Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 11/6 2019:


Tilstede: Lisbeth Løvenow, Niels Bo Bøggild,Elsebeth Lægaard,Mette Jensen,Helle Johannsen,Mya Kiersgaard Olesen,Niels Jacob Bang-Nielsen,Lian Tving


Dagsorden:
1.Bestyrelsen konstitueres.


2.Info: Alle skal af hensyn til hjemmesiden sende mail, telefon og foto til Hanne eller Mette.  Info. om at alle bestyrelsesmedlemmer har 5000 kr. til rådighed årligt til kurser. Kvittering skal sendes til Asger. Tilføjelse efter mødet: Der skal desuden leveres et skriftligt kort resume af hvert kursus mhp. at få det lagt på hjemmesiden.


3.Valg af næstformand: Mette. Valg til dyrlægeforeningen:  Helle. Valg til tandlægeforeningen: Lisbeth. Valg til de Lægevidenskabelige selsskaber: Elsebeth og Niels Jacob (Der er møde i efteråret - der er ønske om at få  det at vide i god tid). Valg til uddannelsesudvalget: Elsebeth, Niels Jacob, Lian og Mya.  Valg til lægedagsudvalg (skal varetage indretning af stand, kontakt til Bellacenter, plan for bemanding af stand osv.): Lian og Niels Bo. Valg til visionsudvalg: Mette og Mya (Næste heldagsmøde er 27. oktober 2019 hvor hele bestyrelsen igen samles med Simon som var facilitator i første del af processen).


4.Opgaven med at redigere årsskrift: Blev denne opgave nævnt ?


5.Valg til kasser: Ingen har for nuværende lyst til at påtage sig opgaven. Vi vil bede Dan Kryh om at beskrive hvilket arbejde der er i at være kasser.


6.Kurser - forslag til nye kurser: Tysk læge som har stor klinik i Tyskland til næste GF. Evt dukker der nye spændende tiltag ved den nordiske konf. i akupunktur. Ønsker for nye kurser: Øreakupunktur, kæbesmerter for tandlæger. At få Daniel Keown til at undervise igen.  Jenny kommer og underviser i mandlig infertilitet ca. i oktober.  Mht Kinatur 2020, det bliver nok i uge 42, 43 eller 44. Ønske om at der skal være tydelige opslag om kurser på hjemmesiden incl. appetizers, specielt til modulkurser.. Niels Bo og Allan holder begynder kursus vest lørdag 25. jan. Ide: Tilbud til lægehuse/12-mandsgrupper omkring undervisning i akupunktur og annoncering herfor på hjemmesiden. Evt. kunne man lave en bog specifikt minded på almen praksis.


7.Næste dato for GF vedtages: 20-22 marts 2020.


8.Honorering af Mette til opgaver på hjemmesiden: Ok. Der er ønske om at cases fremhæves mere på hjemmesiden og Niels Jacob vil gerne laves cases såfremt dette ønske imødekommes. Beskrivelse


9.Da bestyrelsen ikke synes at de fik sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer udover den afgående formand aftales det at give en gave til hver af de nyligt afgåede bestyrelsesmedlemmer.


10.Evt: Der spørges til sidste ref. fra GF: Svar: må findes på hjemmesiden. Info: Ole Dahl færdiggjorde en bog om akupunktur inden han døde, familien vil sikkert rette henv, til formanden på et tidspunkt omkring dette emne.

 


Næste møde torsdag d. 5. sept.kl. 19 over Skype.

 

 

 

 

Referat, DMAS bestyrelsesmøde 3. september 2018, på Skype.

Tilstede: Birgitte (dirigent), Mette Marie, Jens, Lian, Elsebeth (referent). Afbud fra Tommy, Mette og Dan.

- Konsulent. Vi starter med at Simon Nyrup Madsen, vores konsulent emne, præsenterer sig. Simon fremlægger følgende tanker: interview med os hver især om hvor vi hver især gerne vil hen med bestyrelsesarbejdet. Derudfra udarbejder han en plan. Der skal præciseres hvilke værdier vi vil skabe, hvad det vil kræve af resurser, hvilken økonomi har vi, hvem er vores partnere mm. og dette kan opstilles som en slags regnestykke og så kan vi regne på hvad vi kan, hvad vi vil og om det kan svare sig. Der skal ses på vores visioner og målsætninger. Der skal ses på hvad der er lykkedes for os, hvad har vi udrettet, der kan ses på hvilke trusler og svagheder vi står overfor og der kan laves en plan på kort og langt sigt for at nå derhen vi gerne vil. Det var noget af det Simon sagde. Hans CV er tidligere udsendt. Den tilstedeværende bestyrelse besluttede enstemmigt at vi gerne ville have Simon til konsulent. Elsebeth kontakter ham. Der er planlagt to dage til dette forløb.

- Siden sidst. Lian fortæller noget om et projekt i scleroseforeningen, som hun har været en del af om måling af effekter af akupunktur. Hun vil skrive noget om det i årsskriftet. Elsebeth fortæller om 8 meget interesserede kursister til introkursus øst i lørdags.

- Strategimøde. Der er planlagt heldagsmøde søndag den 7. oktober hos Lian, vi afsætter kl. 10 – 16 og Elsebeth spørger Simon om det skal udvides til kl. 17. Lian skaffer dejlig kinesisk frokost og sørger for al det praktiske. Vi skal lige have en adresse. Næste heldagsmøde er lørdag 24. november og kan det være hos dig Dan i Odense. Hvis ikke finder Mette Marie et sted i Odense. Vi håber at vi kan afsætte en time til bestyrelsesmøde den dag også. Asger og Hanne skal ikke komme den 7. oktober. Vi tror heller ikke den 24. november, men kan lige tage det op igen.

- Årsskrift. På sidste bestyrelsesmøde tilbød Elsebeth at redigere skriftet og det er hun på med. Birgitte har noget til kalender om Novas, nyt modulkursus. Lian skriver om projekt med sclerose foreningen. Der kunne være noget om nyt nordisk samarbejde mm. Elsebeth arbejder videre og sender ud til orientering.

- Lægedage, uge 46. Der skal bestilles møbler mm. samme som sidst, måske en god stol at sidde i, da vi ikke kan bestille en briks. Der skal være ordentlig skiltning. Mette Marie vil kontakte lægedage og høre om vi kan få en seance på lægetorvet om akupunktur. Vi skal have besat standen: Lian kan onsdag, Birgitte kan torsdag. Hvad kan I andre?

-

Mandag 12. nov

Tirsdag 13. nov

Onsdag 14. nov

Torsdag 15. nov

Fredag 16. nov

Kl. 10.30 - 17

Kl. 10 - 16

Kl. 10 - 16

Kl. 10 - 16

Kl. 10 - 15

Elsebeth

Elsebeth

Lian

Birgitte

 
     

- Gyn undervisning med Jenny fra down under. Jenny vil helst i slutningen af juni måned, men det mener vi er for tæt på sommerferien. Lian vil tjekke DSOG’s hjemmeside om der er tidspunkter hvor deres medlemmer kan tænkes at ville komme, da de vil blive inviteret med. Der tænkes en 2-3 dages undervisning som deles om i infertilitet og i gynækologi. Elsebeth spørger om Jenny kan kobles sammen med konferencen i 2019 i september.

-

- Årsmøde 2019. noget med øreakupunktur, indtrykket er at Tommy tog sig af det. Mette Marie foreslår at overskriften er afvænning/nedtrapning af medicin, da det er oppe i tiden. Tommy må gå videre med det. Skal det være i Middelfart?

- Evt. Lian er blevet kontaktet af en akupunktør/fysioterapeut, som er sat under skærpet supervision pga. en hændelse med pneumothorax, en supervision krævet af styrelsen for patientsikkerhed. Men er usikker på hvad der forventes af hende som supervisor og opfordrer bestyrelsen til at mene noget om det. I første omgang videresender hun en mail hun har fået fra styrelsen. Der kan nedsættes et udvalg af Lian, Tommy og Elsebeth.

Jens opfordrede os til at starte en ny tråd når der startes et nyt emne.

Vi diskuterede ikke "find en akupunkturlæge".

Slut på mødet, som varede ca. 1 ½ time.

 

 

 

Referat skype bestyrelsesmøde DMAS 18/6 2018.

Tilstede: Tommy,Birgitte, Elsebeth, Mette (Referant), Mette Marie, Lian, Dan, Jens

Det besluttes at bøgerne som er tilhørende DMAS skal medbringes af Elsebeth til heldagsmødet hos Lian mhp. sortering.

 1. Vedr. nyhedsbrev: Skal denne gang kun indeholde formandens beretning samt kursusoversigt.
 2. Jens har frasagt sig redaktør-posten og det drøftes om der skal ansættes en redaktør, Tommy vil prøve at spørge en journalist vi har benyttet tidligere og det drøftes om hun kan ansættes i en form for prøvetid.
 3. Vedr. facilitator: Det besluttes at gå videre ad denne vej og Elsebeth vil indhente tilbud mhp. at afholde et møde sammen med facilitator hvor første møde skal være på dagen hvor bestyrelsen alligevel havde planlagt et heldagsmøde, dvs. søndag d. 7. oktober samt et opfølgende møde lørdag d. 24. November.
 4. Vedr. årsskrift: Elsebeth vil gerne være redaktør og det er ok at hun uddelegerer opgaverne.
 5. Vedr. kursus til GF næste år: Tommy vil tage kontakt til en øreakupunktør han kender.
 6. Vedr. andet kursus: Lian vil tage kontakt til Jenny som underviste på kinaturen mhp. om hun kunne have lyst til at komme til Danmark for at undervise på et tidspunkt. Emnerne skulle være “Praktisk gynækologi” og “Infertilitet” - der var tale om at kurset skulle strække sig over 2-3 dage.
 7. Vedr. hjemmeside og Akupunkturlægeklinikker” og “Akupunkturlæge”: Der er flertal for at det er en god ide at dele det op og for at gøre hjemmesiden nemt anvendelig for patienter, men der er uenighed om definitionen på betegnelserne og samtidig drøftes det om de ekstraordinære medlemmer skal have en placering på kortet eller ej. Da dette emne afspejler noget helt grundliggende i forhold til visionen med DMAS vælges det at drøfte dette emne videre på mødet med facilitator.

Kommentarer til referat bedes indsendt pr. mail inden en uge til Mette.

