Referat bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d.27. september kl. 19.00

Tilstede: Mette, Ming, Elsebeth, Helle, Lian og Dirk

Afbud: Karen og Lisbeth

 1. Valg af referent. 
 2. Godkendelse af dagsorden. 
 3. Stillingtagen til inhabilitet.
 4. Verserende sager og indkomne forslag.

Har vi styr på Lægedage? Overskrift over standen mangler endelig godkendelse fra arrangørs side. Der er ønske om at der bestilles smørrebrød. Mette tager sedler og boks med til konkurrence.

Har vi styr på Årsskrift? Ja, Elsebeth har styr på det. DEADLINE: 23. OKTOBER, Mette laver skabelon til brug ved interviews, Ming interviewer Tommy Sommer, Mette supplerer med artikel om destruktion af de brugte nåle.

Kan vi sætte den dato for GF 2024? Vi afventer til vores heldagsmøde da denne GF også er vores 50 års jubilæum, så det kræver nærmere drøftelse omkring hvordan vi vil gribe festlighederne an.

Er dagsorden for heldagsmøde ok? Ja.

Hvad skal vi gøre med videoer på hjemmesiden? Forslag om at de laves som velkomsttilbud til nye medlemmer, dvs. når de melder sig ind i foreningen, så får de dem tilsendt.

Status på kursustilmeldinger. Afventer.

 1. Nyt fra uddannelsesudvalget. 
 2. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Mette vil tage fat i LVS vedr. Nationalt råd for alternativ beh. igen. Har ikke hørt fra dem.
 3. Nyt fra klinikudvalget.
 4. Nyt fra tandlægerne.
 5. Nyt fra dyrlægerne. 
 6. Nyt vedr. økonomi.
 7. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen.
 8. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
 9. Eventuelt … 

Elsebeth skal holde oplæg på Nordisk konference for urogynækologer vedr. evidens ved behandling med akupunktur til bækkensmerter. Aktuelt er der ikke nogen slående evidens tilgængelig.

Ming er blevet spurgt om han vil undervise i akupunktur i psykiatrien i Region Syddanmark. Der skal laves kursustilbud, kursusbeskrivelse samt kursusbevis, dette afhænger af hvor mange medarbejdere de vil have på kursus. Elsebeth og Mette vil hjælpe med at stille det op.

 1. Dato for næste møde fastlægges. Dette gøres når bestyrelsen ses til heldagsmødet 30. oktober kl. 10-17.

Med venlig hilsen

Mette Jensen

Referat bestyrelsesmøde over Skype torsdag d.28. april kl. 19.00
 
Tilstede: Mette, Lian, Helle, Ming, Elsebeth.
Afbud: Lisbeth, Niels Jacob
Ikke hørt fra: Karen
 
1. Valg af referent. Mette
2. Godkendelse af dagsorden. Ja
3. Stillingtagen til inhabilitet. Ikke tilstede.
4. Verserende sager og indkomne forslag: Ergoterapeuter tilmelding: Der har været en fejl i vores tilmeldings-IT-system således at ergoterapeuter er blevet meldt til kursus. Vi holder fast i dem som er tilmeldt og retter fejlen fra nu af, såfremt ergoterapeuter (og SOSA) skal kunne deltage på vore kurser kræver det at de godkendes som ekstraordinære medlemmer og dette kræver en beslutning ved generalforsamling. Hvis dette forslag ønskes stillet kan det tages op ved næste GF om et år., FB status: Det går fint fremad med interessen for DMAS på FB og det kan anes i tilmeldingerne til kurser, Forslag vedr. efteruddannelse: Ved nærmere drøftelse tages forslaget af bordet. Status kursus jordemødre: Der er positiv tilbagemelding fra obstetrisk afdeling i Kolding. Nye medlemmer til bestyrelsen: Her foreslås Birgitte, Malene og Thorkild - Mette tager kontakt til førstnævnte og Elsebeth til de 2 sidstnævnte. Fremlægning af regnskab til GF: Elsebeth tager opgaven.
5. Nyt fra uddannelsesudvalget. Undervisning Dan Keown: Er planlagt til 17 og 18 september. Honorar er godkendt. Vi skal annoncere i god tid. Miro Taba (Iransk læge som har undervist meget i akupunktur) kunne også være et bud på en underviser. Mette har bedt ham lave et oplæg.
6. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Intet
7. Nyt fra klinikudvalget.  Intet
8. Nyt fra tandlægerne.Ikke repræsenteret.
9. Nyt fra dyrlægerne.  Rikke Schulz har skrevet en ny bog og DMAS vil gerne have hende til at komme og give et foredrag vedr. denne i januar 2023. Helle tager opgaven vedr. kontakt.
10. Nyt vedr. økonomi.
11. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Kommer ikke til at blive uddelt i år. Vi skal have et diplom på plads senere.
12. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye … Heldagsmøde planlægges til søndag d. 30. oktober 2022. Plan, sted og tid følger senere. Skriv det ind i kalenderen.
13. Eventuelt …
14. Dato for næste møde fastlægges. Tirsdag d. 14. juni over Skype kl. 19.00
 Mette Jensen
 
  
Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19.00
 
Tilstede: Lian, Ming, Elsebeth, Mette og Helle.
Afbud: Niels Jacob.
Ikke hørt fra: Lisbeth og Karen.
 
1. Valg af referent. Mette
2. Godkendelse af dagsorden. Ja
3. Stillingtagen til inhabilitet. Ikke tilstede.
4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye: Jordemødre udd. Sidste del fintunes, status FB Det har taget noget tid, men nu laver Louise reklame for vore kurser, udenlandske undervisere Daniel Keown forsøges planlagt til 2 dages kursus til efteråret, vi venter med Mei Long. Status kursus 5/3 Aflyst pga ikke nok tilmeldte. Lian og Niels Jacob skal finde en ny dato et par måneder frem, så Louise kan nå at lave reklame herfor i god tid. Salg af videos. Mette får grønt lys til at spørge mere ind til Johns løsningforslag. Vi skal orientere os i hvad der findes på You Tube inden vi beslutter os for endelige indhold. Der foreslås både teoretiske modulkurser som videoundervisning samt behandlingsvideoer af forsk. problematikker som f.eks. albue, knæ, ischias osv.
5. Indkomne forslag.Omrokering/sletning af udvalg Forslag om at slette visionsudvalget idet det ikke har nogen praktisk relevans og der arbejdes med visioner i hele bestyrelsen løbende. Godkendt.
6. Nyt fra uddannelsesudvalget. Det nævnes at der er forskel i forplejning og kvalitet af kursuslokaler på de kurser som holdes på f.eks. Severin og de kurser som holdes på Svanholm. Der er endnu ikke fundet en afløser for Svanholm men det skal findes. Indtil videre vil der være en regulering af kursushonorar således at det er lidt billigere når kurset holdes på Svanholm. Vi mangler flere tilmeldinger til modulkurserne.
7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber.
8. Nyt fra klinikudvalget.
9. Nyt fra visionsudvalget. Slettes fra nu af.
10. Nyt fra tandlægerne.
11. Nyt fra dyrlægerne. Der afholdes Generalforsamling i Novas medio marts og her skal der undervises i Fascia lines hos hunde - spændende!
12. Nyt vedr. økonomi. Tak til alle som har frasagt sig deres forskningshonorar op til nu. 
13. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Vi har 2 i kikkerten.
14. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
15. Eventuelt …Tak til Elsebeth som har undersøgt evidensen for behandling med akupunktur til skuldersmerter. Der efterlyses at vi alle sætter det mere skematisk op. Elsebeth vil lave skabelon. Vedr. ikke deltagelse i bestyrelsesmøder bedes man som minimum angive om man deltager eller ej.
16. Dato for næste møde fastlægges. Torsdag d.28/4 kl. 19.00
Mette Jensen
 
 
Referat Skypemøde DMAS tirsdag d. 11. januar kl. 19.00
 
Tilstede: Lian, Ming, Elsebeth og Mette (bestyrelsen er derfor ikke beslutningsdygtig, vi afventer derfor til næste møde med afgørende spørgsmål)
 
Afbud: Niels Jacob, Helle
 
Manglende svar: Lisbeth, Karen
 
1. Valg af referent. Mette
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Stillingtagen til inhabilitet. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, se ovenstående.
4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye …Er Årsskriftet kommet på hjemmesiden? Det er på vej, Elsebeth har lige skrevet til Hanne. Der er rettet lidt i teksten i vores reklame i Ugeskriftet. Bare til info, så står der nu at “vore undervisere er alle læger”, vi kan altid lave det om hen ad vejen. 
5. Indkomne forslag. Udnævne ansvarlig for Høringsportalen Lian tager opgaven Hvem er ansvarlig for evidens? Ming: Knæledsartrose, Elsebeth: Skuldersmerter, Lian: Depression, Allergisk rhinitis: Mette, øvrige emner til rest af bestyrelsen: Ryg (lænd, nakke) og kvalme, Fremtidige kurser til Lægedage/Lægelig efteruddannelse/Specialeuddannelsen i almen medicin. Mette har talt med James Høpner og Lars Gehlert Johansen ved Lægedage vedr. undervisning og skal skrive til Høpner. FB-siden står under Birgitte Langvads FB-konto! Ikke hensigtsmæssigt, skal laves om over tid.
6. Nyt fra uddannelsesudvalget. Vedr. GF-kursus: Elsebeth har du fået spurgt Thomas Lundeberg som aftalt? Ja, har skrevet flere gange uden at få svar. Følgende undervisere nu i spil: Long Mei eller Daniel Keown, Kursus jordemødre i Region Syddannmark Elsebeth kommer med undervisningsplan i løbet af 2 uger og peger på 2 med-undervisere som er jordemødre. Snak om undervisningsmateriale, kommunikation til kursister inden, undervisningssted osv. Mette vil tale med Hanne vedr. GDPR vedr. fælles mail i forbindelse med kurser.
7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. 
8. Nyt fra klinikudvalget.
9. Nyt fra visionsudvalget.
10. Nyt fra tandlægerne.
11. Nyt fra dyrlægerne.
12. Nyt vedr. økonomi.  Fravige krav om forskningsbidrag for 2021 for bestyrelsen? Dette er ok for de deltagende til mødet samt Karen som har skrevet det i en mail. Vi mangler mere info fra Asger, Mette vil skaffe dette.
13. Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen. Der er kommet et forslag mere således at der nu er 2 kandidater.
14. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
15. Eventuelt … Der foreslås forøgelse af kursusbidrag og dette fremlægges ved næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse. 
16. Dato for næste møde fastlægges. Onsdag d. 23/2 kl. 19.00
 
Mette Jensen
Speciallæge i almen medicin
 

 

Referat heldagsmøde på Hotel Park, Middelfart, søndag d. 31. oktober 2021.


1. Louise Nøhr underviste os i fremstilling af video incl. praktiske øvelser.2. Louise fremlagde forbedringsplan til Facebook.3. Det blev besluttet at Louise skulle fremlægge en plan for hvordan hun kunne håndtere promovering af vore kurser m.m. over det næste halve år på FB og pris herfor.4. Der blev fastsat en dato for Generalforsamling 2022: søndag d. 8. maj - Hanne booker Severin om muligt.

Tak for en god og konstruktiv dag.
Tilstede:
Mette,  Elsebeth,  Jens, Lisbeth, Helle, Niels Jacob, Ming, Hanne, Asger,Louise Nøhr

 

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype onsdag d. 11. august kl. 19.00 2021

Tilstede: Mette, Elsebeth, Lian, Mya og Ming. 

Valg af referent: Mette
Godkendelse af dagsorden: Ja.
Stillingstagen til inhabilitet: Ingen
Verserende aktuelle sager og eventuelt nye: Er der styr på GF? Der er rod i hvem som er på valg, Mette vil tale med Hanne. Mya stiller ikke op. Styr på dirigent, Mette tager opgaven. Info. vedr. brev til STPS. Vi har ikke hørt noget, ej heller kvittering for modtagelse af brev vedr. stik mod thorax, Mette vil tage fat i dem igen. Undervisning i online-undervisning og optagelse af film på vores heldagsmøde? Det er der styr på. Der vil ikke være online undervisning men de som har lyst til blive optaget og filmen vil blive gemt.
Indkomne forslag.
Nyt fra uddannelsesudvalget Mette vil tage kontakt til udenlandske undervisere mhp at krydre vores undervisningsprogram yderligere.
Nyt fra lægevidenskabelige selskaber.Nyt fra klinikudvalget.Nyt fra visionsudvalget.Nyt fra tandlægerne.
Nyt fra dyrlægerne.Nyt vedr. økonomi
Eventuelle nye indstillinger til DMAS-prisen: Kommer ikke til denne GF.
Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
Eventuelt: Vedr. DMAS Årsskrift, så vil Elsebeth stå for det. Det skal udkomme i nov. Vedr. Lægedage, så vil vi næste år ikke få samme rabat som tidl.. Elsebeth vil prøve at tale med Lægeforeningen under Lægedage for at få dem til at se på sagen igen. Der skal laves roll up-bannere, Mette tager opgaven. Evt. er der brug for flere flyers, Mette tager opgaven. Vi har en 9 m2 stand og vi stiller op om søndagen.  Dato for næste møde fastlægges. 5. oktober kl. 19.00 over Skype - ellers ses vi til GF 29. august kl. 16.00
 

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 19.00

Tilstede:Tilstede:Helle, Niels Jacob, Ming, Mya, Lian Elsebeth og Mette
Valg af referent: Mette
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.Stillingstagen til inhabilitet: Ikke tilstede.Verserende aktuelle sager og eventuelt nye:
1. Hvad skriver vi på vores hjemmeside vedr. 120-timers diplom og Danmarkskortene? At de som har lov til at komme på Danmarkskortet gælder de som har enten det “gamle” 120-timers diplom eller det nuværende 150-timers diplom.
2. Er der styr på DMAS-prisen? Elsebeth laver en liste over mulige kandidater samt beskrivelse hvorfor og vi tager det som et punkt på dagsorden til bestyrelsesmødes hver gang om der er tilkommet nye kandidater. Elsebeth og Mette fremfinder beskrivelsen af DMAS-prisen og lægger den på hjemmesiden som et særskilt punkt.
3. Dato heldagsmøde. Søndag d. 31. oktober.
4. Er der styr på GF (dagsorden + undervisning)? Ja, Elsebeth kommer med program for kursus og Mette med dagsorden for selve GF.
5. Hvordan går det med Linked In? Godt, snak om hvor meget vi skal gøre ud af det.
6. Hvad gør vi med de sidste årsskrifter? De skal benyttes til kursister. Mette vil spørge Asger hvor mange der er tilbage i det hele taget.
7. Hvordan uddeler vi vores nye foldere bedst? Vi tager stilling hen ad vejen. Indtil videre skal de bruges ved lægedage og kan gives til nye kursister.
8. Status vedr. interesse for foreningen ...Der er klart større søgning af læger på vore kurser lige nu, så godt gået! Indkomne forslag: Brev til Sygesikring DK vedr. øgning af tilskud til patienter som behandles med akupunktur af læger (79 kr.)? f.eks. forslag om øgning af tilskud til 99 kr. Godkendt, Mette skriver et brev som bliver sendt til kommentering og endelig godkendelse af bestyrelsen.Nyt fra uddannelsesudvalget: Er der styr på den nye struktur dvs. niveaukurser, introkurser osv.? Det mangler at blive set igennem på hjemmesiden. Peter Strøm er i gang med en ny form for undervisning online og der er god opbakning hertil.Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Nej.Nyt fra klinikudvalget. Nej.Nyt fra visionsudvalget. Nej.Nyt fra tandlægerne. Ikke repræsenteret.Nyt fra dyrlægerne. Helle, har været til flere online seminarer hvor flere lægger en lille video ud og det “virker godt” - god ide som vi også kan benytte.Nyt vedr. økonomi. Mette har godkendt at DMAS indkøber et kamera mm. til brug ved online undervisning. Asger står for det.Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …
Eventuelt … 1) Vedr. breve sendt ud til Sen-følgeklinikkerne i DK: Vi har desværre kun hørt  fra en enkelt. Der er ikke kommet nogen hverken positiv eller negativ tilbagemelding. Debat om taktikken er den rigtige? Niels Jacob og Lian vil se på det og om der kan gøres andre tiltag. 2) Elsebeth har været på online-kursus ved TCM-Academy og vil skrive herom til hjemmesiden. 3)  Lian informerer om at vedr. “stik mod thorax” så er undervisningen i dette nu gået til et privat firma “First8”.
 Dato for næste møde fastlægges: Tirsdag d. 15. juni kl. 19.00.

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 19.00

Afbud: Karen

Tilstede: Ming, Helle, Mette, Lian og Niels Jacob.

 1. Valg af referent. Mette

 2. Godkendelse af dagsorden. Ja

 3. Stillingstagen til inhabilitet. Ja, ikke tilstede.

 4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye: DMAS på LinkedIn (Ming vil se på sagen og tilrette), udsættelse af GF til f.eks. september (udsættes til slut aug/start sept. alt efter hvornår at kursusstedet kan, Mette sætter Hanne på sagen). Covid-19 senfølge-klinikker (Niels Jacob er på sagen, Mette giver ham sidste data på deltagere).

 5. Indkomne forslag: Undervisning i akupunktur på Specialeuddannelsen i almen medicin? Undervisning på selve medicinuddannelsen? (Ja, Mette vil arbejde på brev om ca. en måneds tid, bestyrelsen kan senere kommentere på det) Link på DMAS' hjemmeside til https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/diverse/hvad-er-akupunktur/ samt https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/diverse/akupunktur-i-almen-praksis/ ? (Ja, men fremstillingen er for “smal” så det skal følges af kommentarer - Enighed om at bede Elsebeth om at kommentere).

 6. Nyt fra uddannelsesudvalget: Er den nye fremstilling af kurser godkendt? (Mangler kommentar fra Elsebeth, der skal tilføjes en ekstra gruppe af kurser som skal hedde “Praktiske kurser”), Er der styr på GF-kursus? (Mangler kommentar fra Elsebeth)

 7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber.

 8. Nyt fra klinikudvalget: Der er ønske om mere lokale grupper. (Der skal forsøges at gruppere medlemmerne fra klinikudvalget og herefter se om der er en som har lyst til at være tovholder på eventuelle lokale møder)

 9. Nyt fra visionsudvalget.

 10. Nyt fra tandlægerne.

 11. Nyt fra dyrlægerne.

 12. Nyt vedr. økonomi.

 13. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye …

 14. Eventuelt …

 15. Dato for næste møde fastlægges. (Tirsdag d. 4. maj. kl. 19.00 over Skype)

Dagsorden bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 19.00

Tilstede: Elsebeth, Lian, Mya, Niels Jacob, Helle og Mette.

 1. Valg af referent. Mette.

 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 3. Stillingstagen til inhabilitet. Ingen.

 4. Verserende aktuelle sager og eventuelt nye … Vores flotte Årsskrift evalueres (tidsforbrug, forhindringer, indsatspunkter til næste gang, reklame), For fremtiden ønsker DMAS ikke reklamer i Årsskriftet, vi skal alle være hurtigere og bedre til at komme med bidrag til Årsskriftet. Der er ca. 150 Årsskrift til overs, og de skal sendes ud til Covid-centre i Danmark, for at oprfordre til at behandle med akupunktur mod senfølger til Covid-19, der skal vedlægges et brev indeholdende oplysninger om læger som kan tilbyde dette, samt evidensen herfor. Årsskriftet skal også sendes ud til Folketingets sundhedsordfører. Niels Jacob tager denne opgave. Årsskriftet skal også tilbydes ikke-medlemmer via vores hjemmeside og FB. Mette tager denne opgave. Der skal også deles Årsskrift ud til vores kursister. Folder skal færdiggøres Afventer at kurser er lagt endeligt på hjemmesiden. GF og kursus. Alle kurser rykkes til efter GF som er 25. aril 2021, Elsebeth vil se på GF-kurset, sidste bidrag vedr. kurser til referatet fra mødet i Korsør.

 5. Indkomne forslag. Brev til forsikringsselskaber samt info. herom på hjemmesiden. Det besluttes at udskyde at tage kontakt til forsikringsselsskaber vedr. vores nye DMAS-certificering.

 6. Nyt fra uddannelsesudvalget. Peter Strøm som underviser? Ja, Elsebeth tager kontakt til ham.Flere tilbud om undervisning. Mette underviser i “Hovedpine”, holder datoerne? Som før nævt udsat til efter GF.

 7. Nyt fra lægevidenskabelige selskaber. Nej.

 8. Nyt fra klinikudvalget. Nej.

 9. Nyt fra visionsudvalget. Nej.

 10. Nyt fra tandlægerne. Ikke repræsenteret.

 11. Nyt fra dyrlægerne. IVAS har haft online kongres som fungerede rigtig.

 12. Nyt vedr. økonomi. Det besluttes ikke at annoncere i Dagens Medicin denne gang.

 13. Årshjul: Koordinering af kommende begivenheder, tilføjelse af nye … (Se under GF)

 14. Eventuelt … Nej.

 15. Dato for næste møde fastlægges. Tirsdag d. 2. marts kl. 19.00 over Skype.

Beslutningsreferat DMAS heldagsmøde på Comwell Korsør, Ørumvej 6, 4220 Korsør, søndag den 22.11. 2020, kl. 10.00 - 17.00

Tilmeldte:

Mette , Karen, Elsebeth, Niels Jacob, Mya, Asger, Hanne, Lian (afbud), Ming (afbud), Helle (abud), Lisbeth (afbud), Jens (afbud), Brgitte (afbud) 

Gruppe 1 - Undervisningsgruppe:  (Elsebeth og Niels Jacob)Vi lavede en liste over akupunktur sammenslutninger/foreninger i Danmark. Der blev lavet en liste over mulige undervisere, det blev fortrinsvis til danske. Der blev også lavet en kort beskrivelse af disse undervisere. Der blev snakket om kurser og et enkelt blev skrevet ind i kursusplanen. Endelig blev der beskrevet kriterier for DMAS akupunkturprisen. 

Gruppe 2 - Kommunikations- og markedsføringsgruppe: (Karen og Mette)Der er oprettet en lukket FB-gruppe og gruppen hedder “Dansk Medicinsk Akupunkturselskab (DMAS) - medlemmer”.Samtidig er det meldt ud på FB-siden og Hanne har fået et skrift som skal lægges på hjemmesiden til oplysning for medlemmer.Karen og Mette arbejder videre med “folderen” (reklame for DMAS til f.eks. andre læger) og laver et oplæg til bestyrelsen

Gruppe 3 - Administrativ gruppe: (Hanne og  Asger)Vi har gennemgået og redigeret vedtægterne, så det passer med det der er vedtaget på generalforsamlingerne.Vi har gennemgået flere hjemmesider, Dansk medicinsk selskab, flere hjemmesider for private akupunktører og finder vores hjemmede, som let at finde rundt i, den er overskuelig og imødekommende, der ligger mange informationer. For at hjemmesiden hele kan være spændende kræves det, at der uploades nye artikler, cases og kurser, specielt er det vigtigt at kurserne indeholder en beskrivelse som alle, der klikker ind på siden kan bruge til noget. Vi har en hjemmeside som kan bruges og bliver brugt, (der er mange som klikker ind på siden), men vi skal ALLE være ansvarlige for at holde den overskuelig, opdateret med nyheder og sørge for at gamle nyheder ryger ud, hvis ikke de længere har sin berettigelse til at ligge på siden. Finder I noget, som I synes ikke skal være på siden, kontakt da venligst Mette/den ansvarlige for hjemmesiden og når det er afklaret om noget skal fjernes, vil Hanne fjerne det så hurtigt som muligt.

Der er ikke fastsat en ny dato for næste heldagsmøde. Tages op på næste Skypemøde som er d. 12. januar kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 25.08.20

Dagsorden og referat af DMAS Bestyrelsesmøde over Skype 25. august 2020 kl. 19.00.

 1. Valg af dirigent og referent: Henholdsvis Niels Jacob og Mette.

 1. Orientering om relevante hændelser mm. siden sidst: Mette deltager i udarbejdelse af NKR (Nationale kliniske retningslinjer) for ikke medicinsk behandling af hovedpine.

 1. Generalforsamling (20. september), er der noget der ikke er på plads? Helle vil minde underviseren Rikke og datoen. Elsebeth vil høre Hanne om hvor mange som har meldt sig til. Medlemmerne af bestyrelsen skal huske at melde sig til GF og kursus samt forplejning. Valg af medlemmer til bestyrelsen? Mette vil tage kontakt til Karen Malle igen. Elsebeth vil undersøge hvilke bestyrelsesmedlemmer som er på valg igen. Elsebeth siger noget om indstilingen af æresmedlemmet. Forpersonens beretning, udsendes på forhånd når den er klar, ligeledes budget.

 1. Økonom. Bestyrelsen blev orieneret omkring selskabets økonomi. 

 1. Hvad har corona betydet for selskabet: Klar nedgang af tilmeldte kursister. Aktuelt er der kun 3 personer tilmeldt til september.

 1. Hjemmesiden, hvordan går det? Vi mangler at få interviewet med Niels Bo Bøggild på men det er sendt til Ugeskrift for læger og vi mangler svar på om de vil trykke det først. Mette vil tage fat i dem igen. Der efterlyses tydelig beskrivelse af vores tilbudte kurser: Hvad kan man opnå?, i hvilken form udføres det?, hvor lang tid tager det?, hvilke datoer og tidspunkter? osv. Elsebeth laver udkast og sender det til Mya som kommer med indspark.

 1. Kurser hvordan går det? Samlet set går det den forkerte vej med antal kursister. Det vurderes, at det vigtigste lige nu, er at fokusere på hjemmesiden, så der er “mere kød” på beskrivelsen af kurserne.

 1. Lægedage i uge 48, er Lian og NJ stadig på? Lægedage er lige i dag blevet aflyst, så punktet er irrelevant.

 1. Årsskrift 2020, Elsebeth vil gerne redigere???. Indlæg, ideer mm. modtages gerne. Skal der annonceres mere, nye medlemmer, tiltag? Lian vil bringe 3 sygehistorier om sequelae efter covid-19 infektion som blev håndteret med akupunktur og med godt resultat, Mette vil skrive om NKR og Niels Jacob vil skrive om brugen af akupunktur i sit tidligere arbejdsliv som alment praktiserende læge. Deadline: 1. oktober.

 1. Evt: Næste heldagsmøde fastsættes til søndag d. 22 november 2020, Kl. 9.00-16.00. Emnerne er bl.a.: Visioner og fremtidig undervisning. Næste bestyrelsesmøde vil være kort til GF hvor der vil være konstituering af den nye bestyrelse og overdragelse af udvalgsposterne. Mette vil spørge Hanne og hvor vi arkiverer vores mødereferater.

 

Bestyrelsesmøde over Skype tirsdag d. 11/6 2019:


Tilstede: Lisbeth Løvenow, Niels Bo Bøggild,Elsebeth Lægaard,Mette Jensen,Helle Johannsen,Mya Kiersgaard Olesen,Niels Jacob Bang-Nielsen,Lian Tving


Dagsorden:
1.Bestyrelsen konstitueres.


2.Info: Alle skal af hensyn til hjemmesiden sende mail, telefon og foto til Hanne eller Mette.  Info. om at alle bestyrelsesmedlemmer har 5000 kr. til rådighed årligt til kurser. Kvittering skal sendes til Asger. Tilføjelse efter mødet: Der skal desuden leveres et skriftligt kort resume af hvert kursus mhp. at få det lagt på hjemmesiden.


3.Valg af næstformand: Mette. Valg til dyrlægeforeningen:  Helle. Valg til tandlægeforeningen: Lisbeth. Valg til de Lægevidenskabelige selsskaber: Elsebeth og Niels Jacob (Der er møde i efteråret - der er ønske om at få  det at vide i god tid). Valg til uddannelsesudvalget: Elsebeth, Niels Jacob, Lian og Mya.  Valg til lægedagsudvalg (skal varetage indretning af stand, kontakt til Bellacenter, plan for bemanding af stand osv.): Lian og Niels Bo. Valg til visionsudvalg: Mette og Mya (Næste heldagsmøde er 27. oktober 2019 hvor hele bestyrelsen igen samles med Simon som var facilitator i første del af processen).


4.Opgaven med at redigere årsskrift: Blev denne opgave nævnt ?


5.Valg til kasser: Ingen har for nuværende lyst til at påtage sig opgaven. Vi vil bede Dan Kryh om at beskrive hvilket arbejde der er i at være kasser.


6.Kurser - forslag til nye kurser: Tysk læge som har stor klinik i Tyskland til næste GF. Evt dukker der nye spændende tiltag ved den nordiske konf. i akupunktur. Ønsker for nye kurser: Øreakupunktur, kæbesmerter for tandlæger. At få Daniel Keown til at undervise igen.  Jenny kommer og underviser i mandlig infertilitet ca. i oktober.  Mht Kinatur 2020, det bliver nok i uge 42, 43 eller 44. Ønske om at der skal være tydelige opslag om kurser på hjemmesiden incl. appetizers, specielt til modulkurser.. Niels Bo og Allan holder begynder kursus vest lørdag 25. jan. Ide: Tilbud til lægehuse/12-mandsgrupper omkring undervisning i akupunktur og annoncering herfor på hjemmesiden. Evt. kunne man lave en bog specifikt minded på almen praksis.


7.Næste dato for GF vedtages: 20-22 marts 2020.


8.Honorering af Mette til opgaver på hjemmesiden: Ok. Der er ønske om at cases fremhæves mere på hjemmesiden og Niels Jacob vil gerne laves cases såfremt dette ønske imødekommes. Beskrivelse


9.Da bestyrelsen ikke synes at de fik sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer udover den afgående formand aftales det at give en gave til hver af de nyligt afgåede bestyrelsesmedlemmer.


10.Evt: Der spørges til sidste ref. fra GF: Svar: må findes på hjemmesiden. Info: Ole Dahl færdiggjorde en bog om akupunktur inden han døde, familien vil sikkert rette henv, til formanden på et tidspunkt omkring dette emne.

 


Næste møde torsdag d. 5. sept.kl. 19 over Skype.