Referat bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d.27. september kl. 19.00

Tilstede: Mette, Ming, Elsebeth, Helle, Lian og Dirk

Afbud: Karen og Lisbeth

 1. Valg af referent. 
 2. Godkendelse af dagsorden. 
 3. Stillingtagen til inhabilitet.
 4. Verserende sager og indkomne forslag.

Har vi styr på Lægedage? Overskrift over standen mangler endelig godkendelse fra arrangørs side. Der er ønske om at der bestilles smørrebrød. Mette tager sedler og boks med til konkurrence.

Har vi styr på Årsskrift? Ja, Elsebeth har styr på det. DEADLINE: 23. OKTOBER, Mette laver skabelon til brug ved interviews, Ming interviewer Tommy Sommer, Mette supplerer med artikel om destruktion af de brugte nåle.

Kan vi sætte den dato for GF 2024? Vi afventer til vores heldagsmøde da denne GF også er vores 50 års jubilæum, så det kræver nærmere drøftelse omkring hvordan vi vil gribe festlighederne an.

Er dagsorden for heldagsmøde ok? Ja.

Hvad skal vi gøre med videoer på hjemmesiden? Forslag om at de laves som velkomsttilbud til nye medlemmer, dvs. når de melder sig ind i foreningen, så får de dem tilsendt.

Status på kursustilmeldinger. Afventer.

 1. Nyt fra uddannelsesudvalget. 
 2. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Mette vil tage fat i LVS vedr. Nationalt råd for alternativ beh. igen. Har ikke hørt fra dem.
 3. Nyt fra klinikudvalget.
 4. Nyt fra tandlægerne.
 5. Nyt fra dyrlægerne. 
 6. Nyt vedr. økonomi.
 7. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen.
 8. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
 9. Eventuelt … 

Elsebeth skal holde oplæg på Nordisk konference for urogynækologer vedr. evidens ved behandling med akupunktur til bækkensmerter. Aktuelt er der ikke nogen slående evidens tilgængelig.

Ming er blevet spurgt om han vil undervise i akupunktur i psykiatrien i Region Syddanmark. Der skal laves kursustilbud, kursusbeskrivelse samt kursusbevis, dette afhænger af hvor mange medarbejdere de vil have på kursus. Elsebeth og Mette vil hjælpe med at stille det op.

 1. Dato for næste møde fastlægges. Dette gøres når bestyrelsen ses til heldagsmødet 30. oktober kl. 10-17.

Med venlig hilsen

Mette Jensen

Referat bestyrelsesmøde over Skype torsdag d.28. april kl. 19.00
 
Tilstede: Mette, Lian, Helle, Ming, Elsebeth.
Afbud: Lisbeth, Niels Jacob
Ikke hørt fra: Karen
 
1. Valg af referent. Mette
2. Godkendelse af dagsorden. Ja
3. Stillingtagen til inhabilitet. Ikke tilstede.
4. Verserende sager og indkomne forslag: Ergoterapeuter tilmelding: Der har været en fejl i vores tilmeldings-IT-system således at ergoterapeuter er blevet meldt til kursus. Vi holder fast i dem som er tilmeldt og retter fejlen fra nu af, såfremt ergoterapeuter (og SOSA) skal kunne deltage på vore kurser kræver det at de godkendes som ekstraordinære medlemmer og dette kræver en beslutning ved generalforsamling. Hvis dette forslag ønskes stillet kan det tages op ved næste GF om et år., FB status: Det går fint fremad med interessen for DMAS på FB og det kan anes i tilmeldingerne til kurser, Forslag vedr. efteruddannelse: Ved nærmere drøftelse tages forslaget af bordet. Status kursus jordemødre: Der er positiv tilbagemelding fra obstetrisk afdeling i Kolding. Nye medlemmer til bestyrelsen: Her foreslås Birgitte, Malene og Thorkild - Mette tager kontakt til førstnævnte og Elsebeth til de 2 sidstnævnte. Fremlægning af regnskab til GF: Elsebeth tager opgaven.
5. Nyt fra uddannelsesudvalget. Undervisning Dan Keown: Er planlagt til 17 og 18 september. Honorar er godkendt. Vi skal annoncere i god tid. Miro Taba (Iransk læge som har undervist meget i akupunktur) kunne også være et bud på en underviser. Mette har bedt ham lave et oplæg.
6. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Intet
7. Nyt fra klinikudvalget.  Intet
8. Nyt fra tandlægerne.Ikke repræsenteret.
9. Nyt fra dyrlægerne.  Rikke Schulz har skrevet en ny bog og DMAS vil gerne have hende til at komme og give et foredrag vedr. denne i januar 2023. Helle tager opgaven vedr. kontakt.
10. Nyt vedr. økonomi.
11. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Kommer ikke til at blive uddelt i år. Vi skal have et diplom på plads senere.
12. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye … Heldagsmøde planlægges til søndag d. 30. oktober 2022. Plan, sted og tid følger senere. Skriv det ind i kalenderen.
13. Eventuelt …
14. Dato for næste møde fastlægges. Tirsdag d. 14. juni over Skype kl. 19.00
 Mette Jensen
 
  
Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19.00
 
Tilstede: Lian, Ming, Elsebeth, Mette og Helle.
Afbud: Niels Jacob.
Ikke hørt fra: Lisbeth og Karen.
 
1. Valg af referent. Mette
2. Godkendelse af dagsorden. Ja
3. Stillingtagen til inhabilitet. Ikke tilstede.
4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye: Jordemødre udd. Sidste del fintunes, status FB Det har taget noget tid, men nu laver Louise reklame for vore kurser, udenlandske undervisere Daniel Keown forsøges planlagt til 2 dages kursus til efteråret, vi venter med Mei Long. Status kursus 5/3 Aflyst pga ikke nok tilmeldte. Lian og Niels Jacob skal finde en ny dato et par måneder frem, så Louise kan nå at lave reklame herfor i god tid. Salg af videos. Mette får grønt lys til at spørge mere ind til Johns løsningforslag. Vi skal orientere os i hvad der findes på You Tube inden vi beslutter os for endelige indhold. Der foreslås både teoretiske modulkurser som videoundervisning samt behandlingsvideoer af forsk. problematikker som f.eks. albue, knæ, ischias osv.
5. Indkomne forslag.Omrokering/sletning af udvalg Forslag om at slette visionsudvalget idet det ikke har nogen praktisk relevans og der arbejdes med visioner i hele bestyrelsen løbende. Godkendt.
6. Nyt fra uddannelsesudvalget. Det nævnes at der er forskel i forplejning og kvalitet af kursuslokaler på de kurser som holdes på f.eks. Severin og de kurser som holdes på Svanholm. Der er endnu ikke fundet en afløser for Svanholm men det skal findes. Indtil videre vil der være en regulering af kursushonorar således at det er lidt billigere når kurset holdes på Svanholm. Vi mangler flere tilmeldinger til modulkurserne.
7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber.
8. Nyt fra klinikudvalget.
9. Nyt fra visionsudvalget. Slettes fra nu af.
10. Nyt fra tandlægerne.
11. Nyt fra dyrlægerne. Der afholdes Generalforsamling i Novas medio marts og her skal der undervises i Fascia lines hos hunde - spændende!
12. Nyt vedr. økonomi. Tak til alle som har frasagt sig deres forskningshonorar op til nu. 
13. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Vi har 2 i kikkerten.
14. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
15. Eventuelt …Tak til Elsebeth som har undersøgt evidensen for behandling med akupunktur til skuldersmerter. Der efterlyses at vi alle sætter det mere skematisk op. Elsebeth vil lave skabelon. Vedr. ikke deltagelse i bestyrelsesmøder bedes man som minimum angive om man deltager eller ej.
16. Dato for næste møde fastlægges. Torsdag d.28/4 kl. 19.00
Mette Jensen
 
 
Referat Skypemøde DMAS tirsdag d. 11. januar kl. 19.00
 
Tilstede: Lian, Ming, Elsebeth og Mette (bestyrelsen er derfor ikke beslutningsdygtig, vi afventer derfor til næste møde med afgørende spørgsmål)
 
Afbud: Niels Jacob, Helle
 
Manglende svar: Lisbeth, Karen
 
1. Valg af referent. Mette
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Stillingtagen til inhabilitet. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, se ovenstående.
4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye …Er Årsskriftet kommet på hjemmesiden? Det er på vej, Elsebeth har lige skrevet til Hanne. Der er rettet lidt i teksten i vores reklame i Ugeskriftet. Bare til info, så står der nu at “vore undervisere er alle læger”, vi kan altid lave det om hen ad vejen. 
5. Indkomne forslag. Udnævne ansvarlig for Høringsportalen Lian tager opgaven Hvem er ansvarlig for evidens? Ming: Knæledsartrose, Elsebeth: Skuldersmerter, Lian: Depression, Allergisk rhinitis: Mette, øvrige emner til rest af bestyrelsen: Ryg (lænd, nakke) og kvalme, Fremtidige kurser til Lægedage/Lægelig efteruddannelse/Specialeuddannelsen i almen medicin. Mette har talt med James Høpner og Lars Gehlert Johansen ved Lægedage vedr. undervisning og skal skrive til Høpner. FB-siden står under Birgitte Langvads FB-konto! Ikke hensigtsmæssigt, skal laves om over tid.
6. Nyt fra uddannelsesudvalget. Vedr. GF-kursus: Elsebeth har du fået spurgt Thomas Lundeberg som aftalt? Ja, har skrevet flere gange uden at få svar. Følgende undervisere nu i spil: Long Mei eller Daniel Keown, Kursus jordemødre i Region Syddannmark Elsebeth kommer med undervisningsplan i løbet af 2 uger og peger på 2 med-undervisere som er jordemødre. Snak om undervisningsmateriale, kommunikation til kursister inden, undervisningssted osv. Mette vil tale med Hanne vedr. GDPR vedr. fælles mail i forbindelse med kurser.
7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. 
8. Nyt fra klinikudvalget.
9. Nyt fra visionsudvalget.
10. Nyt fra tandlægerne.
11. Nyt fra dyrlægerne.
12. Nyt vedr. økonomi.  Fravige krav om forskningsbidrag for 2021 for bestyrelsen? Dette er ok for de deltagende til mødet samt Karen som har skrevet det i en mail. Vi mangler mere info fra Asger, Mette vil skaffe dette.
13. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Der er kommet et forslag mere således at der nu er 2 kandidater.
14. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
15. Eventuelt … Der foreslås forøgelse af kursusbidrag og dette fremlægges ved næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse. 
16. Dato for næste møde fastlægges. Onsdag d. 23/2 kl. 19.00
 
Mette Jensen
Speciallæge i almen medicin
 

 

Referat heldagsmøde på Hotel Park, Middelfart, søndag d. 31. oktober 2021.