 

Referat af SKYPE-møde d. 12/2-2018

Tilstede:

Tommy,Lian,Mette Marie,Jens,Dan,Elsebeth,Birgitte,Mette

Valg af ordstyrer. - Jens

Valg referant. - Mette

Nyt fra udvalgene: Praksis-udvalget. Se venligst referat fra mødet hos MJ 21/1-18. - Referat taget til efterretning og kun følgende indvendinger: Det præciseres at klinikudvalget er for tandlæger, læger og dyrlæger og ikke kun "læger" som det forkert er nævnt i ordlyden. Hanne er i gang med at "luge ud" i "find en akupunktør" således at" ikke aktive" medlemmer frasorteres. Jens gav udtryk for, at betingelsen for optagelse på listen er, at man har mindst diplom eller tilsvarende.

Uddannelsesudvalget. Se venligst den udsendte oversigt over kurser. Kinaturen kører som planlagt. - Der er seponeret et kursus som lagde op til at man kunne stikke i patienter allerede efter 2 dages kursus, der er en generel holdning i DMAS til at man skal have modtaget 5 dages undervisning før at man kan begynde på dette.

Hjemmesiden: udformning, indmeldelsesprocedurer, mærkning af artikler og indlæg til HP/FB, "find en akupunktør", hvem skal stå på siden, Billeder af bestyrelsen (evt nye billeder), billedmateriale til hjemmesiden. - Send gerne flere gode fotos ind til Jens, de kan også lægges på hjemmesiden senere. Der er en generel holdning til at hvad der lægges ud på Facebook ikke må være for langt. Jens mener at indmeldingsformen på hjemmesiden er indviklet og vil se på det. Der er et generelt ønske om at man for fremtiden skal kunne se hvilket uddannelsesniveau akupunktøren er på via DMAS.

 

Generalforsamlingen 14/4, Severin, Middelfart. Er der styr på det? Indkaldelse. Dagsorden. - Ja, men der er rod i selve kursusoversigten på hjemmesiden. Elsebeth vil tage fat på det sammen med Hanne som hun kontakter. Generalforsamling fastsættes til kl. 16.00 til 17.30 på Severin, Middelfart. På valg er: Tommy, Elsebeth, Birgitte og Jens. Det er indtil videre ingen meldinger om andre som ønsker at være en del af bestyrelsen.

Den politiske status/ debat. Svar til DADL? - Der søges fra DMAS’s side en generel holdning til den lægelige akupunkturbehandling i Danmark. Desuden spørgsmålet vedr. uddelegering fra lægelig side.

 

Møde med PLO 3.april efter kl 11 eller 10/4. - Fastsættes til den 10/4 2018 og Elsebeth tager med. Afsættes 1,5 time til mødet.

Forslag fra Ole Bak og nedsættelse af kursusafgiften for aktive pensionister. - Afslået, men det er muligt for medlemmet at sætte det op som et forslag på GF.

Evt. - Tommy sender Medical Acupuncture til Christian Freitag, formand for PLO. "Munich Acupuncture days" fra 15-18 marts lægges ud på hjemmesiden.

 

Referat fra SKYPEMØDE 11/12-2017

Deltagere: Jens (JBB), Mette Jensen (MJ), Mette Marie N (MM), Elsebeth (EL), Dan (DK), Birgitte (BL), Tommy (TS)

1. Valg af Dirigent: JBB

2. Valg af referent: TS

3. Evaluering af Lægedage:

EL: Den samlede udgift er ca 25.000,- lidt billigere end sidste år. Der er også doneret 2 kursusdage (begynderkursus) til FYAM´s julefrokost (FYAM= Forum for Yngre AlmenMedicinere er DSAM's gruppe af yngre læger, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin eller er på vej ind i specialet.) Kurset blive afholdt alligevel, så det er reelt kun udgiften til forplejning. EL synes det har været givtigt. Der er bred enighed om, at vores tilstedeværelse er vigtig. Der dannes gode kontakter.

Ting vi skal huske til næste år:

leje, så vi kan live liggende behandlinger, eller hvis der er nogle der bliver dårlige af behandlingen.

Annoncering i Lægedagsavisen, at vi giver behandlinger på standen.

Skilt over standen

Nye bannere med det nye LOGO og navn i lærred. (vi skal lige være enige om lay-out)

TS foreslår vi forhører os om muligheden for at lave en demo på "lægetorvet" i en af pauserne. Det giver mere opmærksomhed.

4. Evaluering af tillæg i Politiken:

MJ synes det var godt skrevet. EL har det OK med det. MM mener det er hurtigt glemt igen. JBB sørger, om vi kan anvende det på vores hjemmeside. Det kan vi, da rettighederne er vores. Prisen på 10.000,- vurderes som ok, da vi jo ellers ikke har annonceudgifter. Vi var dog enige om, at vores tidligere deltagelse i et tillæg i JP via Media-planet, ikke havde et tilfredsstillende forløb.

5. Møde med PLO/DADL:

Vi havde fået arrangeret et møde med lægeforeningen (DADL) og Praktiserende Lægers organisation (PLO) d. 22/11. TS og EL deltog. Der var en god stemning og lydhørhed. Fra DADL side var det primære fokus på sikkerheden omkring akupunkturbehandling. Vi fremlagde hvad vi mener kan være fordele og ulemper ved en egentlig autorisation af akupunktører. Det vil selvfølgelig højne kvaliteten og luge de mest tvivlsomme udøvere væk, men vi prøvede også at få fokus på den medicinske akupunktur, og efterlyste en holdning til den akupunkturbehandling, som allerede foregår I sundhedsvæsnet, om vi skal udvikle- eller afvikle? Vi gjorde opmærksom på at der er en stor gruppe af læger, der foretager akupunkturbehandlinger, men omfanget er ukendt. Derfor finder vi det vigtigt at man får afdækket omfanget af brugen af akupunktur, f.eks. blandt PLO´s medlemmer. De ville vende tilbage, når de havde tygget lidt på det, men vi har ikke fået svar endnu.

EL vil gerne lave den undersøgelse om brugen af akupunktur, som sit speciale i sin kandidatuddannelse i Akupunktur. TS og EL vil skrive til DADL og PLO vedr dette forslag.

6. Nyt fra udvalg: uddannelses-:

Den nyeste kursusplan er den der er trykt i årsskriftet. Kinaturen bliver afholdt. Der er nu 10 deltagere og 3 ledsagere. Max 20 pladser. Der kan udsendes en julehilsen til samtlige medlemmer, hvor vi kan fremhæve, at turen gennemføres og der stadig er ledige pladser.

7. – de lægelige aku-klinikker/Klinik-udvalget:

MJ har set på resultatet af vores survey, og fundet adresser på dem der har oplyst at have egen klinik. Der er 12 indtil videre. Vi er enige om, at MJ kan udsende info om udvalget til medlemmerne og opfordre til deltagelse.

8. Hjemmesiden:

JBB oplyser, at den planlagte opgradering og kursus i at håndtere hjemmesiden udskydes til jan 2018 efter Hanne har været på ferie i Sydafrika. TS gør opmærksom på, at vi skal vedligeholde hjemmesiden og stadig tilpasse indholdet, også før det planlagte facelift. JBB er ankerperson, som vil informere Hanne om, hvad der skal ændres. Der er foreslået en lukket gruppe på FB. Fordelen med en lukket gruppe skulle være, at man hurtigt og måske mere frit kan diskutere faglige problemstillinger med gruppens medlemmer. BL siger det er nemt at lave. JBB og BL vil tage sig af det.

9. Næste årsmøde/GF:

Det er besluttet af det slås sammen med 4. modul-kursus 13-14/4-2018. Emnet bliver forskning (byttes om med modul 5). Helle Johannesen fra OUH vil fortælle om forskning i akupunktur. Kamma Lund, som er ved at lave PhD og hedeture vil også fremlægge nogle af sine resultater. Peter Silbye fra Dansk Selskab for Manuel Medicin/ DSMM, der vil fortælle om hvordan han bruger akupunktur sammen med manuel behandling. Mødet er flyttet til Severin i Middelfart, hvor vi var i 2016.

10. Julegaver:

Der aftales en beløbsramme på 400,- incl. Forsendelse. Ny på listen er Torkild Svendsen, som laver kurser sammen med Peter Strøm. TS tager sig af dette.

11. Eventuelt:

MJ gør opmærksom på, at næste gang må vi være bedre til at få materialet klar til årsskriftet (og andre nyhedsbreve). Det er ikke godt, når det hele er presset til sidste øjeblik.

Mvh

Tommy

 

 

Referat af heldagsmødet den 05.11. 2017

Tilstede var: Asger Dirch Poulsen (ADP) Hanne Schmidt (HS), Dan Kry(DK),

Elsebeth Lægaard (EL), Lian Chen Tving (LT), Birgitte Langvad (BL),

Lene K. Nielsen (LN), Tommy Sommer (TS), Mette Marie Nordentoft (MN)

Mette Jensen (MJ), Jens Benzon Bang (JB)  afbud Lisbeth Løvenov, Søren Søfelt.

MJ bød velkommen og indledte med en præsentation af sin klinik. Vi blev orienteret om historik og aktuelle arbejdsgange herunder journalsystemet, Mette anvender. Der er tilsyneladende flere forskellige tilgange til dette , som det fremgik af diskussionen. Der blev vendt problematikken omkring kryptering af patientoplysninger , som sendes pr. mail. Regler og specielt bødestraffe for overtrædelse af reglerne skærpes i 2018!

Efterfølgende blev medlemssituationen taget op. Tallene er p.t. lidt svære at uddifferentiere p.gr. lægeforeningens nye system, men vi har p.t. 456 medlemmer + æresmedlemmer. Specielt aldersfordelingen giver grund til bekymring!

Af medlemmerne er:

28% pensionister

32% er over 66 år

51,6 er over 60 år

Det er evident at nytilgang af yngre medlemmer er nødvendig.

Hvad gør andre selskaber?

TS oplyser at musculo-skeletale selsskab udlodder gratis kurser, men efter ansøgning!

HS oplyser at lægeforeningen har lavet ny tilmeldingsprocedure , der bevirker, at hun ikke længere kan indmelde læger m.m.. TS vil udarbejde tilmeldingsformular/manual.

MJ understreger at AP også nedbringer medicinforbruget , hvilket kan være en motivation for udforskning af akupunktur.

                                                                                                                                             ………………………………………2

                                                                      2

Naturligt bringer diskussionen os frem til diskussion af Vision og Mission , som MJ påpeger. EL henleder opmærksomheden på vores hjemmeside, hvor vi allerede har fire visionspunkter for  akupunkturens integration i sundhedsvæsenet.

MJ mener vi skal føre os frem som eneste lægelige akupunktur selskab, og synliggøre os noget mere .

TS informerer om at vi allerede er godt i gang. Der er aftalt møde i lægeforeningen d.22/11 og der er en aftale med PLO, der bare skal konfirmeres , og tillige er der kontakt med Folketingets sundhedsudvalg, hvor en konkret aftale afventes. ADP gør opmærksom på at lidt lobbyarbejde bør gøres, idet man som indkaldt KUN må svare på spørgsmål fra udvalget!

