Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 25.08.20

agsorden og referat af DMAS Bestyrelsesmøde over Skype 25. august 2020 kl. 19.00.

  1. Valg af dirigent og referent: Henholdsvis Niels Jacob og Mette.
  1. Orientering om relevante hændelser mm. siden sidst: Mette deltager i udarbejdelse af NKR (Nationale kliniske retningslinjer) for ikke medicinsk behandling af hovedpine.
  1. Generalforsamling (20. september), er der noget der ikke er på plads? Helle vil minde underviseren Rikke og datoen. Elsebeth vil høre Hanne om hvor mange som har meldt sig til. Medlemmerne af bestyrelsen skal huske at melde sig til GF og kursus samt forplejning. Valg af medlemmer til bestyrelsen? Mette vil tage kontakt til Karen Malle igen. Elsebeth vil undersøge hvilke bestyrelsesmedlemmer som er på valg igen. Elsebeth siger noget om indstilingen af æresmedlemmet. Forpersonens beretning, udsendes på forhånd når den er klar, ligeledes budget.
  1. Økonom. Bestyrelsen blev orieneret omkring selskabets økonomi. 
  1. Hvad har corona betydet for selskabet: Klar nedgang af tilmeldte kursister. Aktuelt er der kun 3 personer tilmeldt til september.
  1. Hjemmesiden, hvordan går det? Vi mangler at få interviewet med Niels Bo Bøggild på men det er sendt til Ugeskrift for læger og vi mangler svar på om de vil trykke det først. Mette vil tage fat i dem igen. Der efterlyses tydelig beskrivelse af vores tilbudte kurser: Hvad kan man opnå?, i hvilken form udføres det?, hvor lang tid tager det?, hvilke datoer og tidspunkter? osv. Elsebeth laver udkast og sender det til Mya som kommer med indspark.
  1. Kurser hvordan går det? Samlet set går det den forkerte vej med antal kursister. Det vurderes, at det vigtigste lige nu, er at fokusere på hjemmesiden, så der er “mere kød” på beskrivelsen af kurserne.
  1. Lægedage i uge 48, er Lian og NJ stadig på? Lægedage er lige i dag blevet aflyst, så punktet er irrelevant.
  1. Årsskrift 2020, Elsebeth vil gerne redigere???. Indlæg, ideer mm. modtages gerne. Skal der annonceres mere, nye medlemmer, tiltag? Lian vil bringe 3 sygehistorier om sequelae efter covid-19 infektion som blev håndteret med akupunktur og med godt resultat, Mette vil skrive om NKR og Niels Jacob vil skrive om brugen af akupunktur i sit tidligere arbejdsliv som alment praktiserende læge. Deadline: 1. oktober.
  1. Evt: Næste heldagsmøde fastsættes til søndag d. 22 november 2020, Kl. 9.00-16.00. Emnerne er bl.a.: Visioner og fremtidig undervisning. Næste bestyrelsesmøde vil være kort til GF hvor der vil være konstituering af den nye bestyrelse og overdragelse af udvalgsposterne. Mette vil spørge Hanne og hvor vi arkiverer vores mødereferater.

 

Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 11/6 2019:


Tilstede: Lisbeth Løvenow, Niels Bo Bøggild,Elsebeth Lægaard,Mette Jensen,Helle Johannsen,Mya Kiersgaard Olesen,Niels Jacob Bang-Nielsen,Lian Tving


Dagsorden:
1.Bestyrelsen konstitueres.


2.Info: Alle skal af hensyn til hjemmesiden sende mail, telefon og foto til Hanne eller Mette.  Info. om at alle bestyrelsesmedlemmer har 5000 kr. til rådighed årligt til kurser. Kvittering skal sendes til Asger. Tilføjelse efter mødet: Der skal desuden leveres et skriftligt kort resume af hvert kursus mhp. at få det lagt på hjemmesiden.


3.Valg af næstformand: Mette. Valg til dyrlægeforeningen:  Helle. Valg til tandlægeforeningen: Lisbeth. Valg til de Lægevidenskabelige selsskaber: Elsebeth og Niels Jacob (Der er møde i efteråret - der er ønske om at få  det at vide i god tid). Valg til uddannelsesudvalget: Elsebeth, Niels Jacob, Lian og Mya.  Valg til lægedagsudvalg (skal varetage indretning af stand, kontakt til Bellacenter, plan for bemanding af stand osv.): Lian og Niels Bo. Valg til visionsudvalg: Mette og Mya (Næste heldagsmøde er 27. oktober 2019 hvor hele bestyrelsen igen samles med Simon som var facilitator i første del af processen).


4.Opgaven med at redigere årsskrift: Blev denne opgave nævnt ?


5.Valg til kasser: Ingen har for nuværende lyst til at påtage sig opgaven. Vi vil bede Dan Kryh om at beskrive hvilket arbejde der er i at være kasser.


6.Kurser - forslag til nye kurser: Tysk læge som har stor klinik i Tyskland til næste GF. Evt dukker der nye spændende tiltag ved den nordiske konf. i akupunktur. Ønsker for nye kurser: Øreakupunktur, kæbesmerter for tandlæger. At få Daniel Keown til at undervise igen.  Jenny kommer og underviser i mandlig infertilitet ca. i oktober.  Mht Kinatur 2020, det bliver nok i uge 42, 43 eller 44. Ønske om at der skal være tydelige opslag om kurser på hjemmesiden incl. appetizers, specielt til modulkurser.. Niels Bo og Allan holder begynder kursus vest lørdag 25. jan. Ide: Tilbud til lægehuse/12-mandsgrupper omkring undervisning i akupunktur og annoncering herfor på hjemmesiden. Evt. kunne man lave en bog specifikt minded på almen praksis.


7.Næste dato for GF vedtages: 20-22 marts 2020.


8.Honorering af Mette til opgaver på hjemmesiden: Ok. Der er ønske om at cases fremhæves mere på hjemmesiden og Niels Jacob vil gerne laves cases såfremt dette ønske imødekommes. Beskrivelse


9.Da bestyrelsen ikke synes at de fik sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer udover den afgående formand aftales det at give en gave til hver af de nyligt afgåede bestyrelsesmedlemmer.


10.Evt: Der spørges til sidste ref. fra GF: Svar: må findes på hjemmesiden. Info: Ole Dahl færdiggjorde en bog om akupunktur inden han døde, familien vil sikkert rette henv, til formanden på et tidspunkt omkring dette emne.

 


Næste møde torsdag d. 5. sept.kl. 19 over Skype.