1. Louise Nøhr underviste os i fremstilling af video incl. praktiske øvelser.2. Louise fremlagde forbedringsplan til Facebook.3. Det blev besluttet at Louise skulle fremlægge en plan for hvordan hun kunne håndtere promovering af vore kurser m.m. over det næste halve år på FB og pris herfor.4. Der blev fastsat en dato for Generalforsamling 2022: søndag d. 8. maj - Hanne booker Severin om muligt.

Tak for en god og konstruktiv dag.
Tilstede:
Mette,  Elsebeth,  Jens, Lisbeth, Helle, Niels Jacob, Ming, Hanne, Asger,Louise Nøhr

 

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype onsdag d. 11. august kl. 19.00 2021

Tilstede: Mette, Elsebeth, Lian, Mya og Ming. 

Valg af referent: Mette
Godkendelse af dagsorden: Ja.
Stillingstagen til inhabilitet: Ingen
Verserende aktuelle sager og eventuelt nye: Er der styr på GF? Der er rod i hvem som er på valg, Mette vil tale med Hanne. Mya stiller ikke op. Styr på dirigent, Mette tager opgaven. Info. vedr. brev til STPS. Vi har ikke hørt noget, ej heller kvittering for modtagelse af brev vedr. stik mod thorax, Mette vil tage fat i dem igen. Undervisning i online-undervisning og optagelse af film på vores heldagsmøde? Det er der styr på. Der vil ikke være online undervisning men de som har lyst til blive optaget og filmen vil blive gemt.
Indkomne forslag.
Nyt fra uddannelsesudvalget Mette vil tage kontakt til udenlandske undervisere mhp at krydre vores undervisningsprogram yderligere.
Nyt fra lægevidenskabelige selskaber.Nyt fra klinikudvalget.Nyt fra visionsudvalget.Nyt fra tandlægerne.
Nyt fra dyrlægerne.Nyt vedr. økonomi
Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen: Kommer ikke til denne GF.
Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
Eventuelt: Vedr. DMAS Årsskrift, så vil Elsebeth stå for det. Det skal udkomme i nov. Vedr. Lægedage, så vil vi næste år ikke få samme rabat som tidl.. Elsebeth vil prøve at tale med Lægeforeningen under Lægedage for at få dem til at se på sagen igen. Der skal laves roll up-bannere, Mette tager opgaven. Evt. er der brug for flere flyers, Mette tager opgaven. Vi har en 9 m2 stand og vi stiller op om søndagen.  Dato for næste møde fastlægges. 5. oktober kl. 19.00 over Skype - ellers ses vi til GF 29. august kl. 16.00
 

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 19.00

Tilstede:Tilstede:Helle, Niels Jacob, Ming, Mya, Lian Elsebeth og Mette
Valg af referent: Mette
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.Stillingstagen til inhabilitet: Ikke tilstede.Verserende aktuelle sager og eventuelt nye:
1. Hvad skriver vi på vores hjemmeside vedr. 120-timers diplom og Danmarkskortene? At de som har lov til at komme på Danmarkskortet gælder de som har enten det “gamle” 120-timers diplom eller det nuværende 150-timers diplom.
2. Er der styr på DMAS-prisen? Elsebeth laver en liste over mulige kandidater samt beskrivelse hvorfor og vi tager det som et punkt på dagsorden til bestyrelsesmødes hver gang om der er tilkommet nye kandidater. Elsebeth og Mette fremfinder beskrivelsen af DMAS-prisen og lægger den på hjemmesiden som et særskilt punkt.
3. Dato heldagsmøde. Søndag d. 31. oktober.
4. Er der styr på GF (dagsorden + undervisning)? Ja, Elsebeth kommer med program for kursus og Mette med dagsorden for selve GF.
5. Hvordan går det med Linked In? Godt, snak om hvor meget vi skal gøre ud af det.
6. Hvad gør vi med de sidste årsskrifter? De skal benyttes til kursister. Mette vil spørge Asger hvor mange der er tilbage i det hele taget.
7. Hvordan uddeler vi vores nye foldere bedst? Vi tager stilling hen ad vejen. Indtil videre skal de bruges ved lægedage og kan gives til nye kursister.
8. Status vedr. interesse for foreningen ...Der er klart større søgning af læger på vore kurser lige nu, så godt gået! Indkomne forslag: Brev til Sygesikring DK vedr. øgning af tilskud til patienter som behandles med akupunktur af læger (79 kr.)? f.eks. forslag om øgning af tilskud til 99 kr. Godkendt, Mette skriver et brev som bliver sendt til kommentering og endelig godkendelse af bestyrelsen.Nyt fra uddannelsesudvalget: Er der styr på den nye struktur dvs. niveaukurser, introkurser osv.? Det mangler at blive set igennem på hjemmesiden. Peter Strøm er i gang med en ny form for undervisning online og der er god opbakning hertil.Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Nej.Nyt fra klinikudvalget. Nej.Nyt fra visionsudvalget. Nej.Nyt fra tandlægerne. Ikke repræsenteret.Nyt fra dyrlægerne. Helle, har været til flere online seminarer hvor flere lægger en lille video ud og det “virker godt” - god ide som vi også kan benytte.Nyt vedr. økonomi. Mette har godkendt at DMAS indkøber et kamera mm. til brug ved online undervisning. Asger står for det.Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
Eventuelt … 1) Vedr. breve sendt ud til Sen-følgeklinikkerne i DK: Vi har desværre kun hørt  fra en enkelt. Der er ikke kommet nogen hverken positiv eller negativ tilbagemelding. Debat om taktikken er den rigtige? Niels Jacob og Lian vil se på det og om der kan gøres andre tiltag. 2) Elsebeth har været på online-kursus ved TCM-Academy og vil skrive herom til hjemmesiden. 3)  Lian informerer om at vedr. “stik mod thorax” så er undervisningen i dette nu gået til et privat firma “First8”.
 Dato for næste møde fastlægges: Tirsdag d. 15. juni kl. 19.00.

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 19.00

Afbud: Karen

Tilstede: Ming, Helle, Mette, Lian og Niels Jacob.

 1. Valg af referent. Mette

 2. Godkendelse af dagsorden. Ja

 3. Stillingstagen til inhabilitet. Ja, ikke tilstede.

 4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye: DMAS på LinkedIn (Ming vil se på sagen og tilrette), udsættelse af GF til f.eks. september (udsættes til slut aug/start sept. alt efter hvornår at kursusstedet kan, Mette sætter Hanne på sagen). Covid-19 senfølge-klinikker (Niels Jacob er på sagen, Mette giver ham sidste data på deltagere).

 5. Indkomne forslag: Undervisning i akupunktur på Specialeuddannelsen i almen medicin? Undervisning på selve medicinuddannelsen? (Ja, Mette vil arbejde på brev om ca. en måneds tid, bestyrelsen kan senere kommentere på det) Link på DMAS' hjemmeside til https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/diverse/hvad-er-akupunktur/ samt https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/diverse/akupunktur-i-almen-praksis/ ? (Ja, men fremstillingen er for “smal” så det skal følges af kommentarer - Enighed om at bede Elsebeth om at kommentere).

 6. Nyt fra uddannelsesudvalget: Er den nye fremstilling af kurser godkendt? (Mangler kommentar fra Elsebeth, der skal tilføjes en ekstra gruppe af kurser som skal hedde “Praktiske kurser”), Er der styr på GF-kursus? (Mangler kommentar fra Elsebeth)

 7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber.

 8. Nyt fra klinikudvalget: Der er ønske om mere lokale grupper. (Der skal forsøges at gruppere medlemmerne fra klinikudvalget og herefter se om der er en som har lyst til at være tovholder på eventuelle lokale møder)

 9. Nyt fra visionsudvalget.

 10. Nyt fra tandlægerne.

 11. Nyt fra dyrlægerne.

 12. Nyt vedr. økonomi.

 13. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …

 14. Eventuelt …

 15. Dato for næste møde fastlægges. (Tirsdag d. 4. maj. kl. 19.00 over Skype)

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 19.00

Tilstede: Elsebeth, Lian, Mya, Niels Jacob, Helle og Mette.

 1. Valg af referent. Mette.

 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 3. Stillingstagen til inhabilitet. Ingen.

 4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye … Vores flotte Årsskrift evalueres (tidsforbrug, forhindringer, indsatspunkter til næste gang, reklame), For fremtiden ønsker DMAS ikke reklamer i Årsskriftet, vi skal alle være hurtigere og bedre til at komme med bidrag til Årsskriftet. Der er ca. 150 Årsskrift til overs, og de skal sendes ud til Covid-centre i Danmark, for at oprfordre til at behandle med akupunktur mod senfølger til Covid-19, der skal vedlægges et brev indeholdende oplysninger om læger som kan tilbyde dette, samt evidensen herfor. Årsskriftet skal også sendes ud til Folketingets sundhedsordfører. Niels Jacob tager denne opgave. Årsskriftet skal også tilbydes ikke-medlemmer via vores hjemmeside og FB. Mette tager denne opgave. Der skal også deles Årsskrift ud til vores kursister. Folder skal færdiggøres Afventer at kurser er lagt endeligt på hjemmesiden. GF og kursus. Alle kurser rykkes til efter GF som er 25. aril 2021, Elsebeth vil se på GF-kurset, sidste bidrag vedr. kurser til referatet fra mødet i Korsør.

 5. Indkomne forslag. Brev til forsikringsselskaber samt info. herom på hjemmesiden. Det besluttes at udskyde at tage kontakt til forsikringsselsskaber vedr. vores nye DMAS-certificering.