De nyuddannede læger er, meget videnskabligt uddannede og derfor har stor skepsis over for bl.a. akupunktur.

LT taler for at akupunktur uddannelsen bør ligge inden for den uddannelse, der foregår på Universiteterne, således at man kan skelne lægeligt uddannede fra de "øvrige". Der er bred enighed om at et forbud imod RAB uddannede ikke er farbart. En beskyttet tittel er således nok også lidt urealistisk.

Samtidig konstaterer TS at vi aldrig har opnået optagelse i sundhedsstyrelsens alternative råd, hvilket vi alle er uforstående over for.

NYT FRA HS og ADP:

Til nu er der i 2017 et overskud på ca. kr. 214.00,00

Vores likviditet er på kr. 962.000,00 , hvor forudbetalte kurser dog skal fratrækkes.

Vedrørende kurser oplyser EL, at de udloddede kurser ved sidste lægedage faktisk har skaffet  kursister og medlemmer til selskabet. Ved kurser ses ½ læger og øvrige ½ består af sygeplejersker og fysioterapeuter og HS oplyser at næste begynderkursus p.t. består af 3 læger,8 sygeplejersker og 1 fysioterapeut.

Spørgsmålet er om, der skal være kvoter. Umiddelbart nej , idet niveauet på undervisningen er og skal være på lægeniveau. Måske kvoter på studerende, også af økonomiske årsager. Endelig kan det være problematisk, hvis klinikker tilmelder hele "teamet" til kurser, kan måske løses ved særlige "teamdage"

I den forbindelse forslår LT specialkurser for f.eks . reumatologer, anæstesiologer og/eller neurologer.

                                                                                                                                                                  ……………………..3

3

Evt også for  psykiatere.

Problematikken vedrørende tilskud fra efteruddannelsesfonden (grønne sedler) drøftes. Der sættes som betingelse, at det er læger fra PLO, der underviser. ADP bemærker det enten er snæversynethed eller økonomi , der spiller ind!

MN mener vi evt. kan få dispensation, men et af problemerne er, at der er folk i "rådet" der er ansat i regionsregi! TS vil således være kursusleder på vores kurser. Endelig fastslår HS at hun ikke længere kan søge "grønne" sedler, det er fremover kursuslederen pålagt (besværligt, som i sundhedsplatformen(red.))

Endelig oplyser MN at hunhar gennemgået NDAPM , nordic diploma of advamced pain medicone. EL har lignende uddannelse, således at de begge  kan være egnede til kursusleder?

ÅRSSKRIFT

HS rykker for indlæg MN spørger til journalisten der dækkede GF´kurset. TS oplyser, at det p.t. er ingen aktivitet , idet evt. emner for interview ikke har reageret.

Fotos til årsskrift og hjemmeside efterlyses.

EL organiserer punktbank til de enkelte kursusdage, der dels kommer i årsskrift og dels til udlevering de enkelte dage.

KINATUR

LT og EL orienterer om KINAturen i forbindelse med påsken 2018. (23/3 til 9/4 2018)

Pr. 5/11 er der 7 tilmeldte kursister.

Kurset forsøges godkendt af efteruddannelsesudvalget. Som følge der af kommer der en fordeling kursus/rejseudgifter. Der flyves med KLM.

ANDRE KURSER

Genopfrisknings/masterclasskurser ønskes.

Det besluttes endvidere at afholde GF og GFkursus i forbindelse med diplomkursus i Fjeldsted.

Evt.  kursus med udenlandsk kursusgiver tænkes gennemført på et andet tidspunkt!

Endelig skal der på alle kurser være evaluering som afleveres i bytte for kursusbevis. EL arbejder på udformning af skemaerne.

                                                                                                                                  ……..4

4

FORSKNING M.M.

MN er overlæge på Tværfagligt Smertecenter i Ålborg, som er   er ved at opbygge kontakt til en større forskningsenhed med interesse for at forske i komplementær behandling. Der skal opsættes protekoller m.m., og dette er resurcekrævende. EL oplyser at Kræftens bekæmpelse (Bo Rex) har vist stor interesse for at yde økonomi til protekoller og der af følgende forskning,  evt i form af Ph.D studier m.m.

Gigtforeningen er også på banen. EL holder kontakten og MN vender tilbage vedr. Ålborg, med deres pancreascancer  setup.

LT oplyser at Scleroseforeningen nu er i analysefasen.

CERTIFICERING

Certificering diskuteres, måske en egentlig autorisation?? Og hvordan skal der  skelnes imellem RAB og lægelig uddannede akupunktørerer.

Skal 250 timer for lægligt uddannede være normen?

EL oplyser at den norske sundhedsstyrelse netop har sat timetallet op.

ICMART anbefaler 200 timer i tråd med WHO.

I USA skiftende regler fra stat til stat

PLAO

MJ fremsætter sine tanker omkring  varetagelse af praktiserende lægelige akupunktørers interesser.

TS er lidt bekymret for, at det er kimen til en splittelse af selskabet, med et nyt selskab i selskabet. Der forslås derfor, at det bliver et udvalg , f.eks som kursusudvalget. Der anerkendes generelt, at der er et behov for udredning af særlige problemer for selstændig praktiserende uden sygesikringstilskud, bla. af organisatorisk karakter i sundhedssystemet, der tilsyneladende ikke helt er geaet til denne praksisform.

Der opnås konsensus om, at udvalget kommer til at hedde  : Klinikudvalget. Ved henvendelse ,skrivelser m.m. til DMAS medlemmer og offentligt, er der enighed om at skrivelser m.m. forelægges bestyrelsen, for evt. kommentarer, med en svarfrist på max 8 kalenderdage, inden udsendelse! Endvidere får udvalget dækket sine rejseudgifter m.m. på linje med de øvrige udvalg.

                                                                   …5

5

VISIONER

Hjemmeside diskuteres. One page ønskeligt idet mere og mere foregår på smartphones m.m.

Hvis det koster over ca. 20.000,00 kr. skal vi overveje en ny hjemmesideudbyder.

HS sætter som et must, at der er betalingsmodul på hjemmesiden, til kursusbetaling m.m.

Farven på hjemmesiden diskuteres. MJ ønsker den blå som de øvrige, ikke enighed om dette. Emnet udskydes til efter lægedage!

JB vil gerne være redaktør af hjemmesiden, og der er enighed om OK for kursus hos hjemmesideudbyderen, så JB teknisk kan redigere siden!

MØDER

Nyt heldagsmøde aftales til 7/10 2018 hos LT , så der er bedre tid inden lægedage.

Skypemøder d. 11/12-17 og d.12/2-18 begge dage kl.19,00

MJ fremsender visioner pr. mail.

EVT.

Lisbeth Løwenov tilbyder husrum for evt. øreakupunkturkursus, JB lover at kontakte Karen Malle og Lisbeth for nærmere.

Mødet afsluttes kl 17,00 i god ro og orden

Jens Benzon Bang

referent

Referat af bestyrelsesmøde på skype møde 20/2-17

Tilstede: Tommy, Jens, Mette Marie, Birgitte, Dan, Lian og Mette.

1.Valg af ordstyrer: Tommy

2.Valg af referent: Mette Jensen

3.Spørgeskema undersøgelse. Skal der ændres på spørgsmålene? Tilføjelser? Der foretages tilretninger og der enighed om at selve undersøgelsen skal gentages om ca. 2 års tid. Resultatet af tilretningerne i nuværende skema skal forelægges bestyrelsen til endeligt gennemsyn inden det sendes ud samtidig med eller kort efter nyhedsbrevet. Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges til debat ved generalforsamlingen.

4.Generalforsamlingskursus. Incl. annonceringen på hjemmesiden. Der mangler stadig annoncering på nettet, Tommy vil tage kontakt til Hanne mhp. at få styr på dette. Det aftales at der laves en “kort version” som lægges ud på hjemmesiden samt en “lang version” som sendes ud med nyhedsbrevet.

5.Generalforsamling: tidspunkt, varighed, punkter til dagsordenen. Suppleanterne burde være på valg i år ifølge vedtægterne. Skal de vælges igen? Generalforsamling fastsættes til lige efter kursus fredag 31/3 kl. 18.00. Suppleanterne er på valg i år pga det er et ulige år. Hanne, vil du lægge dagsordenen ud til GF på hjemmesiden og sende den med ud i nyhedsbrevet?

6.Nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamlingen. Her skal også medtages kommende kurser sammen med indkaldelsen til GF desuden info omkring hvem vi har kontaktet for at “fremme DMAS’ (og patienternes!) interesser” over den seneste tid, samt hvilke råd vi nu sidder i - dette kun kort opridset. Bl.a. brev til Danske Regioner.

7.Elsebeths forslag til ændring af underviser honorar. Godkendt.

8.Elsebeths forslag til ændring af kursuspriser. Godkendt.

9.Eventuelt. Dan er blevet bekendt med at Region Midtjylland udleverer en pjece hvor man henviser til ICAK (Informationscenter for alternativ kræftbehandling) som her henviser akupunkturbehandling udført af medlemmer af Praktiserende Akupunktører samt Danske Akupunktører. Dan vil tage kontakt til ICAK mhp at gøre opmærksom på vores eksistens også. Dan gør informerer desuden om at undervisningen af lægestuderende er 13/3 hvor han og en anden underviser vil stå for dette. Info. om at årsrapporten fra Asger sendes ud til bestyrelsen. Dan informerer desuden om at DMAS har en del gamle bøger liggende og han er desuden blevet kontaktet af en person som også har gamle bøger til rådighed. Vi aftaler at han tager dem til GF. Hanne: Vil du sørge for at alle kurser står i kronologisk rækkefølge alle steder på hjemmesiden?

DATO FOR NÆSTE BESTYRELSESMØDE PLANLÆGGES VED GF.

Referat af bestyrelsesmøde (heldagsmøde)den 30.10-2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 30.10-2016

Referant: Birgitte

Ordstyrer: TS

Tilstede: Alle

Pkt. 3

Godkendelse af sidste referat og spørgsmål udsprunget herfra

Spgm fra HS om hun skal sætte nyhedsbrevet op. HS har en skabelon fra webmaster der kan anvendes. HS har ikke modtaget så meget. MMs datter, som er grafiker spørges om hun kan sættes nyhedsbrevet og pamfletten op. (dette er senere gjort)

SS : Per Walther er underviser på kurset på Azorerne. Helt begynder/intro.  Gitte Handberg er medansvarlig for kurset i smerter.

