dette er af afleveret og godkendt af kursuslederen.

Introkursus i januar og september, der kan overvejes et 3. i maj/juni

Tidligere kunne vi være sikker på at få tilskud fra de lægevidenskabelige selskaber. Nu hedder det "først til mølle princippet".

De lægevidenskabelige selskaber LVS

Tommy Sommer orienterer:

Der kommer mange ting fra LVS, det meste har ikke relevans for os.

Der har været fremsat et lovforsalg om akupunktur på brystkassen, DMAS har reageret på dette. TS har sendt svar direkte til Sundhedsministeren. TS gennemgår det fremsendte svar. Svaret kan ses på http:/

på hjemmesiden

Tandlægeforeningen

Tandlægernes overenskomst er suspenderet, der foreligger en midlertidig særlov, dette har stået på nu i 3 år.

Den Danske Dyrlægeforening

Birgitte Langvad fortæller, at dyrlægeforeningen i Danmark er super positive overfor akupunktur.

Birgitte takker for et godt samarbejde i bestyrelsen

Klinikudvalget

Klinikudvalget er for læger , tandlæger og dyrlæger der udfører akupunktur for selvbetalende patienter.

Der er i udvalget udarbejdet informationer omkrig bivirkninger og ricici og der er udarbejdet et jorurnalforslag som kan bruges i praksis..

I den nærmeste fremtid vil alle bliver placeret på på Danmarkskortet på hjemmesiden.

 1. Valg af bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden vælges ekstraordinært for et år da Tommy Sommer ønsker at fratræde. Til formanden kan alene vælges en læge med dansk lægeautorisation.

Elsebeth Lægaard stiller op, og kandiderer for det næste år. Vælges pr. akklamation

 1. Læge Dan Kryh ønsker ikke genvalg

           Læge Lian Tving genopstiller

           Læge Mette Marie Nordentoft ønsker af fratræde

Såfremt Elsebeth vælges som formand, vælges en læge for et år.

Kandidater: Niels Jacob Bang- Nielsen, Mya Kjærsgaard, Niels Bo Bøggild. (Mail fra Ebbe Madsen som vil stille op om om nødvendigt)

Niels Jacob Bang- Nielsener valgt for 1 år.

Dyrlæge Bigitte Langvad ønsker ikke genvalg. Dyrlæge Helle Johansen kandiderer. Vælges pr akklamation.

Tandlæge Jens Benzon Bang ønsker ikke genvalg. Tandlæge Lisbeth Løvenov kandiderer. Vælges pr. akklamation.

Suppleanter:

Dyrlæger: Da dyrlæge Lene K Nielsen ikke ønsker at fortsætte kandiderer Birgitte Langvad. Valgt pr akllamation.

Tandlæger: Tandlæge Jens Benzon Bang kandiderer, valgt pr. akklamation

Suppleant læger: Anja Bjørk Mortensen kandiderer, valgt pr. akklamation

Elsebeth foreslår, at vi vælger en 2. supleant. Karen Malle kandiderer, valgt pr. akklamation.

Mette takker Tommy Sommer for et godt og givtigt samarbejde i DMAS

 1. Valg af revisor og revisor suppleant

Peter Strøm er genvalgt og Orla er genvalgt til suppleant for revisor har ind-

villiget i genvalg.

 1. Valg af repræsentanter til LVS, "de lægevidenskabelige Selskaber", Tandlægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening.

Elsebeth vil gerne være kandidat til LVS

Lisbeth Løvenov vil gerne være kandidat til Tandlægeforeningen

Helle Johansen vil gerne være repræsentant for Dyrlægeforeningen

Alle er valgt pr. akklamation

 1. Forslag:

Vedrørende revisor foreslås følgende vedtægtsændring for § 7. Regnskab og Revision

Selskabets regnskabsår er kalenderåret og løber således fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor og opstilles af bestyrelsen UDPEGET STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR. Selskabets formue bør være anbragt i anerkendte pengeinstitutter, og bør så vidt muligt være rentebærende

Vedtaget pr. akklamation

Vedr. § 4. Medlemsskab

Kinesiske læger med kinesisk lægeautorisation foreslås følgende tilføjelse

ændres til:

Ekstraordinære medlemmer: Læger med godkendt kinesisk lægeaut.orisation, udstedt af kinesiske sundhedsmyndigheder.