 6. Nyt fra uddannelsesudvalget. Peter Strøm som underviser? Ja, Elsebeth tager kontakt til ham.Flere tilbud om undervisning. Mette underviser i “Hovedpine”, holder datoerne? Som før nævt udsat til efter GF.

 7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Nej.

 8. Nyt fra klinikudvalget. Nej.

 9. Nyt fra visionsudvalget. Nej.

 10. Nyt fra tandlægerne. Ikke repræsenteret.

 11. Nyt fra dyrlægerne. IVAS har haft online kongres som fungerede rigtig.

 12. Nyt vedr. økonomi. Det besluttes ikke at annoncere i Dagens Medicin denne gang.

 13. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye … (Se under GF)

 14. Eventuelt … Nej.

 15. Dato for næste møde fastlægges. Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00 over Skype.

Beslutningsreferat DMAS heldagsmøde på Comwell Korsør, Ørumvej 6, 4220 Korsør, søndag den 22.11. 2020, kl. 10.00 - 17.00

Tilmeldte:

Mette , Karen, Elsebeth, Niels Jacob, Mya, Asger, Hanne, Lian (afbud), Ming (afbud), Helle (abud), Lisbeth (afbud), Jens (afbud), Brgitte (afbud) 

Gruppe 1 - Undervisningsgruppe:  (Elsebeth og Niels Jacob)Vi lavede en liste over akupunktur sammenslutninger/foreninger i Danmark. Der blev lavet en liste over mulige undervisere, det blev fortrinsvis til danske. Der blev også lavet en kort beskrivelse af disse undervisere. Der blev snakket om kurser og et enkelt blev skrevet ind i kursusplanen. Endelig blev der beskrevet kriterier for DMAS akupunkturprisen. 

Gruppe 2 - Kommunikations- og markedsføringsgruppe: (Karen og Mette)Der er oprettet en lukket FB-gruppe og gruppen hedder “Dansk Medicinsk Akupunkturselskab (DMAS) - medlemmer”.Samtidig er det meldt ud på FB-siden og Hanne har fået et skrift som skal lægges på hjemmesiden til oplysning for medlemmer.Karen og Mette arbejder videre med “folderen” (reklame for DMAS til f.eks. andre læger) og laver et oplæg til bestyrelsen

Gruppe 3 - Administrativ gruppe: (Hanne og  Asger)Vi har gennemgået og redigeret vedtægterne, så det passer med det der er vedtaget på generalforsamlingerne.Vi har gennemgået flere hjemmesider, Dansk medicinsk selskab, flere hjemmesider for private akupunktører og finder vores hjemmede, som let at finde rundt i, den er overskuelig og imødekommende, der ligger mange informationer. For at hjemmesiden hele kan være spændende kræves det, at der uploades nye artikler, cases og kurser, specielt er det vigtigt at kurserne indeholder en beskrivelse som alle, der klikker ind på siden kan bruge til noget. Vi har en hjemmeside som kan bruges og bliver brugt, (der er mange som klikker ind på siden), men vi skal ALLE være ansvarlige for at holde den overskuelig, opdateret med nyheder og sørge for at gamle nyheder ryger ud, hvis ikke de længere har sin berettigelse til at ligge på siden. Finder I noget, som I synes ikke skal være på siden, kontakt da venligst Mette/den ansvarlige for hjemmesiden og når det er afklaret om noget skal fjernes, vil Hanne fjerne det så hurtigt som muligt.

Der er ikke fastsat en ny dato for næste heldagsmøde. Tages op på næste Skypemøde som er d. 12. januar kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 25.08.20

Dagsorden og referat af DMAS Bestyrelsesmøde over Skype 25. august 2020 kl. 19.00.

 1. Valg af dirigent og referent: Henholdsvis Niels Jacob og Mette.

 1. Orientering om relevante hændelser mm. siden sidst: Mette deltager i udarbejdelse af NKR (Nationale kliniske retningslinjer) for ikke medicinsk behandling af hovedpine.

 1. Generalforsamling (20. september), er der noget der ikke er på plads? Helle vil minde underviseren Rikke og datoen. Elsebeth vil høre Hanne om hvor mange som har meldt sig til. Medlemmerne af bestyrelsen skal huske at melde sig til GF og kursus samt forplejning. Valg af medlemmer til bestyrelsen? Mette vil tage kontakt til Karen Malle igen. Elsebeth vil undersøge hvilke bestyrelsesmedlemmer som er på valg igen. Elsebeth siger noget om indstilingen af æresmedlemmet. Forpersonens beretning, udsendes på forhånd når den er klar, ligeledes budget.

 1. Økonom. Bestyrelsen blev orieneret omkring selskabets økonomi. 

 1. Hvad har corona betydet for selskabet: Klar nedgang af tilmeldte kursister. Aktuelt er der kun 3 personer tilmeldt til september.

 1. Hjemmesiden, hvordan går det? Vi mangler at få interviewet med Niels Bo Bøggild på men det er sendt til Ugeskrift for læger og vi mangler svar på om de vil trykke det først. Mette vil tage fat i dem igen. Der efterlyses tydelig beskrivelse af vores tilbudte kurser: Hvad kan man opnå?, i hvilken form udføres det?, hvor lang tid tager det?, hvilke datoer og tidspunkter? osv. Elsebeth laver udkast og sender det til Mya som kommer med indspark.

 1. Kurser hvordan går det? Samlet set går det den forkerte vej med antal kursister. Det vurderes, at det vigtigste lige nu, er at fokusere på hjemmesiden, så der er “mere kød” på beskrivelsen af kurserne.

 1. Lægedage i uge 48, er Lian og NJ stadig på? Lægedage er lige i dag blevet aflyst, så punktet er irrelevant.

 1. Årsskrift 2020, Elsebeth vil gerne redigere???. Indlæg, ideer mm. modtages gerne. Skal der annonceres mere, nye medlemmer, tiltag? Lian vil bringe 3 sygehistorier om sequelae efter covid-19 infektion som blev håndteret med akupunktur og med godt resultat, Mette vil skrive om NKR og Niels Jacob vil skrive om brugen af akupunktur i sit tidligere arbejdsliv som alment praktiserende læge. Deadline: 1. oktober.

 1. Evt: Næste heldagsmøde fastsættes til søndag d. 22 november 2020, Kl. 9.00-16.00. Emnerne er bl.a.: Visioner og fremtidig undervisning. Næste bestyrelsesmøde vil være kort til GF hvor der vil være konstituering af den nye bestyrelse og overdragelse af udvalgsposterne. Mette vil spørge Hanne og hvor vi arkiverer vores mødereferater.

 

Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 11/6 2019:


Tilstede: Lisbeth Løvenow, Niels Bo Bøggild,Elsebeth Lægaard,Mette Jensen,Helle Johannsen,Mya Kiersgaard Olesen,Niels Jacob Bang-Nielsen,Lian Tving


Dagsorden:
1.Bestyrelsen konstitueres.


2.Info: Alle skal af hensyn til hjemmesiden sende mail, telefon og foto til Hanne eller Mette.  Info. om at alle bestyrelsesmedlemmer har 5000 kr. til rådighed årligt til kurser. Kvittering skal sendes til Asger. Tilføjelse efter mødet: Der skal desuden leveres et skriftligt kort resume af hvert kursus mhp. at få det lagt på hjemmesiden.


3.Valg af næstformand: Mette. Valg til dyrlægeforeningen:  Helle. Valg til tandlægeforeningen: Lisbeth. Valg til de Lægevidenskabelige selsskaber: Elsebeth og Niels Jacob (Der er møde i efteråret - der er ønske om at få  det at vide i god tid). Valg til uddannelsesudvalget: Elsebeth, Niels Jacob, Lian og Mya.  Valg til lægedagsudvalg (skal varetage indretning af stand, kontakt til Bellacenter, plan for bemanding af stand osv.): Lian og Niels Bo. Valg til visionsudvalg: Mette og Mya (Næste heldagsmøde er 27. oktober 2019 hvor hele bestyrelsen igen samles med Simon som var facilitator i første del af processen).


4.Opgaven med at redigere årsskrift: Blev denne opgave nævnt ?


5.Valg til kasser: Ingen har for nuværende lyst til at påtage sig opgaven. Vi vil bede Dan Kryh om at beskrive hvilket arbejde der er i at være kasser.


6.Kurser - forslag til nye kurser: Tysk læge som har stor klinik i Tyskland til næste GF. Evt dukker der nye spændende tiltag ved den nordiske konf. i akupunktur. Ønsker for nye kurser: Øreakupunktur, kæbesmerter for tandlæger. At få Daniel Keown til at undervise igen.  Jenny kommer og underviser i mandlig infertilitet ca. i oktober.  Mht Kinatur 2020, det bliver nok i uge 42, 43 eller 44. Ønske om at der skal være tydelige opslag om kurser på hjemmesiden incl. appetizers, specielt til modulkurser.. Niels Bo og Allan holder begynder kursus vest lørdag 25. jan. Ide: Tilbud til lægehuse/12-mandsgrupper omkring undervisning i akupunktur og annoncering herfor på hjemmesiden. Evt. kunne man lave en bog specifikt minded på almen praksis.


7.Næste dato for GF vedtages: 20-22 marts 2020.


8.Honorering af Mette til opgaver på hjemmesiden: Ok. Der er ønske om at cases fremhæves mere på hjemmesiden og Niels Jacob vil gerne laves cases såfremt dette ønske imødekommes. Beskrivelse


9.Da bestyrelsen ikke synes at de fik sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer udover den afgående formand aftales det at give en gave til hver af de nyligt afgåede bestyrelsesmedlemmer.


10.Evt: Der spørges til sidste ref. fra GF: Svar: må findes på hjemmesiden. Info: Ole Dahl færdiggjorde en bog om akupunktur inden han døde, familien vil sikkert rette henv, til formanden på et tidspunkt omkring dette emne.

 


Næste møde torsdag d. 5. sept.kl. 19 over Skype.

 

 

 

 

 

 

Referat DMAS bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d.21. maj 2024 kl. 19.00 

Tilstede: Mette, Helle, Lian, Elsebeth, Ming og Dirk.
Afbud: Nej

1.   Valg af referent. Mette
2.   Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3.   Stillingtagen til inhabilitet. Ikke til stede
4.   Verserende sager og indkomne forslag. Har vi helt styr på GF? Dagsorden gennemgås og det besluttes at gå efter dispensation for at formand Mette kan blive på posten 2 år endnu.  Afmelding af stand til Lægedage.

      Elsebeth vil over en uge prøve at se på om vi kan få funding til dækning af de 58.000 kr. det koster at deltage. Hvis det ikke lykkes bliver vi nødt til at afmelde. Hvem kommer til GF? Kommer: Mette, Elsebeth, Lian, Asger, måske              Dirk. Afbud: Hanne, Birgitte, Søren Thorkil, Ming, Helle - Vi mangler svar fra Jens om han vil stille op som suppleant, såfremt han ikke dukker op til GF, kan han ikke vælges som tandlæge suppleant. Ming og Helle vil holde sig klar          såfremt at det vl blive nødvendigt med online eller telefonisk deltagelse til GF.
5.   Nyt fra uddannelsesudvalget. Begynderkursus er ændret fra 2 fysiske dage til 1 fysisk dag samt mere selvstændigt klinisk arbejde samt online undervisning. Kolding sygehus, fødeafd. har aktuelt ikke mere brug for undervisning. Der        er aftalt undervisning på hospice i Brabrand til efteråret og i gang med at aftale kursus for jordemoderstuderende. Vedr. Jennys kursus, så løber det lige rundt.
6.   Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Lian vil rette det så hun også står på LVS’s hjemmeside som vores repræsentant som tidligere aftalt. Hun vi også få Hanne til at rette hvem der repræsentanter for LVS på DMAS’s hjemmeside.
7.   Nyt fra klinikudvalget. Nej
8.   Nyt fra tandlægerne. Ikke repræsenteret.
9.   Nyt fra dyrlægerne. Dyrlægerne har møder i USA (IVAS) og i Skotland. Der er god aktivitet.
10. Nyt vedr. økonomi. Der er underskud dette år på omkring 100.000 kr.
11. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Ingen aktuelle kandidater.
12. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye … Husk at vi har heldagsmøde søndag d. 6. oktober 10-16 på Provstskovvej 1, 5500 Middelfart. Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 17/6 kl. 19.00.
13. Eventuelt … Til heldagsmødet skal arbejdes med opgavefordeling i bestyrelsen samt udarbejdelse af skabelon til tilbudsgivning. Vi skal også have frem på hjemmesiden at vi underviser vores offentlige sundhedsvæsen. Mette                  sørger for tekst her og at det bliver lagt på hjemmesiden.
14. Dato for næste møde fastlægges.  Se pkt. 12.

Bestyrelsesmøde over skype den 01.11. 2023

Tilstede: Mette, Helle, Elsebeth, Ming.

 1. Valg af referent. Mette

 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 3. Stillingtagen til inhabilitet. Ikke til stede.

 4. Verserende sager og indkomne forslag.

 • Dækning bemanding Lægedage. Mette har fået kontakt til Patricia Vente som kan stå på standen 2 dage, vil også prøve at spørge Niels Jacob - så skulle standen være dækket med 2 personer pr. dag. Mette vil spørge Asger om han kan tage standen ned fredag.

 • Jubilæums- og temadag Elsebeth og Helle har styr på dette og Elsebeth vil sende den sidst reviderede udgave af oplægget til Hanne, så det kan blive oprettet på hjemmesiden snarest.

 • Kursus Jenny Mette og Lian tager gør oplægget til hjemmesiden færdigt. Mette vil tale med Hanne om kursusstedet som kunne være: Roskilde kongrescenter, Sidesporet i Holbæk, Fjelsted Skovkro.

 • Annonce i tidsskrift for jordemødre Der er lidt tid endnu, vi skal nævne Jennys kursus i annoncen, Laves når vi har styr på oplægget endeligt.

 • Fyraftensundervisning Bare til info, er nu oprettet og forløber fra januar til august.

 • Julegaver i år? Ja, 350 kr. pr. person incl. fragt.

 • Kursus for jordemødre Skal i næste uge undervise 3. hold på Kolding sygehus og 4. hold skal undervises i jan-feb. 2024. Der er foreløbende planlægning med jordemødrene på Åbenrå Sygehus. Det er uhensigtsmæssig at såfremt der er sygdom blandt kursusdeltagerne, så skal de betale mindre. Det er ikke rentabelt for DMAS. Derfor skal vi udarbejde en form for “pakke” således at der i stedet betales for en holdpris og ikke pr. deltager.

 • Årsskrift Er i trykken, leveres på Lægedage.

 • Kontingentnedsættelse til næste GF? Snak igen om at vi kun underviser medlemmer. Såfremt vi ikke gør dette, bliver der pålagt moms på kurserne. Forslag fra Mette om kontingentnedsættelse. Bestyrelsen vil se på emnet og komme med oplæg til GF. Vil skal også have en vurdering af økonomien i samråd med Asger inden at der tages stilling. Vi kan få ideer fra f.eks. Lægekurserne.dk. Man kan også lave medlemsskab som delt i 1. alm. medlemsskab. 2. Kursusmedlemsskab

 1. Nyt fra uddannelsesudvalget. Webinarer er nu blevet en del af DMAS’ kursustilbud og vi øver os stadig.

 2. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Nej.

 3. Nyt fra klinikudvalget. Nej

 4. Nyt fra tandlægerne .Ikke repræsenteret

 5. Nyt fra dyrlægerne. Nej

 6. Nyt vedr. økonomi. Nej

 7. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. 

 • Der er indkommet et forslag… - og det er hemmeligt …

 1. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …

 2. Eventuelt … Online/webinar Se ovenstående, DMAS har nu fået en Instagramprofil

 3. Dato for næste møde fastlægges. Tirsdag d. 12/12 2023 kl. 19.00 over Skype

Bestyrelsesmøde over skype den 22.08. 2023

Referat bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 22. august 2023 kl. 19.00

1.  Valg af referent. Mette
2.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3.  Stillingtagen til inhabilitet. Ikke til stede
4.  Verserende sager og indkomne forslag.

   Jubilæums-fest-forelæsning fredag d. 1. marts 2024:
   Forelæsere som er mulige:
⦁ Per Bennike (ØNH-læge) emne: balanceproblemer/svimmelhed
⦁ Birgitte Langvad (President-Elect i IVAS og tiltræder som President næste år), emne?
⦁ Kim Samuelsen (kasserer i NOVAS, Novas er en selvstændig forening med tilknytning til IVAS, specialist i heste),          emne?
⦁ Charles Bock (fysioterapeut fra England som har skrevet bog om akupunkturens historie), 2 emner: akupunkturens historie og betydningen af TCM/muligheder med TCM
⦁ Fysioterapeut fra Sygehus Lillebælt hvor de benytter akupunktur i akutmodtagelsen (Mette vil prøve at spørge)
⦁ Jordemoder (Elsebeth vil spørge)
Sted: Der er enighed om Severin.
Deltager-målgruppe: Alle (Mette vil tale med Asger om det)
Økonomi: Dagen skal “bære sig selv” økonomisk. Helle og Elsebeth vil lave et overslag. Mette vil spørge Asger hvad vores kilometerpengetakst ligger på nu.
Overskrift for kursus: Forslag fra Helle: Hvad siger I til en overskrift til vores jubilæum som hedder: ”oplevelser som praktiserende akupunktør". Der er enighed om at det skal hedde “Mangfoldighed indenfor akupunktur”.
Annoncering: LVS?, FB, dyrlægeforeningens annoncer.

Heldagsmøde: Planlægning
⦁ Emner:
1.  Jubilæum
2.  Medlemsændring, hvordan tackler vi det?
3.  Lægedage (her er Mette ansvarlig)
4.  Jennys kursus
5.  DMAS pris

Annonce i Tidsskrift for jordemødre. Godkendt og emnet skal være Jennys kursus samt at jordemødre sandsynligvis kan blive ordinære medlemmer af DMAS.

5.  Nyt fra uddannelsesudvalget. Elsebeth har lagt et webinar ud på hjemmesiden og arbejder videre med undervisning online. Jennys kursus: Lian vil søge om tilskud til udenlandsk underviser. Jenny lægger selv noget på FB. Sted skal       bookes. Lian og Mette laver overslag på kursus. Hanne kan undersøge vedr. sted.
6.  Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Nej.
7.  Nyt fra klinikudvalget. Nej.
8.  Nyt fra tandlægerne. Ikke repræsenteret.
9.  Nyt fra dyrlægerne. Nej.
10. Nyt vedr. økonomi. Vi har lige betalt standen til Lægedage.
11. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Det tager vi på heldagsmødet.
12. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye … Elsebeth er ved at forberede Årsskriftet, Lian tilføjer at hun kan skrive om akupunktur og depression, Mette kan skrive om oplægget til medlemsændring.
13. Eventuelt …
14. Dato for næste møde fastlægges. Heldagsmødet søndag d. 24. september kl. 10-16, Provstskovvej 1, 5500 Middelfart

Referat af bestyrelsesmøde over skype tirsdag den 13.06.2023

Tilstede: Mette, Elsebeth, Ming, Helle og Lian
 
1. Valg af referent. Mette
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Stillingtagen til inhabilitet. Ikke til stede.
4. Verserende sager og indkomne forslag:
⦁ Karen Malle ønsker orlov fra bestyrelsen og udtrædelse til næste GF. Gives
⦁ Udpegning af næstformand. Elsebeth vælges enstemmigt
⦁ Fastlægning af økonomisk struktur på kurserne og “hvem har bolden”. Vi fortsætter ad samme kurs som tidligere, med at det er underviser der har bolden, i forhold til at tjekke hvor mange der har meldt sig på kursus og om kursus er indtægtsgivende eller ej, hvis ikke må det aflyses fra nu af.
⦁ Thorkil nyt bestyrelsesmedlem. Mette fik ikke nævnt at Thorkil var opstillet som suppleant til bestyrelsen. Han skulle have været præsenteret af Elsebeth som ikke deltog i GF pga sygdom. Mette tager kontakt til Thorkil som gerne må deltage i bestyrelsesarbejde, men desværre ikke har stemmeret.
⦁ Årsskrift. Her skal der laves reklame for vores 25 års jubilæum i år 2024 samt for vores undervisning i forbindelse hermed. Først i 2024 skal vores deciderede Jubilæumsskrift udkomme. Elsebeth står for at lede og fordele arbejdet med Årsskriftet og beder om at hun kan tildeles adgang til fonde.dk for 750 kr. - givet. Der er følgende forslagt til undervisere til vores Jubilæumsforelæsning: Per Bennike (vedr. svimmelhed), Ruth Kirkeby, Charles Bock og Per Walther Hansen.
⦁ Jenny undervisning. Undervisningen fastsættes til fredag-lørdag d. 24.-25. maj. Der skal ansøges om tilskud til udenlandsk underviser og undervisningen skal annonceres på LVS’s hjemmeside.
⦁ Lægedage: Ændring af stand. Vi har fået en hjørnestand lige midt i udstillingen. Det bevilges at der kan indkøbes en bærbar skranke med vores logo på.
⦁ Regnskab Louise. Det aftales at Mette skal sende regnskabet for Louise ud til resten af bestyrelsen. Det står i nul nu.
⦁ Heldagsmøde dato. Fastsættes til 24. september kl. 10-16 og emnet er Jubilæum.
⦁ You Tube kanal kommunikeres ud. Ming tager denne opgave. Mette fremskaffer link igen.
⦁ Undervisning er kun for medlemmer … Vores hjemmeside skal rettes til da vi kun underviser medlemmer på vore kurser.
5. Nyt fra uddannelsesudvalget. Elsebeth har afholdt et webinar.
6. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Nej
7. Nyt fra klinikudvalget. Nej
8. Nyt fra tandlægerne. Ikke repræsenteret.
9. Nyt fra dyrlægerne. Nej
10. Nyt vedr. økonomi. Medlemsindtægt er ca. 387.000 kr. om året. Elsebeth har fremsendt særskilt skrift vedr. dette, se mail.
11. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Der er ønske om at der findes en kandidat til vores jubilæum.
12. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
13. Eventuelt …Mette vil gerne trække sig fra planlægning af jubilæumsforelæsning. Helle tager opgaven i stedet for sammen med Elsebeth. Forslag til underviser: Per Bennike vedr. beh. af svimmelhed. Datoen for jubilæumsforelæsning er 1. marts 2024. Planlægningen kræver hyppigere bestyrelsesmøder.
Elsebeth skal holde et webinar som optages på video og kan bruges som materiale på vores YouTube kanal.
Lian ønsker fastsættelse af takst for undervisning af læger som er henvist til et bestyrelsesmedlem via DMAS.
14. Dato for næste møde fastlægges. Tirsdag d. 22. august kl. 19.00
 
Egne noter:
 
Jubilæum - en anden skal stå for det end mig.
⦁ Dato 01.03.24
⦁ Sted: Eventyrernes klub?
⦁ Slås op på hjemmesiden 
⦁ Reklame for 50 års jubilæum (på vores logo)
⦁ Jubilæumsskrift
⦁ Jubilæumsmiddag?
⦁ Undervisere: Charles Bock, Ruth Kirkeby, Per Walther Hansen
 
Thorkil:
⦁ Ej stemmeret.
⦁ Mappe til nyt medlem.
 
Æresskrift/Årsskrift:
⦁ Interview igen f.eks. Camilla Kjær Amelung
⦁ Læge i Kolding.
⦁ Motas artikel.
⦁ Noget om det nye forslag vedr. medlemmer … Evt. nedsættelse af kontingent.
 
Jenny:
⦁ Dato
⦁ Lian vil du styre koordinering?
 
Lægedage:
⦁ Standen er ændret til 007D
⦁ Købe skranke.
 
Regnskab Louise:
⦁ Fremvise regnskab.
 
Heldagsmøde:
⦁ Strib
⦁ Dato
 
Hjemmeside:
⦁ Lukket FB gruppe.
⦁ Generalforsamling
⦁ Kurser m. video på forside?

 

Bestyrelsesmøde over skype den 28.02. 2023

Tilstede: Ming, Helle, Elsebeth og Mette

Afbud: Lian, Karen og Dirk.

Ikke hørt fra: Lisbeth

 1. Valg af referent. Mette
 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 3. Stillingtagen til inhabilitet. Ikke tilstede
 4. Verserende sager og indkomne forslag. Dato GF: Lørdag d. 29. april kl. 16.30 - ca. 17.30 , nye bestyrelsesmedlemmer: Vi har 2 nye kandidater i kikkerten og Elsebeth og Mette vil tage kontakt til disse, hvordan hverver vi nye medlemmer?: Dette diskuteres og Mette fremlægger tanker om fremtiden som aftales at de sendes på mail til hele bestyrelsen. Her er der tanker om at indlemme ekstraordinære medlemmer som ordinære medlemmer i foreningen incl. bestyrelse. Dog med forbehold for at der skal kunne laves kurser for specifikke faggrupper f.eks. læger. Dette emne vil blive debatteret over det næste år og fremlagt på den kommende GF. 

Følgende er på valg til GF 2023:

Elsebeth (stiller op igen)

Lian (stiller op igen, men viger gerne pladsen for en anden)

Ming (stiller op igen)

Helle (stiller op igen)

Lisbeth (vides ikke)

Birgitte Bartholdy (stiller ikke op)

Desuden mangler der 2 suppleanter for læger i bestyrelsen.

Følgende er IKKE på valg:

Mette

Karen

Dirk

Jens

Birgitte Langvad

 1. Nyt fra uddannelsesudvalget. 
 2. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber.
 3. Nyt fra klinikudvalget.
 4. Nyt fra tandlægerne.
 5. Nyt fra dyrlægerne. Novas Generalforsamling skal foregå i København i år.
 6. Nyt vedr. økonomi.
 7. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen.
 8. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
 9. Eventuelt …
 10. Dato for næste møde fastlægges. Tirsdag d. 11/4 kl. 20.00

Med venlig hilsen

Mette Jensen

Speciallæge i almen medicin

 

Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 11/6 2019:

Tilstede: Lisbeth Løvenow, Niels Bo Bøggild,Elsebeth Lægaard,Mette Jensen,Helle Johannsen,Mya Kiersgaard Olesen,Niels Jacob Bang-Nielsen,Lian Tving


Dagsorden:
1.Bestyrelsen konstitueres.


2.Info: Alle skal af hensyn til hjemmesiden sende mail, telefon og foto til Hanne eller Mette.  Info. om at alle bestyrelsesmedlemmer har 5000 kr. til rådighed årligt til kurser. Kvittering skal sendes til Asger. Tilføjelse efter mødet: Der skal desuden leveres et skriftligt kort resume af hvert kursus mhp. at få det lagt på hjemmesiden.


3.Valg af næstformand: Mette. Valg til dyrlægeforeningen:  Helle. Valg til tandlægeforeningen: Lisbeth. Valg til de Lægevidenskabelige selsskaber: Elsebeth og Niels Jacob (Der er møde i efteråret - der er ønske om at få  det at vide i god tid). Valg til uddannelsesudvalget: Elsebeth, Niels Jacob, Lian og Mya.  Valg til lægedagsudvalg (skal varetage indretning af stand, kontakt til Bellacenter, plan for bemanding af stand osv.): Lian og Niels Bo. Valg til visionsudvalg: Mette og Mya (Næste heldagsmøde er 27. oktober 2019 hvor hele bestyrelsen igen samles med Simon som var facilitator i første del af processen).


4.Opgaven med at redigere årsskrift: Blev denne opgave nævnt ?


5.Valg til kasser: Ingen har for nuværende lyst til at påtage sig opgaven. Vi vil bede Dan Kryh om at beskrive hvilket arbejde der er i at være kasser.


6.Kurser - forslag til nye kurser: Tysk læge som har stor klinik i Tyskland til næste GF. Evt dukker der nye spændende tiltag ved den nordiske konf. i akupunktur. Ønsker for nye kurser: Øreakupunktur, kæbesmerter for tandlæger. At få Daniel Keown til at undervise igen.  Jenny kommer og underviser i mandlig infertilitet ca. i oktober.  Mht Kinatur 2020, det bliver nok i uge 42, 43 eller 44. Ønske om at der skal være tydelige opslag om kurser på hjemmesiden incl. appetizers, specielt til modulkurser.. Niels Bo og Allan holder begynder kursus vest lørdag 25. jan. Ide: Tilbud til lægehuse/12-mandsgrupper omkring undervisning i akupunktur og annoncering herfor på hjemmesiden. Evt. kunne man lave en bog specifikt minded på almen praksis.


7.Næste dato for GF vedtages: 20-22 marts 2020.


8.Honorering af Mette til opgaver på hjemmesiden: Ok. Der er ønske om at cases fremhæves mere på hjemmesiden og Niels Jacob vil gerne laves cases såfremt dette ønske imødekommes. Beskrivelse


9.Da bestyrelsen ikke synes at de fik sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer udover den afgående formand aftales det at give en gave til hver af de nyligt afgåede bestyrelsesmedlemmer.


10.Evt: Der spørges til sidste ref. fra GF: Svar: må findes på hjemmesiden. Info: Ole Dahl færdiggjorde en bog om akupunktur inden han døde, familien vil sikkert rette henv, til formanden på et tidspunkt omkring dette emne.

 


Næste møde torsdag d. 5. sept.kl. 19 over Skype.

Dagsorden og referat af DMAS Bestyrelsesmøde over Skype 25. august 2020 kl. 19.00.

 1. Valg af dirigent og referent: Henholdsvis Niels Jacob og Mette.
 1. Orientering om relevante hændelser mm. siden sidst: Mette deltager i udarbejdelse af NKR (Nationale kliniske retningslinjer) for ikke medicinsk behandling af hovedpine.
 1. Generalforsamling (20. september), er der noget der ikke er på plads? Helle vil minde underviseren Rikke og datoen. Elsebeth vil høre Hanne om hvor mange som har meldt sig til. Medlemmerne af bestyrelsen skal huske at melde sig til GF og kursus samt forplejning. Valg af medlemmer til bestyrelsen? Mette vil tage kontakt til Karen Malle igen. Elsebeth vil undersøge hvilke bestyrelsesmedlemmer som er på valg igen. Elsebeth siger noget om indstilingen af æresmedlemmet. Forpersonens beretning, udsendes på forhånd når den er klar, ligeledes budget.
 1. Økonomi, nedenstående hvad Asger skriver. Vi kunne vedtage at bestyrelsen kan overføre beløb fra 2020 til 2021??? Nogle bestyrelsesmedlemmer mener at det allerede er besluttet at man kan bevare sit opsparede beløb over 3 år. Elsebeth vil tjekke om dette er korrekt. Senere svar fra Asger: Hej Mette og alle. I har besluttet at der over en treårig periode skal være op til kr. 15.000 til videnskabeligt arbejde og indsamlingen af fagligviden til videre udbredelse blandt medlemmerne. Formanden dobbelt op. Med venlig hilsen DMAS Asger Poulsen

Hej Elsebeth

Jeg vedhæfter en balance pr. dags dato samt status for kontingent indbetalingen.

Der er et overskud i foreningen på kr. 34.138,89 på nuværende tidspunkt.

Men jeg har ikke afsat de 5.000 kr. til hvert bestyrelsesmedlem og 10.000,- til formanden endnu. Jeg tænker, at vi i disse corona tiden godt kan vente med at afsætte beløbet i regnskabet, da der ikke er den store kongres-deltagelse foran.

Jeg tager det derimod med, hvis der er et bestyrelsesmedlem, der deltager på et kursus og som anmoder om brugen af det tilskud.

Der er endnu ikke afsat til generalforsamlingen i september.

Saldoen i banken er kr. 743.837,39

Forventningerne til regnskabet for 2020 bliver derfor omkring et 0-nul resultat.

 1. Hvad har corona betydet for selskabet: Klar nedgang af tilmeldte kursister. Aktuelt er der kun 3 personer tilmeldt til september.
 1. Hjemmesiden, hvordan går det? Vi mangler at få interviewet med Niels Bo Bøggild på men det er sendt til Ugeskrift for læger og vi mangler svar på om de vil trykke det først. Mette vil tage fat i dem igen. Der efterlyses tydelig beskrivelse af vores tilbudte kurser: Hvad kan man opnå?, i hvilken form udføres det?, hvor lang tid tager det?, hvilke datoer og tidspunkter? osv. Elsebeth laver udkast og sender det til Mya som kommer med indspark.
 1. Kurser hvordan går det? Samlet set går det den forkerte vej med antal kursister. Det vurderes, at det vigtigste lige nu, er at fokusere på hjemmesiden, så der er “mere kød” på beskrivelsen af kurserne.
 1. Lægedage i uge 48, er Lian og NJ stadig på? Lægedage er lige i dag blevet aflyst, så punktet er irrelevant.
 1. Årsskrift 2020, Elsebeth vil gerne redigere???. Indlæg, ideer mm. modtages gerne. Skal der annonceres mere, nye medlemmer, tiltag? Lian vil bringe 3 sygehistorier om sequelae efter covid-19 infektion som blev håndteret med akupunktur og med godt resultat, Mette vil skrive om NKR og Niels Jacob vil skrive om brugen af akupunktur i sit tidligere arbejdsliv som alment praktiserende læge. Deadline: 1. oktober.
 1. Evt: Næste heldagsmøde fastsættes til søndag d. 22 november 2020 hos Niels Jacob på Ordrupvej 81 A, 4. th., 2920 Charlottenlund. Kl. 9.00-16.00. Emnerne er bl.a.: Visioner og fremtidig undervisning. Næste bestyrelsesmøde vil være kort til GF hvor der vil være konstituering af den nye bestyrelse og overdragelse af udvalgsposterne. Mette vil spørge Hanne og hvor vi arkiverer vores mødereferater.

Rererat af SKYPE-møde d. 12/2-2018

Tilstede:

Tommy,Lian,Mette Marie,Jens,Dan,Elsebeth,Birgitte,Mette

Valg af ordstyrer. - Jens

Valg referant. - Mette

Nyt fra udvalgene: Praksis-udvalget. Se venligst referat fra mødet hos MJ 21/1-18. - Referat taget til efterretning og kun følgende indvendinger: Det præciseres at klinikudvalget er for tandlæger, læger og dyrlæger og ikke kun "læger" som det forkert er nævnt i ordlyden. Hanne er i gang med at "luge ud" i "find en akupunktør" således at" ikke aktive" medlemmer frasorteres. Jens gav udtryk for, at betingelsen for optagelse på listen er, at man har mindst diplom eller tilsvarende.

Uddannelsesudvalget. Se venligst den udsendte oversigt over kurser. Kinaturen kører som planlagt. - Der er seponeret et kursus som lagde op til at man kunne stikke i patienter allerede efter 2 dages kursus, der er en generel holdning i DMAS til at man skal have modtaget 5 dages undervisning før at man kan begynde på dette.

Hjemmesiden: udformning, indmeldelsesprocedurer, mærkning af artikler og indlæg til HP/FB, "find en akupunktør", hvem skal stå på siden, Billeder af bestyrelsen (evt nye billeder), billedmateriale til hjemmesiden. - Send gerne flere gode fotos ind til Jens, de kan også lægges på hjemmesiden senere. Der er en generel holdning til at hvad der lægges ud på Facebook ikke må være for langt. Jens mener at indmeldingsformen på hjemmesiden er indviklet og vil se på det. Der er et generelt ønske om at man for fremtiden skal kunne se hvilket uddannelsesniveau akupunktøren er på via DMAS.

 

Generalforsamlingen 14/4, Severin, Middelfart. Er der styr på det? Indkaldelse. Dagsorden. - Ja, men der er rod i selve kursusoversigten på hjemmesiden. Elsebeth vil tage fat på det sammen med Hanne som hun kontakter. Generalforsamling fastsættes til kl. 16.00 til 17.30 på Severin, Middelfart. På valg er: Tommy, Elsebeth, Birgitte og Jens. Det er indtil videre ingen meldinger om andre som ønsker at være en del af bestyrelsen.

Den politiske status/ debat. Svar til DADL? - Der søges fra DMAS’s side en generel holdning til den lægelige akupunkturbehandling i Danmark. Desuden spørgsmålet vedr. uddelegering fra lægelig side.

 

Møde med PLO 3.april efter kl 11 eller 10/4. - Fastsættes til den 10/4 2018 og Elsebeth tager med. Afsættes 1,5 time til mødet.

Forslag fra Ole Bak og nedsættelse af kursusafgiften for aktive pensionister. - Afslået, men det er muligt for medlemmet at sætte det op som et forslag på GF.

Evt. - Tommy sender Medical Acupuncture til Christian Freitag, formand for PLO. "Munich Acupuncture days" fra 15-18 marts lægges ud på hjemmesiden.

 

 

 Referat af heldagsmøder:

DMAS

Helgagsmøde 5/11 2017

Tilstede var: Asger Dirch Poulsen (ADP) Hanne Schmidt (HS), Dan Kry(DK),

Elsebeth Lægaard (EL), Lian Chen Tving (LT), Birgitte Langvad (BL),

Lene K. Nielsen (LN), Tommy Sommer (TS), Mette Marie Nordentoft (MN)

Mette Jensen (MJ), Jens Benzon Bang (JB)  afbud Lisbeth Løvenov, Søren Søfelt.

MJ bød velkommen og indledte med en præsentation af sin klinik. Vi blev orienteret om historik og aktuelle arbejdsgange herunder journalsystemet, Mette anvender. Der er tilsyneladende flere forskellige tilgange til dette , som det fremgik af diskussionen. Der blev vendt problematikken omkring kryptering af patientoplysninger , som sendes pr. mail. Regler og specielt bødestraffe for overtrædelse af reglerne skærpes i 2018!

Efterfølgende blev medlemssituationen taget op. Tallene er p.t. lidt svære at uddifferentiere p.gr. lægeforeningens nye system, men vi har p.t. 456 medlemmer + æresmedlemmer. Specielt aldersfordelingen giver grund til bekymring!

Af medlemmerne er:

28% pensionister

32% er over 66 år

51,6 er over 60 år

Det er evident at nytilgang af yngre medlemmer er nødvendig.

Hvad gør andre selskaber?

TS oplyser at musculo-skeletale selsskab udlodder gratis kurser, men efter ansøgning!

HS oplyser at lægeforeningen har lavet ny tilmeldingsprocedure , der bevirker, at hun ikke længere kan indmelde læger m.m.. TS vil udarbejde tilmeldingsformular/manual.

MJ understreger at AP også nedbringer medicinforbruget , hvilket kan være en motivation for udforskning af akupunktur.

                                                                                                                                             ………………………………………2

                                                                      2

Naturligt bringer diskussionen os frem til diskussion af Vision og Mission , som MJ påpeger. EL henleder opmærksomheden på vores hjemmeside, hvor vi allerede har fire visionspunkter for  akupunkturens integration i sundhedsvæsenet.

MJ mener vi skal føre os frem som eneste lægelige akupunktur selskab, og synliggøre os noget mere .

TS informerer om at vi allerede er godt i gang. Der er aftalt møde i lægeforeningen d.22/11 og der er en aftale med PLO, der bare skal konfirmeres , og tillige er der kontakt med Folketingets sundhedsudvalg, hvor en konkret aftale afventes. ADP gør opmærksom på at lidt lobbyarbejde bør gøres, idet man som indkaldt KUN må svare på spørgsmål fra udvalget!

De nyuddannede læger er, meget videnskabligt uddannede og derfor har stor skepsis over for bl.a. akupunktur.

LT taler for at akupunktur uddannelsen bør ligge inden for den uddannelse, der foregår på Universiteterne, således at man kan skelne lægeligt uddannede fra de "øvrige". Der er bred enighed om at et forbud imod RAB uddannede ikke er farbart. En beskyttet tittel er således nok også lidt urealistisk.

Samtidig konstaterer TS at vi aldrig har opnået optagelse i sundhedsstyrelsens alternative råd, hvilket vi alle er uforstående over for.

NYT FRA HS og ADP:

Til nu er der i 2017 et overskud på ca. kr. 214.00,00

Vores likviditet er på kr. 962.000,00 , hvor forudbetalte kurser dog skal fratrækkes.

Vedrørende kurser oplyser EL, at de udloddede kurser ved sidste lægedage faktisk har skaffet  kursister og medlemmer til selskabet. Ved kurser ses ½ læger og øvrige ½ består af sygeplejersker og fysioterapeuter og HS oplyser at næste begynderkursus p.t. består af 3 læger,8 sygeplejersker og 1 fysioterapeut.

Spørgsmålet er om, der skal være kvoter. Umiddelbart nej , idet niveauet på undervisningen er og skal være på lægeniveau. Måske kvoter på studerende, også af økonomiske årsager. Endelig kan det være problematisk, hvis klinikker tilmelder hele "teamet" til kurser, kan måske løses ved særlige "teamdage"

I den forbindelse forslår LT specialkurser for f.eks . reumatologer, anæstesiologer og/eller neurologer.

                                                                                                                                                                  ……………………..3

3

Evt også for  psykiatere.

Problematikken vedrørende tilskud fra efteruddannelsesfonden (grønne sedler) drøftes. Der sættes som betingelse, at det er læger fra PLO, der underviser. ADP bemærker det enten er snæversynethed eller økonomi , der spiller ind!

MN mener vi evt. kan få dispensation, men et af problemerne er, at der er folk i "rådet" der er ansat i regionsregi! TS vil således være kursusleder på vores kurser. Endelig fastslår HS at hun ikke længere kan søge "grønne" sedler, det er fremover kursuslederen pålagt (besværligt, som i sundhedsplatformen(red.))

Endelig oplyser MN at hunhar gennemgået NDAPM , nordic diploma of advamced pain medicone. EL har lignende uddannelse, således at de begge  kan være egnede til kursusleder?

ÅRSSKRIFT

HS rykker for indlæg MN spørger til journalisten der dækkede GF´kurset. TS oplyser, at det p.t. er ingen aktivitet , idet evt. emner for interview ikke har reageret.

Fotos til årsskrift og hjemmeside efterlyses.

EL organiserer punktbank til de enkelte kursusdage, der dels kommer i årsskrift og dels til udlevering de enkelte dage.

KINATUR

LT og EL orienterer om KINAturen i forbindelse med påsken 2018. (23/3 til 9/4 2018)

Pr. 5/11 er der 7 tilmeldte kursister.

Kurset forsøges godkendt af efteruddannelsesudvalget. Som følge der af kommer der en fordeling kursus/rejseudgifter. Der flyves med KLM.

ANDRE KURSER

Genopfrisknings/masterclasskurser ønskes.

Det besluttes endvidere at afholde GF og GFkursus i forbindelse med diplomkursus i Fjeldsted.

Evt.  kursus med udenlandsk kursusgiver tænkes gennemført på et andet tidspunkt!

Endelig skal der på alle kurser være evaluering som afleveres i bytte for kursusbevis. EL arbejder på udformning af skemaerne.

                                                                                                                                  ……..4

4

FORSKNING M.M.

MN er overlæge på Tværfagligt Smertecenter i Ålborg, som er   er ved at opbygge kontakt til en større forskningsenhed med interesse for at forske i komplementær behandling. Der skal opsættes protekoller m.m., og dette er resurcekrævende. EL oplyser at Kræftens bekæmpelse (Bo Rex) har vist stor interesse for at yde økonomi til protekoller og der af følgende forskning,  evt i form af Ph.D studier m.m.

Gigtforeningen er også på banen. EL holder kontakten og MN vender tilbage vedr. Ålborg, med deres pancreascancer  setup.

LT oplyser at Scleroseforeningen nu er i analysefasen.

CERTIFICERING

Certificering diskuteres, måske en egentlig autorisation?? Og hvordan skal der  skelnes imellem RAB og lægelig uddannede akupunktørerer.

Skal 250 timer for lægligt uddannede være normen?

EL oplyser at den norske sundhedsstyrelse netop har sat timetallet op.

ICMART anbefaler 200 timer i tråd med WHO.

I USA skiftende regler fra stat til stat

PLAO

MJ fremsætter sine tanker omkring  varetagelse af praktiserende lægelige akupunktørers interesser.

TS er lidt bekymret for, at det er kimen til en splittelse af selskabet, med et nyt selskab i selskabet. Der forslås derfor, at det bliver et udvalg , f.eks som kursusudvalget. Der anerkendes generelt, at der er et behov for udredning af særlige problemer for selstændig praktiserende uden sygesikringstilskud, bla. af organisatorisk karakter i sundhedssystemet, der tilsyneladende ikke helt er geaet til denne praksisform.

Der opnås konsensus om, at udvalget kommer til at hedde  : Klinikudvalget. Ved henvendelse ,skrivelser m.m. til DMAS medlemmer og offentligt, er der enighed om at skrivelser m.m. forelægges bestyrelsen, for evt. kommentarer, med en svarfrist på max 8 kalenderdage, inden udsendelse! Endvidere får udvalget dækket sine rejseudgifter m.m. på linje med de øvrige udvalg.

                                                                   …5

5

VISIONER

Hjemmeside diskuteres. One page ønskeligt idet mere og mere foregår på smartphones m.m.

Hvis det koster over ca. 20.000,00 kr. skal vi overveje en ny hjemmesideudbyder.

HS sætter som et must, at der er betalingsmodul på hjemmesiden, til kursusbetaling m.m.

Farven på hjemmesiden diskuteres. MJ ønsker den blå som de øvrige, ikke enighed om dette. Emnet udskydes til efter lægedage!

JB vil gerne være redaktør af hjemmesiden, og der er enighed om OK for kursus hos hjemmesideudbyderen, så JB teknisk kan redigere siden!

MØDER

Nyt heldagsmøde aftales til 7/10 2018 hos LT , så der er bedre tid inden lægedage.

Skypemøder d. 11/12-17 og d.12/2-18 begge dage kl.19,00

MJ fremsender visioner pr. mail.

EVT.

Lisbeth Løwenov tilbyder husrum for evt. øreakupunkturkursus, JB lover at kontakte Karen Malle og Lisbeth for nærmere.

Mødet afsluttes kl 17,00 i god ro og orden

Jens Benzon Bang

referent

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 30.10-2016

Referant: Birgitte

Ordstyrer: TS

Tilstede: Alle

Pkt. 3. Godkendelse af sidste referat og spørgsmål udsprunget herfra

Spgm fra HS om hun skal sætte nyhedsbrevet op. HS har en skabelon fra webmaster der kan anvendes. HS har ikke modtaget så meget. MMs datter, som er grafiker spørges om hun kan sættes nyhedsbrevet og pamfletten op. (dette er senere gjort)

SS : Per Walther er underviser på kurset på Azorerne. Helt begynder/intro. Gitte Handberg er medansvarlig for kurset i smerter.

Pkt 4. Nyhedsbrev. MM har sendt et indlæg. MJ har sendt noget til TS. MJ mangler en titel, noget vi står for. "Vi er læger med speciale i akupunktur." – agtigt. Det skal meldes ud til forsikrings selskaberne. EL: Udvidelse af modulkurset op tl 250 timer. Det giver "stempel" fra Sundhedsstyrelsen. Så man bliver anerkendt som akupunktør. Hvad gør man med de "gamle". Vi vurderer om de kan anerkendes i de enkelte tilfælde. Vi vil ikke have en RAB godkendelse men vores egen anerkendelse. Flere forsikrings selskaber udsender en formular hvor de godkender enten en RAB eller en læge, sygeplejerske eller fys med en akupunktur uddannelse. SS synes at vi skal distancere os fra de alternative behandlere fordi vi har en lang uddannelse. Speciallægen har en ydelse der hedder akupunktur. MM foreslår at man får en samtale med en fra sundhedsstyrelsen i stedet for skriverier frem og tilbage. Den laveste ydelse gives til AP, dernæst til RAB og højeste til speciallægen. Til gengæld er der ikke loft på APs ydelser. El foreslår at vi laver et udvalg vedr. emnet. Det er patienterne der får ydelsen.

"en dag med en akupunkturlæge" skrevet af MJ. (lign. skrevet i Ugeskrift for Læger). EL har en boganmeldelse. Samt en beskrivelse af en klinik i Ringsted der behandler hedeture. TS vil lave et resume af Nyhedsbrevet mandag morgen har i samarbejde med Trygfonden lavet et digert værk hvori der er et kapitel om alternativ behandling i sundhedsvæsenet. SS skulle skrive et referat af sidste års årskursus. SS mangler noterne fra kurset. Deadline for indsendelse af indlæg: 4.november. send til HS!

Kursuskalenderen skal også være med i nyhedsbrevet

TS blev kontaktet af Godmorgen Danmark om piercinger mod migræne. Ruth Kirkeby var derinde (specialist i migræne). Der er kommet en positiv Cochrane omkring migræne og aku. Ruth skriver et indlæg til nyhedsbrevet. Kamma har skrevet et indlæg til hjemmesiden om forskningsprojekt i hedeture og aku.

LT: 5 mio. fra sundhedsstyrelsen er afsat til at forsker i alternativ behandling. Skleroseforeningen har fået godkendt 1 mio. for deres forskningsprojekt "Effekt af akupunktur blandt patienter diagnosticeret med multipel sklerose".. 2-3- akupunktører skal deltage og der skal måles cytokiner. Start januar 2017.. LT skal deltage.

A5 format eller A4. lettest for HS.

Antal 200. Helst hæftet i ryggen. Nyhedsbrevet skal også lægges på hjemmesiden.

Pkt. 5 Lægedage: Grundpris for standen. Derudover har EL bestilt et par ekstra ting. Vi kan bruge det gamle banner .

Pamfletten: HS er kommet med et par rettelser. Navnet skal ændres og antal medlemmer. Der skal bare trykkes nogen nye. Farverne forbliver det samme! HS sørger for det . Antal 1000

Plan: EL x 4. Ma: El +BL (10.30-17), Ti: EL+ Ss, Ons:EL+ LT , Tors: EL+JBB, Fre. TS+MM .

El bestiller frokost til standen. Kaffe og the gratis. EL er der ikke fredag men hun sørger for en til nedpakning. El sørger udsendelse af P kort og adgangskort. Asger kommer med nåleprøver. Konkurrence. Vind gratis kursusdag + et års medlemskab hver dag. Udtrækning hver dag.

EL bruger 4 dage på lægedage. Så måske skulle alle have et vederlag for. 1000 dag. Det er vedtaget.