Pkt 4. Nyhedsbrev

. MM har sendt et indlæg. MJ har sendt noget til TS. MJ mangler en titel, noget vi står for. "Vi er læger med speciale i akupunktur." – agtigt. Det skal meldes ud til forsikrings selskaberne.
EL: Udvidelse af modulkurset  op tl 250 timer. Det giver "stempel" fra Sundhedsstyrelsen. Så man bliver anerkendt som akupunktør. Hvad gør man med de "gamle". Vi vurderer om de kan anerkendes i de enkelte tilfælde. Vi vil ikke have en RAB godkendelse men vores egen anerkendelse. Flere forsikrings selskaber udsender en formular hvor de godkender enten en RAB eller en læge, sygeplejerske eller fys med en akupunktur uddannelse. SS synes at vi skal distancere os fra de alternative behandlere fordi vi har en lang uddannelse. Speciallægen har en ydelse der hedder akupunktur.  MM foreslår at man får en samtale med en fra sundhedsstyrelsen i stedet for skriverier frem og tilbage. Den laveste ydelse gives til AP, dernæst til RAB og højeste til speciallægen. Til gengæld er der ikke loft på APs ydelser. El foreslår at vi laver et udvalg vedr. emnet. Det er patienterne der får ydelsen.

"en dag med en akupunkturlæge" skrevet af MJ. (lign. skrevet i Ugeskrift for Læger). EL har en boganmeldelse. Samt en beskrivelse af en klinik i Ringsted der behandler hedeture. TS vil lave et resume af Nyhedsbrevet mandag morgen har i samarbejde med Trygfonden lavet et digert værk hvori der er et kapitel om alternativ behandling i sundhedsvæsenet. SS skulle skrive et referat af sidste års årskursus. SS mangler noterne fra kurset. Deadline for indsendelse af indlæg: 4.november. send til HS!

Kursuskalenderen skal også være med i nyhedsbrevet

TS blev kontaktet af Godmorgen Danmark om piercinger mod migræne. Ruth Kirkeby var derinde (specialist i migræne). Der er kommet en positiv Cochrane omkring migræne og aku. Ruth skriver et indlæg til nyhedsbrevet. Kamma har skrevet et indlæg til hjemmesiden om forskningsprojekt i hedeture og aku.

LT:  5 mio. fra sundhedsstyrelsen er afsat til at forsker i alternativ behandling. Skleroseforeningen har fået godkendt 1 mio. for deres forskningsprojekt "Effekt af akupunktur blandt patienter diagnosticeret med multipel sklerose".. 2-3- akupunktører skal deltage og der skal måles cytokiner. Start januar 2017.. LT skal deltage.

A5 format eller A4. lettest for HS.

Antal 200. Helst hæftet i ryggen.
Nyhedsbrevet skal også lægges på hjemmesiden.

Pkt. 5

Lægedage: Grundpris for standen. Derudover har EL bestilt et par ekstra ting. Vi kan bruge det gamle banner .

Pamfletten: HS er kommet med et par rettelser. Navnet skal ændres og antal medlemmer. Der skal bare trykkes nogen nye. Farverne forbliver det samme! HS sørger for det . Antal 1000

Plan: EL x 4. Ma: El +BL (10.30-17), Ti: EL+ Ss, Ons:EL+ LT , Tors: EL+JBB, Fre. TS+MM .

El bestiller frokost til standen. Kaffe og the gratis. EL er der ikke fredag men hun sørger for en til nedpakning. El sørger udsendelse af P kort og adgangskort.  Asger kommer med nåleprøver. Konkurrence. Vind gratis kursusdag + et års medlemskab hver dag. Udtrækning hver dag.

EL bruger 4 dage på lægedage. Så måske skulle alle have et vederlag for. 1000 dag. Det er vedtaget.

Lægedags avis. Har tidligere haft annonce. Artikel?? Giv dem nyhedsbrevet til Dagens Medicin.

Pkt. 6 Årsmøde

Villy Lade har sagt ja

BL spørger Dan Keown om han kan tale om stress .  halv fredag og hel lørdag.  Generalforsamling fredag kl 17.

BL taler med NOVAS som holder deres årsmøde samtidig med os. De har dog søndag med.

HS undersøger mulighederne. Eller højskole. Søg kursus centre. Konferencecenter i nærheden Billund

Pkt. 7.Økonomi

Modulkursus gav et overskud på 40000. et underskud på begynderkursus på 16000.  (fyn) – Asger undersøger lige forholdene heromkring..

Fyskursus. Ikke afholdt endnu. GF gav et underskud på 45000.  Egenkapital 653.000. Likvid beholdning 913.000. Kontingent 260.000

Årets resultat 159.000. men det bliver nok ca. 100.000

HS mangler bilag fra Lynn Williamsson. Har rykket flere gange uden held. TS prøver at få kontakt. Det skal bruges for at få pengene fra Lægeforeningen for udenlandsk foredragsholder.

Pkt. 8

Hjemmeside

JBB foreslår en freelance journalist som kunne være deltids redaktør.  Eller en medicin studerende. (EL).

LT har kontakt til et firma der kan lave nyheder. Eller lave en mobilvenlig version.

Hvis en render ind i en interessant artikel, kan man så ikke sende den videre til en der kunne lave et resume til hjemmesiden. Eller lav et link med en appetizer.

Hvad er vores samarbejde med BMAS?? Adgang til medlemsblad? Eller deltagelse i deres kurser?

TS kontakter KM vedr. vores tilgang til BMAS.

Pkt 9

. Årets julegave forslag Mike Cummings bog. Max er 700 og 1200 hvis man ikke får noget i løbet året. HS og AP får noget andet. 

Pkt. 10 Visioner

Find tre ideer til at udvikle vores selskab:

Flere kurser

Psykiatri

Smertestillende

Urtemedicin

Lægedage

Modulkurserne velbeskrevet, "en ordentlig uddannelse".

Masterclass

Workshops

Aku2000/mikrosystem akupunktur v. Dan Kryh

Definere/afgrænse  målgruppen og formålet med et kursus i dyre akupunktur

Nyt slogan . "stik som styrker". "Det kan kun blive bedre"; 

Koreansk håndakupunktur – evt lave en research inden og få forhånds tilmelding til specielle kurser. Udbyde interessekurser.

Systematiske kurser evt smerte hvor vi kan blive koblet på. Evt via Skype.

Medlemsfordele?? Evt i forhold til nåle? Eller bøger? Eller abonnementer.

Adgang til databaser (medlemsfordel?)

Brev til danske regioner

Lave en medlemsundersøgelse. Survey?? På email. Hvad er folk interesseret i, ønsker, etc?

Pkt.11.

Sept 18. Fys konference. Vil Kamma være interesseret i at præsentere sine resultater på konferencen. Det vil hun gerne. Konferencen er sat til d.7.-9.9 2018. hjemmeside:nmas.2018.dk Evt på Radisson, Amager. Nordisk konference. EL påpeger at det kunne være interessant at få yngre/vækstlaget ind.

Forslag: Asbjørn fra Ålborg (smerter). Kajsa Landgren(Sverige).

Pkt. 12.

EL foreslår en udvidelse af modulkurset fra 8 til 9 moduler. Kursisterne ønsker at ende på 250 timer. Kurset skal derfor være dyrere. Denne gang bliver det dog en mellemvare, hvor de betaler lidt mere og El tager lidt mindre i vederlag.  EL ønsker også at de skal i praktik. Henvise til flere af os.  DK, BL, LT og TS siger ok.  Skal de betale for praktik ophold?! EL arbejder videre med det.

Næste Skype møde er d. 18. januar kl 19. TS ringer op

 

 

Referat af DMAS' skypemøde d. 06.09. 2016

Tilstede: TS, EL, SS, LC, MJ, MM og BL. Afbud: JBB, DK

1. Ordstyer: TS

2. Referant: BL

3. Kommentarer til sidste referat: Dato på heldagsmøde. Var sat til at ligge op af Genopfriskningskursus men dette er flyttet til d.4/2.  Forslag til dato for heldagsmødet er flg.: 22.10 eller 23.10, 29.10 eller 30.10.
ALLE SKAL SENDE DERES ØNSKE OM DATO TIL TOMMY OG SÅ VÆLGES DEN DAG FLEST KAN. Mødet skal afholdes i Skibby hos EL. MJ vil også gerne lægge hus til i Jylland.

TS efterlyser et referat af kurset med Lynn Williamsson til sidste årsmøde. SS har indvilget i at skrive dette. Sendes til HS som lægger det på hjemmesiden og sætter det i nyhedsbrevet.

TS har ikke fået klaget til ICMART.

4. Lægedage i Bella centret d. 14.-18.11. Vi har en stand der skal bemandes. ALLE DER KAN OG VIL DET BEDES SENDE BESKED TIL EL OM HVILKE DAGE DE KAN. ASAP. EL laver en plan. Forslag om præmie. Kunne være et medlemskab eller en gratis kursusdag eller en aku behandling/-forløb. EL afgør det.
Nyhedsbrevet skal være til uddeling samt en opdateret kursusliste. Evt. optrykning af gammel folder om DMAS. Kræver logo og navneskift.  TS sender den gamle rundt til bestyrelsesmedlemmerne. Nyt Banner til standen skal laves(EL). BL sørger for foto af dyr med nåle i.  Hvad er vores "budskab". Snak om at i udlandet er akupunktur uddannelsen en Universitets uddannelse.

5. Nyhedsbrev. Der skal udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne. SS sender kursus referat til HS. BL skriver om dyrlæger og akupunktur og hvor vi er organiseret etc. EL laver en en ameldelse af en bog om Graviditet og akupunktur. Derudover har en lille klinik i Ringsted skrevet en artikel, der kan bruges i nyhedsbrevet (emne:? )- EL .
En kvinde, Kamma Lind, er i gang med et ph.d. omkring hedestigninger og akupunktur. Hun vil gerne have akupunkturlæger med i sit projekt. Kunne også være et emne til nyhedsbrevet. (TS)
Kursuskalenderen skal naturligvis også med.
SIDDER I OG BRÆNDER MED EN GOD CASE SÅ SEND DEN TIL HS.
Al t materiale sendes til HS.

6. Kursusudvalget består af EL, LC,  JBB og KM(?).
LC har talt med sit universitet i Kina vedr. kursus i 2018. De vil gerne have vores ønsker vedr. undervisning, hel tkonkrete forslag. Kurset skal vare i 14 dage. LC kan godt forestå en turist rejse efterfølgende i området.  Vi satser på at kurset skal være i påsken 2018. LC laver et oplæg med fotos til nyhedsbrevet.
Der er planlagt en række kurser. Men intet palliationskursus. Der starter nyt modulkursus i foråret 2017. Begynderkurserne kører regelmæssigt i hhv. øst og vest.
Øreakupunkturkursus evt. med KM?? Uddannelsesudvalget ser på sagen.
SS fortæller at Lægeforeningen udbyder et kursus på Azorerne hvor akupunktur indgår. Vi kunne lave et opfølgningskursus til akupunkturen. SS undersøger hvad der undervises i.