 1. EVT¨

Mødet afsluttet i ro og orden

Referent

Hanne Schmidt

Formandens beretning 2019.

Der var engang- sådan begynder alle gode eventyr, og i 2019 vil det være 45 år siden DMAS blev stiftet i "Eventyrernes klub". Men som i mange andre eventyr, så må man gå så grueligt meget igennem først. Vi har måtte lægge ryg til mangt og meget som angreb fra overlæge Peter Gøtzsche, som om akupunktur sige " der er ingen tøj på den kineser". Overlæge Jan Lindebjerg giver også akupunkturen et hak i tuden for at være baseret på fantasier omkring ikke-påviselige punkter- og meridianer med en virkningsmekanisme som placebo. Ak ja. En fuldgyldig anerkendelse af akupunkturen i sundhedsvæsnet ligger nok ikke lige om hjørnet. Men DMAS tager udfordringen op, og bestyrelsen har derfor brugt megen tid og lagt mange kræfter i at re-definere selskabet, så det bliver klædt på til at matche udfordringerne i nutidens sundhedsvæsen. Til det har vi gjort brug af en dygtig facilitator, Simon, som har formået den svære kunst at forene forskellige formål, tanker og meninger og løftet dem op i en fælles formulering i et klart sprog. Mette Jensen vil senere fortælle lidt om hvad vi er nået frem til.

Sundhedsministeren har fremsat lovforslag om, at alle-ikke læger, som udfører akupunktur på brystkassen, skal have gennemgået et speciel-kursus for at få tilladelse til dette. DMAS har igen indsendt høringssvar, men vi har ikke hør noget om lovforslagets videre skæbne. Som udgangspunkt er vi ikke modstander af et sådant kursus, men vi mener ikke dette alene løser problemet med sikkerhed omkring akupunktur. Lovforslaget ændrer ikke ved det faktum, at alle, uanset uddannelsesmæssig baggrund, kan tage syge mennesker i behandling med akupunktur, uden nogen form for tilsyn.

DMAS har formuleret et sæt retningslinjer og sikkerhed ved nåleakupunktur på brystkassen. Vi håber at man vil tage DMAS med på råd ved udarbejdelse af det planlagte kursus, såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende form.

DMAS har skabt kontakt til hhv det Norske- og det Svenske medicinske akupunkturselskab mhp et øget nordisk samarbejde. Arbejdet med dette er dog sat lidt på stand-by pga ovenstående interne redefinerings-arbejde. Jeg håber på, at den nye bestyrelse vil fortsætte dette arbejde.

Bestyrelsen står over for en fornyelse. Flere medlemmer har ønsket at stoppe efter flere års trofast arbejde. Jeg skal hermed sige en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejdsindsats. Der drejer sig om Birgitte Langvad, som dyrlægerepræsentant og næstformand, Jens Benzon-Bang som tandlægerepræsentant, Dan kryh som kasserer, og Mette Marie Nordentoft.

Undertegnede har også valgt at stoppe i bestyrelsen. Jeg har været med i mange år, og de sidste 3 år som formand. Jeg lagde hårdt ud med formandens manifest og prøvede at få akupunkturen på dagsordenen, både i- og uden for vores fagområde. Jeg havde et håb om, at kunne vække et større arrangement blandt vores medlemmer og vende tilbagegangen i medlemsantallet. Det er ikke lykkedes. Jeg har også begået flere fodfejl i forbindelse med nogle interne beslutningsprocesser, hvilket jeg beklager. Man kan sige, at nogle af mine luftkasteller ikke var flyvefærdige, og blev skudt ned med røde og blå pile ( jvf. hjemmesidens Danmarkskort). Man skal huske at tage misteltenen i ed. Jeg trækker mig tilbage og giver plads til andre.