Lægedags avis. Har tidligere haft annonce. Artikel?? Giv dem nyhedsbrevet til Dagens Medicin.

Pkt. 6 Årsmøde

Villy Lade har sagt ja

BL spørger Dan Keown om han kan tale om stress . halv fredag og hel lørdag. Generalforsamling fredag kl 17.

BL taler med NOVAS som holder deres årsmøde samtidig med os. De har dog søndag med.

HS undersøger mulighederne. Eller højskole. Søg kursus centre. Konferencecenter i nærheden Billund

Pkt. 7.Økonomi: Modulkursus gav et overskud på 40000. et underskud på begynderkursus på 16000. (fyn) – Asger undersøger lige forholdene heromkring..

Fyskursus. Ikke afholdt endnu. GF gav et underskud på 45000. Egenkapital 653.000. Likvid beholdning 913.000. Kontingent 260.000

Årets resultat 159.000. men det bliver nok ca. 100.000

HS mangler bilag fra Lynn Williamsson. Har rykket flere gange uden held. TS prøver at få kontakt. Det skal bruges for at få pengene fra Lægeforeningen for udenlandsk foredragsholder.

Pkt. 8

Hjemmeside

JBB foreslår en freelance journalist som kunne være deltids redaktør. Eller en medicin studerende. (EL).

LT har kontakt til et firma der kan lave nyheder. Eller lave en mobilvenlig version.

Hvis en render ind i en interessant artikel, kan man så ikke sende den videre til en der kunne lave et resume til hjemmesiden. Eller lav et link med en appetizer.

Hvad er vores samarbejde med BMAS?? Adgang til medlemsblad? Eller deltagelse i deres kurser?

TS kontakter KM vedr. vores tilgang til BMAS.

Pkt 9. Årets julegave forslag Mike Cummings bog. Max er 700 og 1200 hvis man ikke får noget i løbet året. HS og AP får noget andet.

Pkt. 10 Visioner

Find tre ideer til at udvikle vores selskab:

Flere kurser

Psykiatri

Smertestillende

Urtemedicin

Lægedage

Modulkurserne velbeskrevet, "en ordentlig uddannelse".

Masterclass

Workshops

Aku2000/mikrosystem akupunktur v. Dan Kryh

Definere/afgrænse målgruppen og formålet med et kursus i dyre akupunktur

Nyt slogan . "stik som styrker". "Det kan kun blive bedre";

Koreansk håndakupunktur – evt lave en research inden og få forhånds tilmelding til specielle kurser. Udbyde interessekurser.

Systematiske kurser evt smerte hvor vi kan blive koblet på. Evt via Skype.

Medlemsfordele?? Evt i forhold til nåle? Eller bøger? Eller abonnementer.

Adgang til databaser (medlemsfordel?)

Brev til danske regioner

Lave en medlemsundersøgelse. Survey?? På email. Hvad er folk interesseret i, ønsker, etc?

Pkt.11. Sept 18. Fys konference. Vil Kamma være interesseret i at præsentere sine resultater på konferencen. Det vil hun gerne. Konferencen er sat til d.7.-9.9 2018. hjemmeside:nmas.2018.dk Evt på Radisson, Amager. Nordisk konference. EL påpeger at det kunne være interessant at få yngre/vækstlaget ind.

Forslag: Asbjørn fra Ålborg (smerter). Kajsa Landgren(Sverige).

Pkt. 12. EL foreslår en udvidelse af modulkurset fra 8 til 9 moduler. Kursisterne ønsker at ende på 250 timer. Kurset skal derfor være dyrere. Denne gang bliver det dog en mellemvare, hvor de betaler lidt mere og El tager lidt mindre i vederlag. EL ønsker også at de skal i praktik. Henvise til flere af os. DK, BL, LT og TS siger ok. Skal de betale for praktik ophold?! EL arbejder videre med det.

Næste Skype møde er d. 18. januar kl 19. TS ringer op

 

 

2015:

 Heldagsmøde Helsinge 2015

Deltagere : Karen Malle, Tommy Sommer, Jens B. Bang, Elsebeth Lægaard, Lian Tving, Mette Jensen, Birgitte Langvad, Mette Marie Nordentoft Om formiddagen desuden Hanne Schmidt, sekretær og Asger

Afbud fra : Dan Kryh

• Generalforsamling og kursus foråret 2016 8 + 9 april på Severin i Middelfart, start kl 10.

Endeligt programskal være færdigt før lægedage i Bellacentret 12/11, hvor vi vil annoncere programmet i lægedages avis. Arrangementet annonceres som et 2-dages kursus og møde med mulighed for at deltage i dele af arrangementet til reduceret pris efter henvendelse til sekretariatet. Tilmelding er bindende. Hovedemnet er bisyndromer/reumatologiske lidelser og akupunktur. Begge dage bliver en blanding af teori og praktiske øvelser. Fredag : 10-12  Niels-Jacob Bang Nielsen  om bisyndromer med cases 12-13 Frokost 13-16  Lyn Wiliamsom fra England med oplæg ,cases og øvelser Kaffe og kage 17-18  generalforsamling med valg af ny formand 19-  festmiddag

lørdag : 09.30- 12.30 workshops i 3-4 grupper- opfølgning fra fredag plus øreakupunktur på basalt niveau og smertebehandling i relation til bisyndromer. 12.30 frokost

Karen Malle genopstiller ikke som formand. Andre muligheder diskuteres. Elsebeth Lægaard og Tommy sommer er på valg og genopstiller begge.

• Økonomi Der er et overskud på årets drift på 189.000 kr. Generalforsamling med kursus giver almindeligvis underskud og der er desuden enkelte skyldige udeståender. Medlemstal : PLO 367,YL 36, FAS 89, tandlæger+dyrlæger+pensionister  i alt ca 70, ekstraordinære medlemmer 18 Der er 33 ny medlemmer i år og , 11 udmeldinger og 3 døde. Restance på medlemskontingent : 5000 kr, der sendes pr automatik 2-3 rykker via lægeforeningen, der administrerer opkrævningen. ICMART : kontingent beregnes udfra antal betalende medlemmer pr 31/12 og udgør 3 % af medlemskontingentet. Annonce i Dagens Medicin har kostet 10.000 kr

Enighed om, at kursister , der har klaget over manglende udbytte af kursus på grund af for højt niveau , ikke kan få refunderet kursusudgiften.

• Hjemmesiden Der er fortsat ikke den helt store aktivitet på siden. Hanne vil meget gerne lægge nyhedsbreve ud og har en skabelon klar, så blot tekster + illustrationer tilsendes kan hun læse korrektur og sætte op. Diskussion af behov for redaktør med faglig vide, ingen beslutninger er taget, men der ER økonomisk grundlag for en deltidsansættelse. Mails til medlemmer . krav om at al korrespondance er pr mail kræver en vedtægtsændring, Jens vil formulere et forslag til generalforsamlingen. Hanne oplever stor interesse for at der udkommer flere nyhedsbreve. Aftalen er 4 pr år suppleret med et årsskrift . Aftaler at nyhedsbrevene skal ses som en del af forsiden og cases skal ikke gemmes et sted under fanerne. Hanne rundsender mail med skabelonen- med hensyn til casebeskrivelser og struktur ikke enighed om behov et.

Beslutter at 2 fra bestyrelsen skal være ansvarlig for hjemmesiden + nyhedsbrev for 3 mdr ad gange. Elsebeth+ Mette Jensen står for perioden frem til nytår. Vigtigt at få adgang og links til artikler i BMAS regi – som en del af hjemmesiden – samt nyheder om ICMART. Bestyrelsesmedlemmerne: beskrivelser skal opdateres Der skal gøres status efter 2 x 3 mdr eller ved generalforsamlingen.

• Kurser Der er mange tilmeldinger til begynderkurserne. Som en del af den ny model skal begynderkurset være et krav før andre kurser, ørekurset skal ikke fritages fra dette krav. Kursus om psykiske lidelser, smerter og akupunktur med lærer fra Kina skal annonceres til vores nabolande og afholdes i København, formentlig sidst i november 2016. Elsebeth er hovedkvinde i ny beskrivelse af DMAS kravene til en veluddannet akupunktør og der regnes med en beskrivelse og et forløb, der dækker 250 timers undervisning inklusive opgaver og praktiske øvelser .

• Bibliotek Dan får leveret diverse materiale fra Dan for at oprette et bibliotek i elektronisk form, vi hører nærmere om dette.

• Annoncering af bøger til foræring/salg Bøger mm, der foræres væk kan sættes på hjemmesiden

• Diverse Tommy har skrevet til Sundhedsministeriet og fået svar, som han videresender. Vi finder det vigtigt at være repræsenteret i Råd om Alternativ Behandling og vil undersøge mulighederne nærmere (Elsebeth) Tommy vil gerne kontakte Danske Regioner for at gøre opmærksom på, at tilgangen til og planlægningen af  brug af akupunktur i regionerne og lokalt foregår uden overordnet styring og opmærksomhed. Vi vil gerne bidrage med at opbygge de nødvendige kompetancer og rådgive i forbindelse med eventuelle projekter eller faste tilbud.

Tilsyn fra Sundhedsstyrelsen : Mette Jensen er ansvarlig for at tilføre hjemmesiden materiale om dette. Brev til Sundhedsstyrelsen med indsigelse mod nuværende ordning med store gebyrer sendes.

Mødestruktur indtil generalforsamlingen

• Skypemøde onsdag 03.02.2016 og onsdag 30.03.2016 , begge kl 19

Nyt slogan !        ”stik der styrker”

Dagens gæst Meget spændende gennemgang af emnet fascier, myofascial trains og sammenfald med meridianer og akupunkturpunkter ved dyrlæge og forsker Rikke M Schultz. Knoglevæv er et bindevævsskelet med indlejret kalk, heraf vekslende deformerbarhed. Bindevævets fibroblaster omdannes over uger til myofibroblaster ved forskellige stimuli såsom stressbelastning  eller ved traumer. Dissektion af 26 heste har afsløret, at ”huller” ved palpation svarer til fasciestrøg i muskulaturen. En nål her har adgang til at stimulere både bindevæv, muskler , kar og nerver. Stemmegaffel på 440 HZ kan bruges til at stimulere akupunkturpunkter.

Referent Mette Marie Nordentoft