7. Årsmøde. Der er kommet en forespørgsel fra NOVAS (Nordic Veterinary Acupuncture Society) om at holde et fælles årsmøde eller i hvert fald en deling af en læge fra England, Dan Keown som taler om meridianernes udvikling under fosterstadiet i relation til fascier. Vi enedes om at det var vi interesserede i og vil også samtidig holde fast i vores emne omkring stress og psykiatriske lidelser og akupunktur.  Hvorvidt NOVAS vil deltage i "Vores" del af årsmødet  står frit for.  BL er kontaktperson her imellem (BL er suppleant i NOVAS bestyrelse).

8. Patientsikkerhed.
MJ skriver tl danske regioner.

9. EL oplyser at der afholdes en nordisk konference hver 3.-4. år (læger + fysioterapeuter ) i DK i sept 18. der er fys’erne der tager teten på arrangementet. Vil vi være med? Skal bla. handle om palliation og smerte.

Det var ordene. Husk at melde tilbage vedr. lægedage og heldagsmøde

Kærlig hilsen

Næstforkvinden

 

 

Deltagere: EL, Lian, Dan,Tommy

Afbud fra Mette Jensen. Birgitte er på ferie, Mette Marie var træt, Jens kunne vi ikke få

koblet på. Ingen kontakt med suppleanterne.

1. Ordstyre: Dan og Tommy

2. Referent: Tommy

3. Referat fra sidste møde 10/5 blev godkendt.

4. Emner udsprunget af referat: behandles under nedenstående punkter.

5. Årsmøde. Vores kinesiske underviser kunne ikke på det tidspunkt. EL vil prøve at få

kontakt til Kevin Baker, UK. Vi skal have to undervisere ,hvis vi stadig vil holde det

som et to-dages arrangement. TS vil undersøge om Villy Lade stadig er aktiv.

6. Vi har forhåndstilsagn om at få en stand på Lægedage i uge 46. De vil melde tilbage i

juli. Vi skal have lavet en vagtplan. EL kan mandag til torsdag. Lian kan onsdag.

Endelig plan lægges senere.

7. Kurser: Det er ikke rimeligt at underviserne skal gå ned i honorar. Hvis der er udsigt

til, at et kursus vil give underskud, så er det bestyrelsen der beslutter om det skal

gennemføres. I så fald er det foreningen der dækker underskuddet. Som ny tiltag vil

EL afholde et genopfrisknings kursus på Svanholm d. 29/10. Hvis konceptet rettes lidt

til, så vel det både kunne fungere som "bange rust" kursus og som overbygning til

begynderkurset. På den måde udvides målgruppen. Så snart den nye

kursusbeskrivelse er klar skal den have en fremrykket plads på hjemmesiden, hvor

den skal erstatte det overståede årskursus. Idéen om "mød formanden" har fået en ny

vinkel. EL har undersøgt, at Lægeforeningen har en pulje man kan søge til kurser

afholdet i Lægeforeningens regi. Vi skal så se, om vi kan få lavet nogle 4 timers

fyraftenskurser med oplysning om- og introduktion til akupunktur i sundhedsvæsnet.

EL vil lave et oplæg.

8. Hjemmesiden. Som nævnt skal det nye opfriskningskursus have en fremtrædende

plads på hjemmesiden. TS vil skrive et "formandens manifest" om den linje jeg synes

vi skal arbejde med, f.eks. en mere tydelig politisk agenda. Jeg vil fortsat opfordre

nogel af den der var med til årsmødet om, at skrive en anmeldelse af kurserne til

hjemmesiden. Jeg har nogle billeder, som jeg vil sende til Hanne. I andre må gerne

gøre det samme. Så kan Hanne udvælge de bedst egnede.

9. Som nævnt i dagsordnen overvejer SRAB stadig, om de kan/vil optage os som medlem.

Jeg har d.d. sendt et brev til Danske Patienter om patientsikkerheden af

akupunkturbehandling i DK pga den ulighed der er mellem den lægelige og den ikke-lægelige

akupunktur mht. tilsyn. Brevet er udsendt til bestyrelsen til orientering og godkendt af de

deltagende + jens.

10. TS har deltaget i ICMART i Sofia 10-12/6. Kvaliteten er ikke væsentligt forbedret

siden Istanbul 2014. Generalforsamlingen var dårligt planlagt og der var ikke

mulighed for at stille spørgsmål fra medlemmerne. Samtidig tager man slet ikke

stilling til, om kursen er den rigtige, nu da UK har meldt sig ud af ICMART, eller

årsagen til de vigende indtægter. Flere lande er utilfredse og TS anbefaler, at vi sender

en officiel klage til ICMART over forholdene.

11. Det informationsmøde om akupunktur, der skulle holdes på KU kunne ikke

gennemføres i indeværende semester. Vi vil prøve at få samlet op på vores kontakter og

få det etableret i det kommende semester.

12. Næste møde på SKYPE: 6/9

Næste heldagsmøde bliver 30/10 på Svanholm, dagen efter opfriskningskurset.

Mvh Tommy

Referat bestyrelsesmøde DMAS tirsdag 10.05.16 kl. 19.00 via Skype.

Tilstede: Jens Benzon Bang, Lian Tving, Dan Kryh, Tommy Sommer og Mette Jensen, delvist tilstede: Birgitte Langvad, Elsebeth Lægaard og Mette Marie Nordentoft.

Valg af ordstyrer: TS

Valg af referant: MJ

Konstituering af bestyrelsen: Udsættes da der ikke er nok tilstede på daværende tidspunkt til mødet. Det besluttes at pege på BL som næstformand.

Evaluering af årsmødet på Severin: Godt kursussted med god mad, placering og store møderum. Prisen er ikke blevet sammenholdt med tidligere steder eksempelvis Sixtus som også er beliggende i Middelfart. Emnet "Rheumatologi" var relevant og underviserne var underholdende og dygtige. Vi skal være mere skarpe på annoncering næste år og i god tid!!! Desuden luftes det om det kunne være godt at have en sponsor til næste årsmøde, dette skal tages op igen.

Planlægning af næste årsmøde: Emnet: Stress. Der foreslås en underviser fra England, Kevin Baker samt en kinesisk underviser med god erfaring i psykiatri og akupunktur - der fastslås ikke en bestemt underviser. Tages op senere. Det besluttes at der skal laves et årsmødeudvalg - repræsentanter for dette vælges næste gang. Datoen fastlægges også ved næste møde og følgende er i spil: 31/3-¼, 7/4-8/4 samt 21/4-22/4.

Lægedage: EL tager sig af at forhøre vedr. en stand til lægedage og vender tilbage senere. Der planlægges ikke yderligere.

Kurser: Der er planlagt kursus i palliation (tidl. udsat 2 gange så det besluttes at det skal afholdes denne gang!). Desuden er der planlagt modulkurser og begynderkurser.

Hjemmesiden: Der tages ikke beslutning om at have en master til hjemmesiden men det besluttes at MJ skal indgå i et hjemmesideudvalg sammen med BL. Det er dog primært MJ som står for det. Over tid skal vi tage stilling til hvordan vi vil køre siden videre.

Forslag til politisk agenda: TS får grønt lys fra bestyrelsen til at skrive til Danske Patienter og EL vil ligeledes skrive til Kræftens Bekæmpelse.

Eventuelt: De punkter som står under eventuelt når ikke at blive taget op på mødet. Skal tages med næste gang. Desuden forslås det af MJ at vi mere deler betyrelsen op i udvalg som gennemarbejder deres eget område og lægger forslag op til bestyrelsen som i højere grad kan besvares med ja eller nej, således at alle mulige småting ikke skal debateres under møderne - umiddelbart fremtræder det mere konstruktivt mener MJ. Aktuelt er der følgende udvalg: Uddannelsesudvalg: EL, KM og LT (???) samt Forskningsudvalg: ??? Det nævnes desuden af TS at DMAS har 7 poster i Repræsentantskabet for Lægevidenskabelige Selskaber.

Næste møde er via Skype tirsdag 28.06.16 kl. 19.

Hanne vil du finde mailadresser på de nye medlemmer (Lene K. Nielsen, Lisbeth Løvenov samt Søren Søfelt) og sende dem referant samt gøre opmærksom på hvornår det næste møde er. TS ringer op til mødet!

 

Bestyrelsesmøde i DMAS onsdag 30.03.16

Form:Skypemøde

Tilstede: Karen Malle, Tommy Sommer, Elsebeth Lægaard,Mette Marie Nordentoft,Mette Jensen,Jens Benzon Bang,Birgitte Langvad,Dan Kryh

Fraværende: Lian Tving

Dagsorden: (ikke sendt ud på forhånd)

1.      Mette Jensen orienterer om embedslægens besøg i hendes praksis og om nyt journalsystem, som evt kan bruges af os andre. Hun vil orientere mere om disse punkter i forb. med generalforsamlingen.

2.      Generalforsamlingen: Alle i bestyrelsen har tilsyneladende ikke fået tilsendt indkaldelse til GF, men den er dog på hjemmesiden.

         Til valg er Karen Malle, Tommy Sommer og Elsebeth Lægaard.Tommy melder sig til valg til formandsposten.

         Lene Nielsen fra Sønderjylland kan evt vælges som suppleant for dyrlægerepr.

         Karen foretager ved GF sin beretning og derefter har Tommy, Birgitte og Mette J ordet.

         Vedr. Workshopen kan der evt. komme patienter fra Niels-Jacob og Tommy. Dans patient kan desværre ikke komme.

3.      Tilsyn: Tommyhar forsøgt at få myndighederne i tale om tilsyn og patientsikkerhed, skrev i okt. 2015 til SST.

         ”Hvis man ikke ønsker tilsyn, kan man fragive sig sin autorisation”

         Svært/umuligt at få kontakt med SRAB

         Plan: Kontakt med Patientforeningen/Danske Patienter. Er det rimeligt, at stille krav til lægelig akupunktur, men ikke til ikke-lægelig akupunktur?

         Man kan evt. bruge Dagens Medicin som platform.

4.      Jyllands-Posten har kontaktet Karen om artikel om akupunktur.

         Birgitte oplyser at ”Vi med hund” kommer med et temanummer om alternativ behandling.

5.      Implementering af akupunktur i sundhedsvæsenet: Randers Sygehus har ang. sparet 25% af medicinudgifterne ved brug af akupunktur til postop. kvalmebehandling.

         Karen arbejder nu på Horsens Sygehus og har undervist i akupunktur til postop. kvalme.

         Der er planlagt/har været en konference i Frederiksborg om implementering af alternativ behandling i sundhedsvæsenet.

         Hvordan kan vi få politikerne i tale? Skal man kontakte ordførerne i de enkelte partiers sundhedsudvalg? Tages evt. med til Generalforsamlingen under evt. 

Bestyrelsesmøde i DMAS onsdag den 10.02.16:

Form: Skypemøde

Tilstede:Tommy Sommer (ordstyrer)Mette Marie Nordentoft,Lian Tving,Elsebeth Lægaard,Jens Benzon Bang,Birgitte Langvad,Mette Jensen (referant)

Fraværende:Dan Kryh,Karen Malle

Dagsorden: (ikke sendt ud på forhånd):

1.Valg af ny formand: Der er fuld opbakning fra de tilstedeværende medlemmer til at Tommy Sommer stiller op som kandidat til formandsposten efter beskeden om Karen Malles afgang. Karen Malle har dog valgt fortsat at blive i bestyrelsen.

2.Generalforsamling: Der er tvivl om der er styr på tidsplanen vedr. generalforsamlingen - vi mangler Karen Malles tilbagemelding mhp. dette. Der opfordres til at Hanne Schmidt lægger et link til kursusstedet ud på hjemmesiden under emnet generalforsamling. Desuden bedes årsmødet/generalforsamlingen annonceret på LVS. Desuden foreslås det at de medicinske studerende kan komme med til en særlig favorabel pris - Elsebeth Lægaard vil tale med Hanne Schmidt om det.

3.ICMART: Hanne Schmidt bedes lægge et link til ICMART’s årlige kongres (som holdes i Sofia, Bulgarien, 10-12 juni 2016) ud på hjemmesiden. DMAS’s bestyrelse opfordrer Tommy Sommer til at trække sig fra bestyrelsen i ICMART på baggrund af de drastiske og udemokratiske handlinger som er foretaget i ICMART - og i sympatistøtte til BMAS, som  har meldt sig ud. Desuden opfordres til at det begrundes overfor ICMART hvorfor Danmark vælger at trække deres repræsentant. Tommy Sommer deltager i kurset i Sofia 2016. Næste kongres vil afholdes i Mexico.

4.Undervisning: Den kinesiske underviser som skulle have undervist (kontaktperson: Lian Tving) har meldt afbud pga helbredet og kommer ikke til at undervise i Danmark. Kurset er derfor aflyst.Derfor vil vi nu søge om tilskud fra LVS til Lynn Williamson som skal undervise til årsmødet- Tommy Sommer vil tale med Hanne Schmidt om det. Elsebeth Lægaard oplyser at de to grundkurser - et i jylland og et på sjælland - slås sammen til et på fyn.

5.Tommy Sommers brev til Ugeskrift for læger: Det er fuld enighed om at det er et godt brev og at det kan bringes i Ugeskriftet. Desuden pointeres det igen at vi gerne skal have en repræsentant med i regeringens SRAB (er der lagt en slagplan for dette??)

6.Mette Jensens udkast til en ny fane på hjemmesiden “Akupunktur som virksomhed”: Der er fuld enighed om at det kan lægges på hjemmesiden og som en ny “fane” under overskriftens navn. Lian Tving oplyser at hun ved sit besøg fra Styrelsen for patientsikkerhed fik at vide at hun skulle indberette sine patienter til “Landspatientregisteret” i en krypteret version. Lian Tving vil sende et link til dette til Mette Jensen således at det også kan komme med under den nye “fane”.

7.Instruks vedr. hjerteklapopererede patienter og evt. andre “risikopatienter”: Mette Jensen vil arbejde videre med dette emne og komme med udkast senere. Tommy Sommer vil sende en skrivelse udarbejdet af ICMART vedr. dette ud til bestyrelsens medlemmer.

8.Brev fra Styrelsen for patientsikkerhed: Det oprindelige brev til SST samt svaret fra styrelsen for patientsikkerhed lægges på hjemmesiden under den nye “fane” “Akupunktur som virksomhed” - men selve indholdet i brevet skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde pga. tidsnød under dette møde.

9.Vedtægter vedr. indkaldelse til generalforsamling: Jens Benzon Bang vil orientere sig i vedtægterne, for at få svar på, om de som ikke har mail, skal indkaldes pr. brev til generalforsamlingen. Efterfølgende vil han give besked til Hanne Schmidt såfremt der skal sendes besked ud pr. brev.

10.Hjemmeside: Mette Marie Nordentoft oplyser at der ikke står noget under “fanen” “Akupunktur via forsikringen” og hun beder om at hele fanen slettes. Der er enighed om dette.  Desuden er der enighed om at såfremt nogle af bestyrelsens medlemmer måtte have mindre forbedringsforslag til hjemmesiden - så kan disse frit foreslås Hanne Schmidt uden at hele bestyrelsen skal involveres. Mette Jensen lover at lave en sygehistorie mhp at lægge den på hjemmesiden. Elsebeth Lægaard lover at lægge en artikel ud på hjemmesiden vedr. rheumatologi og akupunktur. Mette Jensen fritages for dette som ellers var besluttet på sidste møde.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag 30.03.16 kl. 19.00 via Skype.

 

Rererat af SKYPE-møde d. 12/2-2018

Tilstede:

Tommy,Lian,Mette Marie,Jens,Dan,Elsebeth,Birgitte,Mette

Valg af ordstyrer. - Jens

Valg referant. - Mette

Nyt fra udvalgene: Praksis-udvalget. Se venligst referat fra mødet hos MJ 21/1-18. - Referat taget til efterretning og kun følgende indvendinger: Det præciseres at klinikudvalget er for tandlæger, læger og dyrlæger og ikke kun "læger" som det forkert er nævnt i ordlyden. Hanne er i gang med at "luge ud" i "find en akupunktør" således at" ikke aktive" medlemmer frasorteres. Jens gav udtryk for, at betingelsen for optagelse på listen er, at man har mindst diplom eller tilsvarende.

Uddannelsesudvalget. Se venligst den udsendte oversigt over kurser. Kinaturen kører som planlagt. - Der er seponeret et kursus som lagde op til at man kunne stikke i patienter allerede efter 2 dages kursus, der er en generel holdning i DMAS til at man skal have modtaget 5 dages undervisning før at man kan begynde på dette.

Hjemmesiden: udformning, indmeldelsesprocedurer, mærkning af artikler og indlæg til HP/FB, "find en akupunktør", hvem skal stå på siden, Billeder af bestyrelsen (evt nye billeder), billedmateriale til hjemmesiden. - Send gerne flere gode fotos ind til Jens, de kan også lægges på hjemmesiden senere. Der er en generel holdning til at hvad der lægges ud på Facebook ikke må være for langt. Jens mener at indmeldingsformen på hjemmesiden er indviklet og vil se på det. Der er et generelt ønske om at man for fremtiden skal kunne se hvilket uddannelsesniveau akupunktøren er på via DMAS.

 

Generalforsamlingen 14/4, Severin, Middelfart. Er der styr på det? Indkaldelse. Dagsorden. - Ja, men der er rod i selve kursusoversigten på hjemmesiden. Elsebeth vil tage fat på det sammen med Hanne som hun kontakter. Generalforsamling fastsættes til kl. 16.00 til 17.30 på Severin, Middelfart. På valg er: Tommy, Elsebeth, Birgitte og Jens. Det er indtil videre ingen meldinger om andre som ønsker at være en del af bestyrelsen.

Den politiske status/ debat. Svar til DADL? - Der søges fra DMAS’s side en generel holdning til den lægelige akupunkturbehandling i Danmark. Desuden spørgsmålet vedr. uddelegering fra lægelig side.

 

Møde med PLO 3.april efter kl 11 eller 10/4. - Fastsættes til den 10/4 2018 og Elsebeth tager med. Afsættes 1,5 time til mødet.

Forslag fra Ole Bak og nedsættelse af kursusafgiften for aktive pensionister. - Afslået, men det er muligt for medlemmet at sætte det op som et forslag på GF.

Evt. - Tommy sender Medical Acupuncture til Christian Freitag, formand for PLO. "Munich Acupuncture days" fra 15-18 marts lægges ud på hjemmesiden.

 

 

 Referat af heldagsmøder:

DMAS

Helgagsmøde 5/11 2017

Tilstede var: Asger Dirch Poulsen (ADP) Hanne Schmidt (HS), Dan Kry(DK),

Elsebeth Lægaard (EL), Lian Chen Tving (LT), Birgitte Langvad (BL),

Lene K. Nielsen (LN), Tommy Sommer (TS), Mette Marie Nordentoft (MN)

Mette Jensen (MJ), Jens Benzon Bang (JB)  afbud Lisbeth Løvenov, Søren Søfelt.

MJ bød velkommen og indledte med en præsentation af sin klinik. Vi blev orienteret om historik og aktuelle arbejdsgange herunder journalsystemet, Mette anvender. Der er tilsyneladende flere forskellige tilgange til dette , som det fremgik af diskussionen. Der blev vendt problematikken omkring kryptering af patientoplysninger , som sendes pr. mail. Regler og specielt bødestraffe for overtrædelse af reglerne skærpes i 2018!

Efterfølgende blev medlemssituationen taget op. Tallene er p.t. lidt svære at uddifferentiere p.gr. lægeforeningens nye system, men vi har p.t. 456 medlemmer + æresmedlemmer. Specielt aldersfordelingen giver grund til bekymring!

Af medlemmerne er:

28% pensionister

32% er over 66 år

51,6 er over 60 år

Det er evident at nytilgang af yngre medlemmer er nødvendig.

Hvad gør andre selskaber?

TS oplyser at musculo-skeletale selsskab udlodder gratis kurser, men efter ansøgning!

HS oplyser at lægeforeningen har lavet ny tilmeldingsprocedure , der bevirker, at hun ikke længere kan indmelde læger m.m.. TS vil udarbejde tilmeldingsformular/manual.

MJ understreger at AP også nedbringer medicinforbruget , hvilket kan være en motivation for udforskning af akupunktur.

                                                                                                                                             ………………………………………2

                                                                      2

Naturligt bringer diskussionen os frem til diskussion af Vision og Mission , som MJ påpeger. EL henleder opmærksomheden på vores hjemmeside, hvor vi allerede har fire visionspunkter for  akupunkturens integration i sundhedsvæsenet.

MJ mener vi skal føre os frem som eneste lægelige akupunktur selskab, og synliggøre os noget mere .

TS informerer om at vi allerede er godt i gang. Der er aftalt møde i lægeforeningen d.22/11 og der er en aftale med PLO, der bare skal konfirmeres , og tillige er der kontakt med Folketingets sundhedsudvalg, hvor en konkret aftale afventes. ADP gør opmærksom på at lidt lobbyarbejde bør gøres, idet man som indkaldt KUN må svare på spørgsmål fra udvalget!

De nyuddannede læger er, meget videnskabligt uddannede og derfor har stor skepsis over for bl.a. akupunktur.

LT taler for at akupunktur uddannelsen bør ligge inden for den uddannelse, der foregår på Universiteterne, således at man kan skelne lægeligt uddannede fra de "øvrige". Der er bred enighed om at et forbud imod RAB uddannede ikke er farbart. En beskyttet tittel er således nok også lidt urealistisk.

Samtidig konstaterer TS at vi aldrig har opnået optagelse i sundhedsstyrelsens alternative råd, hvilket vi alle er uforstående over for.

NYT FRA HS og ADP:

Til nu er der i 2017 et overskud på ca. kr. 214.00,00

Vores likviditet er på kr. 962.000,00 , hvor forudbetalte kurser dog skal fratrækkes.

Vedrørende kurser oplyser EL, at de udloddede kurser ved sidste lægedage faktisk har skaffet  kursister og medlemmer til selskabet. Ved kurser ses ½ læger og øvrige ½ består af sygeplejersker og fysioterapeuter og HS oplyser at næste begynderkursus p.t. består af 3 læger,8 sygeplejersker og 1 fysioterapeut.

Spørgsmålet er om, der skal være kvoter. Umiddelbart nej , idet niveauet på undervisningen er og skal være på lægeniveau. Måske kvoter på studerende, også af økonomiske årsager. Endelig kan det være problematisk, hvis klinikker tilmelder hele "teamet" til kurser, kan måske løses ved særlige "teamdage"

I den forbindelse forslår LT specialkurser for f.eks . reumatologer, anæstesiologer og/eller neurologer.

                                                                                                                                                                  ……………………..3

3

Evt også for  psykiatere.

Problematikken vedrørende tilskud fra efteruddannelsesfonden (grønne sedler) drøftes. Der sættes som betingelse, at det er læger fra PLO, der underviser. ADP bemærker det enten er snæversynethed eller økonomi , der spiller ind!

MN mener vi evt. kan få dispensation, men et af problemerne er, at der er folk i "rådet" der er ansat i regionsregi! TS vil således være kursusleder på vores kurser. Endelig fastslår HS at hun ikke længere kan søge "grønne" sedler, det er fremover kursuslederen pålagt (besværligt, som i sundhedsplatformen(red.))

Endelig oplyser MN at hunhar gennemgået NDAPM , nordic diploma of advamced pain medicone. EL har lignende uddannelse, således at de begge  kan være egnede til kursusleder?

ÅRSSKRIFT

HS rykker for indlæg MN spørger til journalisten der dækkede GF´kurset. TS oplyser, at det p.t. er ingen aktivitet , idet evt. emner for interview ikke har reageret.

Fotos til årsskrift og hjemmeside efterlyses.

EL organiserer punktbank til de enkelte kursusdage, der dels kommer i årsskrift og dels til udlevering de enkelte dage.

KINATUR

LT og EL orienterer om KINAturen i forbindelse med påsken 2018. (23/3 til 9/4 2018)

Pr. 5/11 er der 7 tilmeldte kursister.

Kurset forsøges godkendt af efteruddannelsesudvalget. Som følge der af kommer der en fordeling kursus/rejseudgifter. Der flyves med KLM.

ANDRE KURSER

Genopfrisknings/masterclasskurser ønskes.

Det besluttes endvidere at afholde GF og GFkursus i forbindelse med diplomkursus i Fjeldsted.

Evt.  kursus med udenlandsk kursusgiver tænkes gennemført på et andet tidspunkt!

Endelig skal der på alle kurser være evaluering som afleveres i bytte for kursusbevis. EL arbejder på udformning af skemaerne.

                                                                                                                                  ……..4

4

FORSKNING M.M.

MN er overlæge på Tværfagligt Smertecenter i Ålborg, som er   er ved at opbygge kontakt til en større forskningsenhed med interesse for at forske i komplementær behandling. Der skal opsættes protekoller m.m., og dette er resurcekrævende. EL oplyser at Kræftens bekæmpelse (Bo Rex) har vist stor interesse for at yde økonomi til protekoller og der af følgende forskning,  evt i form af Ph.D studier m.m.

Gigtforeningen er også på banen. EL holder kontakten og MN vender tilbage vedr. Ålborg, med deres pancreascancer  setup.

LT oplyser at Scleroseforeningen nu er i analysefasen.

CERTIFICERING

Certificering diskuteres, måske en egentlig autorisation?? Og hvordan skal der  skelnes imellem RAB og lægelig uddannede akupunktørerer.

Skal 250 timer for lægligt uddannede være normen?

EL oplyser at den norske sundhedsstyrelse netop har sat timetallet op.

ICMART anbefaler 200 timer i tråd med WHO.

I USA skiftende regler fra stat til stat

PLAO

MJ fremsætter sine tanker omkring  varetagelse af praktiserende lægelige akupunktørers interesser.

TS er lidt bekymret for, at det er kimen til en splittelse af selskabet, med et nyt selskab i selskabet. Der forslås derfor, at det bliver et udvalg , f.eks som kursusudvalget. Der anerkendes generelt, at der er et behov for udredning af særlige problemer for selstændig praktiserende uden sygesikringstilskud, bla. af organisatorisk karakter i sundhedssystemet, der tilsyneladende ikke helt er geaet til denne praksisform.

Der opnås konsensus om, at udvalget kommer til at hedde  : Klinikudvalget. Ved henvendelse ,skrivelser m.m. til DMAS medlemmer og offentligt, er der enighed om at skrivelser m.m. forelægges bestyrelsen, for evt. kommentarer, med en svarfrist på max 8 kalenderdage, inden udsendelse! Endvidere får udvalget dækket sine rejseudgifter m.m. på linje med de øvrige udvalg.

                                                                   …5

5

VISIONER

Hjemmeside diskuteres. One page ønskeligt idet mere og mere foregår på smartphones m.m.

Hvis det koster over ca. 20.000,00 kr. skal vi overveje en ny hjemmesideudbyder.

HS sætter som et must, at der er betalingsmodul på hjemmesiden, til kursusbetaling m.m.

Farven på hjemmesiden diskuteres. MJ ønsker den blå som de øvrige, ikke enighed om dette. Emnet udskydes til efter lægedage!

JB vil gerne være redaktør af hjemmesiden, og der er enighed om OK for kursus hos hjemmesideudbyderen, så JB teknisk kan redigere siden!

MØDER

Nyt heldagsmøde aftales til 7/10 2018 hos LT , så der er bedre tid inden lægedage.

Skypemøder d. 11/12-17 og d.12/2-18 begge dage kl.19,00

MJ fremsender visioner pr. mail.

EVT.

Lisbeth Løwenov tilbyder husrum for evt. øreakupunkturkursus, JB lover at kontakte Karen Malle og Lisbeth for nærmere.

Mødet afsluttes kl 17,00 i god ro og orden

Jens Benzon Bang

referent

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 30.10-2016

Referant: Birgitte

Ordstyrer: TS

Tilstede: Alle

Pkt. 3. Godkendelse af sidste referat og spørgsmål udsprunget herfra

Spgm fra HS om hun skal sætte nyhedsbrevet op. HS har en skabelon fra webmaster der kan anvendes. HS har ikke modtaget så meget. MMs datter, som er grafiker spørges om hun kan sættes nyhedsbrevet og pamfletten op. (dette er senere gjort)

SS : Per Walther er underviser på kurset på Azorerne. Helt begynder/intro. Gitte Handberg er medansvarlig for kurset i smerter.

Pkt 4. Nyhedsbrev. MM har sendt et indlæg. MJ har sendt noget til TS. MJ mangler en titel, noget vi står for. "Vi er læger med speciale i akupunktur." – agtigt. Det skal meldes ud til forsikrings selskaberne. EL: Udvidelse af modulkurset op tl 250 timer. Det giver "stempel" fra Sundhedsstyrelsen. Så man bliver anerkendt som akupunktør. Hvad gør man med de "gamle". Vi vurderer om de kan anerkendes i de enkelte tilfælde. Vi vil ikke have en RAB godkendelse men vores egen anerkendelse. Flere forsikrings selskaber udsender en formular hvor de godkender enten en RAB eller en læge, sygeplejerske eller fys med en akupunktur uddannelse. SS synes at vi skal distancere os fra de alternative behandlere fordi vi har en lang uddannelse. Speciallægen har en ydelse der hedder akupunktur. MM foreslår at man får en samtale med en fra sundhedsstyrelsen i stedet for skriverier frem og tilbage. Den laveste ydelse gives til AP, dernæst til RAB og højeste til speciallægen. Til gengæld er der ikke loft på APs ydelser. El foreslår at vi laver et udvalg vedr. emnet. Det er patienterne der får ydelsen.

"en dag med en akupunkturlæge" skrevet af MJ. (lign. skrevet i Ugeskrift for Læger). EL har en boganmeldelse. Samt en beskrivelse af en klinik i Ringsted der behandler hedeture. TS vil lave et resume af Nyhedsbrevet mandag morgen har i samarbejde med Trygfonden lavet et digert værk hvori der er et kapitel om alternativ behandling i sundhedsvæsenet. SS skulle skrive et referat af sidste års årskursus. SS mangler noterne fra kurset. Deadline for indsendelse af indlæg: 4.november. send til HS!

Kursuskalenderen skal også være med i nyhedsbrevet

TS blev kontaktet af Godmorgen Danmark om piercinger mod migræne. Ruth Kirkeby var derinde (specialist i migræne). Der er kommet en positiv Cochrane omkring migræne og aku. Ruth skriver et indlæg til nyhedsbrevet. Kamma har skrevet et indlæg til hjemmesiden om forskningsprojekt i hedeture og aku.

LT: 5 mio. fra sundhedsstyrelsen er afsat til at forsker i alternativ behandling. Skleroseforeningen har fået godkendt 1 mio. for deres forskningsprojekt "Effekt af akupunktur blandt patienter diagnosticeret med multipel sklerose".. 2-3- akupunktører skal deltage og der skal måles cytokiner. Start januar 2017.. LT skal deltage.

A5 format eller A4. lettest for HS.

Antal 200. Helst hæftet i ryggen. Nyhedsbrevet skal også lægges på hjemmesiden.

Pkt. 5 Lægedage: Grundpris for standen. Derudover har EL bestilt et par ekstra ting. Vi kan bruge det gamle banner .

Pamfletten: HS er kommet med et par rettelser. Navnet skal ændres og antal medlemmer. Der skal bare trykkes nogen nye. Farverne forbliver det samme! HS sørger for det . Antal 1000

Plan: EL x 4. Ma: El +BL (10.30-17), Ti: EL+ Ss, Ons:EL+ LT , Tors: EL+JBB, Fre. TS+MM .

El bestiller frokost til standen. Kaffe og the gratis. EL er der ikke fredag men hun sørger for en til nedpakning. El sørger udsendelse af P kort og adgangskort. Asger kommer med nåleprøver. Konkurrence. Vind gratis kursusdag + et års medlemskab hver dag. Udtrækning hver dag.

EL bruger 4 dage på lægedage. Så måske skulle alle have et vederlag for. 1000 dag. Det er vedtaget.

Lægedags avis. Har tidligere haft annonce. Artikel?? Giv dem nyhedsbrevet til Dagens Medicin.

Pkt. 6 Årsmøde

Villy Lade har sagt ja

BL spørger Dan Keown om han kan tale om stress . halv fredag og hel lørdag. Generalforsamling fredag kl 17.

BL taler med NOVAS som holder deres årsmøde samtidig med os. De har dog søndag med.

HS undersøger mulighederne. Eller højskole. Søg kursus centre. Konferencecenter i nærheden Billund

Pkt. 7.Økonomi: Modulkursus gav et overskud på 40000. et underskud på begynderkursus på 16000. (fyn) – Asger undersøger lige forholdene heromkring..

Fyskursus. Ikke afholdt endnu. GF gav et underskud på 45000. Egenkapital 653.000. Likvid beholdning 913.000. Kontingent 260.000

Årets resultat 159.000. men det bliver nok ca. 100.000

HS mangler bilag fra Lynn Williamsson. Har rykket flere gange uden held. TS prøver at få kontakt. Det skal bruges for at få pengene fra Lægeforeningen for udenlandsk foredragsholder.

Pkt. 8

Hjemmeside

JBB foreslår en freelance journalist som kunne være deltids redaktør. Eller en medicin studerende. (EL).

LT har kontakt til et firma der kan lave nyheder. Eller lave en mobilvenlig version.

Hvis en render ind i en interessant artikel, kan man så ikke sende den videre til en der kunne lave et resume til hjemmesiden. Eller lav et link med en appetizer.

Hvad er vores samarbejde med BMAS?? Adgang til medlemsblad? Eller deltagelse i deres kurser?

TS kontakter KM vedr. vores tilgang til BMAS.

Pkt 9. Årets julegave forslag Mike Cummings bog. Max er 700 og 1200 hvis man ikke får noget i løbet året. HS og AP får noget andet.

Pkt. 10 Visioner

Find tre ideer til at udvikle vores selskab:

Flere kurser

Psykiatri

Smertestillende

Urtemedicin

Lægedage

Modulkurserne velbeskrevet, "en ordentlig uddannelse".

Masterclass

Workshops

Aku2000/mikrosystem akupunktur v. Dan Kryh

Definere/afgrænse målgruppen og formålet med et kursus i dyre akupunktur

Nyt slogan . "stik som styrker". "Det kan kun blive bedre";

Koreansk håndakupunktur – evt lave en research inden og få forhånds tilmelding til specielle kurser. Udbyde interessekurser.

Systematiske kurser evt smerte hvor vi kan blive koblet på. Evt via Skype.

Medlemsfordele?? Evt i forhold til nåle? Eller bøger? Eller abonnementer.

Adgang til databaser (medlemsfordel?)

Brev til danske regioner

Lave en medlemsundersøgelse. Survey?? På email. Hvad er folk interesseret i, ønsker, etc?

Pkt.11. Sept 18. Fys konference. Vil Kamma være interesseret i at præsentere sine resultater på konferencen. Det vil hun gerne. Konferencen er sat til d.7.-9.9 2018. hjemmeside:nmas.2018.dk Evt på Radisson, Amager. Nordisk konference. EL påpeger at det kunne være interessant at få yngre/vækstlaget ind.

Forslag: Asbjørn fra Ålborg (smerter). Kajsa Landgren(Sverige).

Pkt. 12. EL foreslår en udvidelse af modulkurset fra 8 til 9 moduler. Kursisterne ønsker at ende på 250 timer. Kurset skal derfor være dyrere. Denne gang bliver det dog en mellemvare, hvor de betaler lidt mere og El tager lidt mindre i vederlag. EL ønsker også at de skal i praktik. Henvise til flere af os. DK, BL, LT og TS siger ok. Skal de betale for praktik ophold?! EL arbejder videre med det.

Næste Skype møde er d. 18. januar kl 19. TS ringer op

 

 

2015:

 Heldagsmøde Helsinge 2015

Deltagere : Karen Malle, Tommy Sommer, Jens B. Bang, Elsebeth Lægaard, Lian Tving, Mette Jensen, Birgitte Langvad, Mette Marie Nordentoft Om formiddagen desuden Hanne Schmidt, sekretær og Asger

Afbud fra : Dan Kryh

• Generalforsamling og kursus foråret 2016 8 + 9 april på Severin i Middelfart, start kl 10.

Endeligt programskal være færdigt før lægedage i Bellacentret 12/11, hvor vi vil annoncere programmet i lægedages avis. Arrangementet annonceres som et 2-dages kursus og møde med mulighed for at deltage i dele af arrangementet til reduceret pris efter henvendelse til sekretariatet. Tilmelding er bindende. Hovedemnet er bisyndromer/reumatologiske lidelser og akupunktur. Begge dage bliver en blanding af teori og praktiske øvelser. Fredag : 10-12  Niels-Jacob Bang Nielsen  om bisyndromer med cases 12-13 Frokost 13-16  Lyn Wiliamsom fra England med oplæg ,cases og øvelser Kaffe og kage 17-18  generalforsamling med valg af ny formand 19-  festmiddag

lørdag : 09.30- 12.30 workshops i 3-4 grupper- opfølgning fra fredag plus øreakupunktur på basalt niveau og smertebehandling i relation til bisyndromer. 12.30 frokost

Karen Malle genopstiller ikke som formand. Andre muligheder diskuteres. Elsebeth Lægaard og Tommy sommer er på valg og genopstiller begge.

• Økonomi Der er et overskud på årets drift på 189.000 kr. Generalforsamling med kursus giver almindeligvis underskud og der er desuden enkelte skyldige udeståender. Medlemstal : PLO 367,YL 36, FAS 89, tandlæger+dyrlæger+pensionister  i alt ca 70, ekstraordinære medlemmer 18 Der er 33 ny medlemmer i år og , 11 udmeldinger og 3 døde. Restance på medlemskontingent : 5000 kr, der sendes pr automatik 2-3 rykker via lægeforeningen, der administrerer opkrævningen. ICMART : kontingent beregnes udfra antal betalende medlemmer pr 31/12 og udgør 3 % af medlemskontingentet. Annonce i Dagens Medicin har kostet 10.000 kr

Enighed om, at kursister , der har klaget over manglende udbytte af kursus på grund af for højt niveau , ikke kan få refunderet kursusudgiften.

• Hjemmesiden Der er fortsat ikke den helt store aktivitet på siden. Hanne vil meget gerne lægge nyhedsbreve ud og har en skabelon klar, så blot tekster + illustrationer tilsendes kan hun læse korrektur og sætte op. Diskussion af behov for redaktør med faglig vide, ingen beslutninger er taget, men der ER økonomisk grundlag for en deltidsansættelse. Mails til medlemmer . krav om at al korrespondance er pr mail kræver en vedtægtsændring, Jens vil formulere et forslag til generalforsamlingen. Hanne oplever stor interesse for at der udkommer flere nyhedsbreve. Aftalen er 4 pr år suppleret med et årsskrift . Aftaler at nyhedsbrevene skal ses som en del af forsiden og cases skal ikke gemmes et sted under fanerne. Hanne rundsender mail med skabelonen- med hensyn til casebeskrivelser og struktur ikke enighed om behov et.

Beslutter at 2 fra bestyrelsen skal være ansvarlig for hjemmesiden + nyhedsbrev for 3 mdr ad gange. Elsebeth+ Mette Jensen står for perioden frem til nytår. Vigtigt at få adgang og links til artikler i BMAS regi – som en del af hjemmesiden – samt nyheder om ICMART. Bestyrelsesmedlemmerne: beskrivelser skal opdateres Der skal gøres status efter 2 x 3 mdr eller ved generalforsamlingen.

• Kurser Der er mange tilmeldinger til begynderkurserne. Som en del af den ny model skal begynderkurset være et krav før andre kurser, ørekurset skal ikke fritages fra dette krav. Kursus om psykiske lidelser, smerter og akupunktur med lærer fra Kina skal annonceres til vores nabolande og afholdes i København, formentlig sidst i november 2016. Elsebeth er hovedkvinde i ny beskrivelse af DMAS kravene til en veluddannet akupunktør og der regnes med en beskrivelse og et forløb, der dækker 250 timers undervisning inklusive opgaver og praktiske øvelser .

• Bibliotek Dan får leveret diverse materiale fra Dan for at oprette et bibliotek i elektronisk form, vi hører nærmere om dette.

• Annoncering af bøger til foræring/salg Bøger mm, der foræres væk kan sættes på hjemmesiden

• Diverse Tommy har skrevet til Sundhedsministeriet og fået svar, som han videresender. Vi finder det vigtigt at være repræsenteret i Råd om Alternativ Behandling og vil undersøge mulighederne nærmere (Elsebeth) Tommy vil gerne kontakte Danske Regioner for at gøre opmærksom på, at tilgangen til og planlægningen af  brug af akupunktur i regionerne og lokalt foregår uden overordnet styring og opmærksomhed. Vi vil gerne bidrage med at opbygge de nødvendige kompetancer og rådgive i forbindelse med eventuelle projekter eller faste tilbud.

Tilsyn fra Sundhedsstyrelsen : Mette Jensen er ansvarlig for at tilføre hjemmesiden materiale om dette. Brev til Sundhedsstyrelsen med indsigelse mod nuværende ordning med store gebyrer sendes.

Mødestruktur indtil generalforsamlingen

• Skypemøde onsdag 03.02.2016 og onsdag 30.03.2016 , begge kl 19

Nyt slogan !        ”stik der styrker”

Dagens gæst Meget spændende gennemgang af emnet fascier, myofascial trains og sammenfald med meridianer og akupunkturpunkter ved dyrlæge og forsker Rikke M Schultz. Knoglevæv er et bindevævsskelet med indlejret kalk, heraf vekslende deformerbarhed. Bindevævets fibroblaster omdannes over uger til myofibroblaster ved forskellige stimuli såsom stressbelastning  eller ved traumer. Dissektion af 26 heste har afsløret, at ”huller” ved palpation svarer til fasciestrøg i muskulaturen. En nål her har adgang til at stimulere både bindevæv, muskler , kar og nerver. Stemmegaffel på 440 HZ kan bruges til at stimulere akupunkturpunkter.

Referent Mette Marie Nordentoft