Akupunktur som virksomhed
Hvis du driver en virksomhed som læge, hvor du behandler med akupunktur, skal du både have en lægeansvarsforsikring (den almindelige lægeansvarsforsikring som du har gratis igennem lægeforeningen dækker nemlig ikke for selvbetalere) - desuden skal du registreres under Styrelsen for patientsikkerhed. Tidligere har man skulle betale et engangsgebyr ved registreringen og herefter et årligt gebyr til Styrelsen for patientsikkerhed. Men man har frafaldet registreringsgebyret og der eksisterer nu kun det årlige gebyr. Desuden er det lovpligtigt at have en lægeansvarsforsikring og policenummeret skal oplyses til Styrelsen for patientsikkerhed. Såfremt du har ansatte i klinikken, er det ligeledes lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring.

Forsikringer, registreringer og regler for akupunktur-virksomheder
Herunder en liste som viser de forskellige forsikringer og registreringer samt regler du skal tage stilling til, hvis du vælger at opstarte en lægelig akupunktur-virksomhed (NB praktiserende læger skal ikke registreres).

1. Lægeansvarsforsikring

(så du er dækket ind hvis du forvolder utilsigtet skade på en patient eller laver et fejlskøn af sygehistorien)

2. Tilsyn fra sundhedsstyrelsen og registrering
(se venligst ovenstående)

3. Sygedriftstabsforsikring
(hvis du skulle blive syg ud over 3 uger og det ikke er kronisk)

4. Arbejdsskadeforsikring
(til dig selv og ansatte)

5. Pension
(sikring af din alderdom)

6. Invalidepension
(sikring hvis du tilkendes invaliditetsgrad)

7. Indboforsikring
(sikring af dit klinikinventar)

8. Sikring ved netbankssvindel
(så din formue i virksomheden er sikret eller så du er dækket hvis de trækker på en kassekredit)

Links og yderligere information

Lægeansvarsforsikringen for bierhverv og fritid mv.:
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Medlemsfordele/Forsikringer/TRYG_FORSIKRINGER/Ansatte%20l%C3%A6ger%20TrygVesta

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis:
(Hvem skal registreres, pris for registrering, pris for årligt gebyr)
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163962

Målepunkter vedr. alternativ behandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder:
(Journalføring, informeret samtykke NB skærpet pligt, skærpet informationspligt)
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-omraader/tilsyn-med-private-behandlingssteder/~/media/0B7241616E9F4738A55BF4668C74F4BF.ashx

Retningslinjer for tilsyn med private behandlingssteder, hvor der udføres lægelig patientbehandling:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2013/~/media/C6E1B20008BD4097B9E50AEC59B7E8F3.ashx

Dansk Patient Sikkerheds Database:
(vedr. utilsigtede hændelser)
http://www.dpsd.dk/Rapportering.aspx

Beskrivelse af tilsyn i speciallægepraksis:
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/F_A_S/Speciall%C3%A6gepraksis/Tilsyn%20SST/Beskrivelse%20af%20et%20tilsyn%20i%20speciall%C3%A6gepraksis

 

DMAS brev om gebyrer som er forbundet med tilsynet og registreringen ved Sundhedsstyrelsen

DMAS har undret sig over de høje gebyrer som er forbundet med tilsynet og registreringen ved Sundhedsstyrelsen og har derfor i oktober 2015 forfattet følgende brev til Sundhedsstyrelsen på vegne af foreningen:

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab     Danish Medical Acupuncture Society

         

                                                            Fredag 23.10.15

Til Sundhedsstyrelsen.                                                   

Denne henvendelse sker på vegne af bestyrelsen i Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab.

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

er en forening for læger, tandlæger og dyrlæger med interesse for akupunktur.

Vi henviser til ændringen af Sundhedsloven § 215 a, som foreskriver, at "private sygehuse, klinikker og praksis skal registreres i Sundhedsstyrelsen som betingelse for udførelse af lægelig patientbehandling".

Vi vil gerne spørge, hvorfor læger, som udfører akupunktur, skal registreres, når Alment Praktiserende Læger ikke skal registreres, selvom der i tiltagende omfang udføres akupunktur på deres klinikker?

