Generalforsamling i Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab afholdes den 25 maj 2024, kl. 16.30 - 18.00

Milling Parkhotel, Middelfart.

Dagsorden generalforsamling Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

 
Af praktiske grunde lægges der op til at forslag vedr. konvertering af nogle ekstraordinære medlemmer til ordinære medlemmer lægges ud til afstemning inden af der vælges formandspost og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes.
5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS, de " Lægevidenskabelige Selskaber", "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening".
6. Valg af bestyrelsesformand (lige år). Til formand kan alene vælges en læge med dansk læge-autorisation. 
·         Mette Jensen (læge) genopstiller som formand
7. Valg af den øvrige bestyrelse:
          Følgende er på valg i år:
·         Dirk Gahlenbeck (læge) genopstiller som bestyrelsesmedlem
·         Birgitte Langvad (dyrlæge) genopstiller som suppleant til bestyrelsen
·         Jens Benzon Bang (tandlæge) ????
·         Søren Thorkil Svenstrup (læge) er kandidat til bestyrelsen
Vi søger desuden et tandlæge-bestyrelsesmedlem samt 2 læger
Såfremt forslaget om at nogle ekstraordinære medlemmer skal konverteres til ordinære medlemmer vedtages: Her skal så vælges ekstra 4 repræsentanter fra følgende faggrupper: Fysioterapeuter, kiropraktorer, jordemødre og sygeplejersker.
8.                    Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
9.                    Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber, ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
10.                  Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer. 
Oplæg til at følgende vedtægter:
§ 4. Medlemskab.
          Som medlem af selskabet kan optages følgende: 
·         Ordinære medlemmer: Læger, tandlæger, og dyrlæger med dansk autorisation.
·         Ekstraordinære medlemmer:
          Udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation  i deres hjemland og p.t. studerende her landet.  Endvidere landets                                        medicnstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester,  samt sygeplejersker,  jordemødre, fysioterapeuter og  kiropraktorer.
·         Æresmedlemmer: På bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.
Ændres til:
§ 4. Medlemskab.
 
Som medlem af selskabet kan optages følgende:
Ordinære medlemmer:
Læger, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, kiropraktorer, fysioterapeuter og sygeplejersker - alle med dansk autorisation.
Ekstraordinære medlemmer:
Udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her i landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester,  samt sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og kiropraktorer.
Æresmedlemmer: 
På bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.
Medlemmerne opdeles i søjler efter faglighed, således at der er følgende søjler:
1. Læger
2. Dyrlæger
3. Tandlæger
4. Fysioterapeuter
5. Kiropraktorer
6. Jordemødre
7. Sygeplejersker
Oplæg til at følgende vedtægter:
§ 6. Bestyrelse.
Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valgbare er alene ordinære medlemmer.
Bestyrelsen består af:
⦁ En formand.
⦁ En næstformand.
⦁ En kasserer.
⦁ 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formandsposten, der vælges direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er valgt for 2 år.
Et bestyrelsesmedlem kan maximalt genvælges 2 gange i tidsmæssig rækkefølge.
Formanden kan maximalt genvælges 2 gange i tidsmæssig rækkefølge.
Imidlertid kan generalforsamlingen dispensere fra denne regel for valgbarhed af såvel formand som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov. Bestyrelsen afholder møder, når dette skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal være udsendt en uge før mødedato. Indkaldelsen og dagsordenen skal være skriftlig.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer og herudover formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslaget.
Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat, der underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende medlemmer. Det godkendte referat lægges på DMAS's hjemmeside.
Bestyrelsen gives af generalforsamlingen bemyndigelse til udelukkende at gennemgå en sproglig og grammatisk korrektur af vedtægterne. Der vil ikke kunne ændres på fortolkninger eller komme tilføjelser til de bestående vedtægter. Denne tilladelse er gældende i 3 måneder fra generalforsamlingen 2020.
Ændres til:
§ 6. Bestyrelse.
Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valgbare er alene ordinære medlemmer.
Bestyrelsen består af:
⦁ En formand.
⦁ En næstformand.
⦁ En kasserer.
⦁ 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 lægelig suppleant, 1 dyrlæge suppleant og en tandlæge suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formandsposten, der vælges direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er valgt for 2 år.
Et bestyrelsesmedlem kan maximalt genvælges 2 gange i tidsmæssig rækkefølge.
Formanden kan maximalt genvælges 2 gange i tidsmæssig rækkefølge.
Imidlertid kan generalforsamlingen dispensere fra denne regel for valgbarhed af såvel formand som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov. Bestyrelsen afholder møder, når dette skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal være udsendt en uge før mødedato. Indkaldelsen og dagsordenen skal være skriftlig.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 læger (læger, tandlæger eller  dyrlæger) er til stede og herudover formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslaget.
Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat, der underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende medlemmer. Det godkendte referat lægges på DMAS's hjemmeside.
 
Der er følgende struktur i bestyrelsen:
Formand (Læge) Næstformand (Læge)
 
1.
Bestyrelsesmedlem
(Læge) 2. Bestyrelsesmedlem
(Tandlæge, og såfremt den ikke kan besættes inden for denne faggruppe, da skal den besættes af en læge) 3. Bestyrelsesmedlem
(Dyrlæge, og såfremt den ikke kan besættes inden for denne faggruppe, da skal den besættes af en læge) 4. Bestyrelsesmedlem
(Fysioterapeut, kiropraktor, jordemoder eller sygeplejerske) 5. Bestyrelsesmedlem
(Fysioterapeut, kiropraktor, jordemoder eller sygeplejerske) 6. Bestyrelsesmedlem
(Fysioterapeut, kiropraktor, jordemoder eller sygeplejerske) 7. Bestyrelsesmedlem
(Fysioterapeut, kiropraktor, jordemoder eller sygeplejerske)
 
Bestyrelsen kan vælge at tilvejebringe kurser som er forbeholdt og tilpasset specifikke faggrupper. Desuden kan bestyrelsen nedsætte et lægefagligt råd som sikrer den medicinske tilgang til akupunkturen.
11.                 Eventuelt.
 Med venlig hilsen
 Mette Jensen
DMAS
Vesterbro 68
4500 Nykøbing Sj
dmsfa@bc-medical.com
www.dmas.dk
     
DMAS På Severin Kursuscenter Lørdag den 04.05. 2019, kl. 16.00 
DMAS På Severin Kursuscenter Lørdag den 14.04. 2018 kl. 16.00 
GENERALFORSAMLING I DANSK MEDICINSK AKUPUNKTUR SELSKAB DMAS PÅ REFBORG, BUEN 6, 7190 BILLUND Fredag den 31.03.2017, kl.18.00 
Generalforsamling den 7. april 2016 
Referat af Generalforsamlingen den 15.04.15 
Referat af generalforsamingen den 05.04.14 
Referat af generalforsamingen den 20.04.13 
Generalforsamling 2012: