REFERAT Genmeralforsamlingen den 29. august 2021
Dagsorden:  12 deltagere, Mette byder velkommen.

1. Valg af dirigent: Birgitte Bartholdy foreslået og valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet udsendt til medlemmerne på mail og selskabets hjemmeside 01.08. 2021.Referent: Hanne Schmidt er valgt.

2. Formandens beretning: Se beretningen fra formanden HER

Beretningen blev godkendt pr akklamation.Bemærkninger fra forsamlingen: NJJ takker for en fin redegørelse. Mettes beretning stopper i 2010 med revue fra selskabets blade, der hvor udgivelsen af selskabets blade i stedet blev lagt på hjemmesiden. Bemærkninger fra medlemmerne: Vi savner vores gamle blad. Det er ressourcekrævende, at fremstille et kvartalsblad og der gøres opmærksom på, at der hvert år udkommer et åsskrift som sendes ud til alle medlemmer pr. post og mail, men vi vil tænke over at udkomme med blade oftere.
Antallet medlemmer er 341, + 33 ikke læger.


3. Årsregnskabet 2020 fremlægges af  Asger Poulsen.

4. Peter Strøm har som revisor godkendt regnskabet.Der er et underskud på kr. 179.132. Side 7: Nettomsætningen, faldet grundet corona, alle kurser afregnes nu årligt (omlægning fra sidste år). Der er afsat kr. 5000 til hvert bestyrelsesmedlem til forskning.Spørgsmål vedr. “Anden Gæld”: Penge som bestyrelsen har tilgode til forskning. Regnskabet blev godkendt pr. akklamation. 


5. Fastsættelse af kontingent: Uændret.Kontingentet bibeholdes uændret for alle medlemmer 650 kr.(ca.10 % af vore medlemmer er ekstraordinære medlemmer). Studerende 400 kr., ikke erhvervsaktive 200 kr.


6. Forelæggelse af rapport fra faste udvalg:Uddannelsesudvalget: Se omdelte    HER

Ikke så mange kursister i det seneste år grundet corona. Overgangsfase, hvor kursisterne har fået udsat kurser. Vi har undervist i små grupper. Håber på normal gænge igen med større grupper i resten af 21.Der er blevet oprettet en såkaldt DMAS 150 timers certificering. Nogle kurser har været afholdt med få kursister, hvilket har betydet at underviseren er gået ned i løn. Kurserne afholdes Primært på Severin i Middelfart.Vi har lært noget under corona. Peter strøm har introduceret netbaseret undervisning. Man vil kigge på, om man kan lave netbaseret undervisning sammen med fremmøde. Der arbejdes videre med dette.Kursisterne på de igangværende kurser er topmotioveredeHvor rekrutterer vi kursister fra: Bl.a. fra Lægedage og kursister på vore andre kurser.Hvor kunne vi annoncere: Ugeskriftet er meget dyrt. Kurserne annonceres på hjemmesiden. Asger: Google adwords, når man googler akupunktur, kommer der kurser frem om akupunktur. Asger vil drøfte dette med web-masteren og om vi kan gøre mere for at blive fremhævet.
TandlægeforeningenTandlægerne: Der er ikke sket så meget grundet corona.
Den Danske DyrlægeforeningIkke repræsenteret i dag grundet sygdom.


7. Valg af bestyrelsesformand: Ikke på valg i år, dette kun i lige år.Mya ønsker at udtræde af bestyrelsen og Ming træder ind.Lægesuppleant: Birgitte Bartholdy foreslås og takker ja.Suppleanter tandlæge: Jens, dyrlægerne Birgitte, der mangler en suppleant for lægerne.

8. Valg af revisor og revisor suppleant: Peter Strøm er genvalgt og Orla er genvalgt til suppleant for revisor og har indvilliget i genvalg.


9. Valg af repræsentanter til LVS, ”De lægevidenskabelige Selskaber”,  Tandlægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening. Niels Jacob og Mette vil være kandidat til LVS,Lisbeth Løvenov vil gerne være kandidat til Tandlægeforeningen,Helle Johansen vil gerne være repræsentant for Dyrlægeforeningen.Alle er valgt pr. akklamation.


10. EVT.
Mødet afsluttet i ro og orden 
Referent Hanne Schmidt