Med henvisning til Sundhedsloven § 215 a, stk. 8:

"Sundhedsstyrelsen fastsætter endvidere regler om, at der af de registrerede behandlingssteder, jf. stk. 1 og 2, opkræves et årligt gebyr til dækning af styrelsens udgifter til registreringsordningen af de i stk. 3 om handlede tilsyn"

samt:

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis, kapitel 4

:

§ 11. "Der skal indbetales et registreringsgebyr til dækning af Sundhedsstyrelses udgifter i forbindelse med registrering og tilbagevendende tilsynsbesøg, jf. § 7. Stk. 2.

Gebyret er for:

1) Behandlingssteder med sengepladser, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, på 22.429 kr. 

2) Behandlingssteder uden sengepladser og med flere læger, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, på 15.775 kr. 

3) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge, eller flere deltidslæger, som sammenlagt udfører lægelig behandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, på 9.023 kr. 

4) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge på deltid, herunder med deltidsydernummer eller dokumenteret anden hovedbeskæftigelse, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, på 5.066 kr."

§ 12. "Efter betaling af det i § 11 nævnte gebyr skal der indbetales et årligt gebyr til dækning af Sundhedsstyrelsens udgifter i forbindelse med registreringsordningen og tilbagevendende tilsynsbesøg, jf. § 8.Stk. 2. Gebyret er for:

1) Behandlingssteder med sengepladser, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, på 20.392 kr.

2) Behandlingssteder uden sengepladser og med flere læger, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, på 13.738 kr. 

3) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge, eller flere deltidslæger, som sammenlagt udfører lægelig behandling maksimalt svarende til en fuldtidsstilling, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, på 6998 kr. 

4) Behandlingssteder uden sengepladser og med én læge på deltid, herunder med deltidsydernummer eller dokumenteret anden hovedbeskæftigelse, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, på 3.029 kr."

vil vi gerne knytte følgende kommentarer:

Vi anerkender, at registreringen kan være relevant, men undrer os over de høje gebyrer, som er forbundet med registreringen og tilsynet.

Eksempelvis skal en læge, der arbejder fuld tid med akupunktur, betale 583,- kr. om måneden til Sundhedsstyrelsen for et tilsyn, som gennemføres hvert tredje år og tager ca. en time. Det synes alt for dyrt.

Såfremt der kræves et ekstra tilsyn, skal lægen betale et yderligere gebyr herfor og Sundhedsstyrelsen har derfor umiddelbart ikke nogen omkostninger forbundet her ved.

Yderligere bemærker vi, at kun 10 ud af i alt 41 målepunkter i tilsynsrapporten er relevante for en lægelig akupunkturklinik. Altså kun ca. 25%. Vi henholder os desuden til § 19 i samme kapitel: "Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde fravige opkrævning af gebyr, helt eller delvist, efter §§ 11 og 12".

For at kunne vejlede vore medlemmer om registreringen har vi rettet telefonisk henvendelse til Sundhedsstyrelsen og her fået oplyst, at alle vore medlemmer i princippet skal lade sig registrere, men at det vil bero på en individuel vurdering, om det enkelte medlem skal registreres eller ej. Sundhedsstyrelsen henholder sig bl.a. til en minimumsgrænse på udførelse af 3 timers akupunkturbehandling om ugen. Det blev dog oplyst, at der ikke findes nogen lovhjemmel herfor.

Vi vil gerne understrege, at den nye lov rammer denne gruppe af læger hårdt. Den økonomiske belastning står ikke mål med den indtjening, en akupunktør-læge kan oppebære. Disse læger er i forvejen pålagt høje omkostninger til bl.a. ansvarsforsikringer. Dermed bliver der tale om konkurrenceforvridning set i forhold til ikke-lægelige akupunktører, som er pålagt langt færre omkostninger til registreringer, kontrol og forsikringer og dermed har mulighed for at opkræve et lavere behandlingshonorar.

Vi ser frem til at høre nærmere.

Med venlig hilsen

___________________________

Karen Malle - formand

Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab

Vesterbro 68

4500 Nykøbing Sjælland

 

pdf-icon Svar fra Styrelsen for patientsikkerhed (pdf)