Revideret på generalforsamlingerne 1992,1995, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2016, 2019 og 2020.

§ 1. Navn og hjemsted.

Selskabets navn er: "Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab" (Danish Medical Acupuncture Society). 
Selskabets hjemsted er: Foreningens sekretariat inden for Danmark.

§ 2. Formål.

Dansk Medicinsk Akupunktur selskab er et lægeligt videnskabeligt selskab, som har følgende formål:

 • At støtte og bidrage til udviklingen af et naturvidenskabeligt grundlag for akupunktur, og opnåelse af videnskabelig dokumentation og evidens for akupunkturs kliniske effekt.
 • At arbejde for at akupunkturen, i dens forskellige former, kommer til at indgå i et samarbejde med den etablerede lægelige behandling, og på sigt kommer til at indgå i det offentlige sundhedsvæsens generelle tilbud om behandling.
 • At tilbyde undervisning i de forskellige former for akupunktur til selskabets medlemmer.
 • At fremme samfundets forståelse for den medicinske akupunktur og oplyse om de øgede muligheder for behandling, som akupunktur i samarbejde med den etablerede medicin kan give.

§ 3. Lægevidenskabelige selskaber.

Selskabet er tilsluttet LVS, Organisationen af lægevidenskabelige selskaber.

§ 4. Medlemskab.

Som medlem af selskabet kan optages følgende: 

 • Ordinære medlemmer: Læger, tandlæger, og dyrlæger med dansk autorisation.
 • Ekstraordinære medlemmer: Udenlandske læger, kinesiske læger med godkendt kinesisk lægeautorisation, tandlæger og dyrlæger med autorisation i deres hjemland og p.t. studerende her landet. Endvidere landets medicinstuderende, veterinærmedicinstuderende efter 5. semester og tandlægestuderende efter 6. semester,  samt sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og kiropraktorer.
 • Æresmedlemmer: På bestyrelsens forslag kan æresmedlemmer udnævnes på en generalforsamling.

Forslag om udnævelse til æresmedlem kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen, men alene til afstemning i henhold til §11, stk. 1.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herimod. Nægtes optagelse, skal spørgsmålet forelægges den følgende ordinære generalforsamling, dersom den pågældende fremsætter ønske herom.

Udmeldelse skal ske skriftligt. Et indbetalt kontingent kan ikke refunderes. Det forudsætter at medlemmer af selskabet i deres arbejde med akupunktur lever op til de etiske regler for læger, tandlæger og dyrlæger.

 § 5. Kontingent.

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentet betales ved indmeldelsen, såvel af ordinære som ekstraordinære medlemmer.

Ordinære medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingentfri.

Bestyrelsen kan bestemme, at der ved indmeldelse i et kalenderår alene skal betales nedsat kontingent for resten af året. 

§ 6. Bestyrelse.

Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valgbare er alene ordinære medlemmer.

Bestyrelsen består af:

 • En formand.
 • En næstformand.
 • En kasserer.
 • 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formandsposten, der vælges direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er valgt for 2 år.

Et bestyrelsesmedlem kan maximalt genvælges 2 gange i tidsmæssig rækkefølge.
Formanden kan maximalt genvælges 2 gange i tidsmæssig rækkefølge.

Imidlertid kan generalforsamlingen dispensere fra denne regel for valgbarhed af såvel formand som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov. Bestyrelsen afholder møder, når dette skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal være udsendt en uge før mødedato. Indkaldelsen og dagsordenen skal være skriftlig.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer og herudover formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslaget.
Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat, der underskrives af de i bestyrelsesmødet deltagende medlemmer. Det godkendte referat lægges på DMAS's hjemmeside.

Bestyrelsen gives af generalforsamlingen bemyndigelse til udelukkende at gennemgå en sproglig og grammatisk korrektur af vedtægterne. Der vil ikke kunne ændres på fortolkninger eller komme tilføjelser til de bestående vedtægter. Denne tilladelse er gældende i 3 måneder fra generalforsamlingen 2020.

§ 7. Regnskab og revision.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret og løber således fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte revisor og opstilles af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Selskabets formue skal være anbragt i anerkendte pengeinstitutter.

§ 8. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden april/maj.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og indkaldes når mindst 10 % af de ordinære medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsordenen.

I så fald foranlediger bestyrelsen indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter modtagelsen af begæringen.

Alle generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsordenen ved bekendtgørelse på  foreningens hjemmeside eller, dersom bestyrelsen måtte ønske det, ved skriftlig meddelelse direkte til medlemmerne med mindst 14 dages varsel, dog således at varslet, hvis vedtægterne foreslås ændret, er mindst 30 dage.

Selskabets regnskab fremlægges hos selskabets kasserer, således at det kan rekvireres derfra 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal foruden den fuldstændige dagsorden indeholde meddelelse, om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår i henhold til lovene, hvilke der er villige til at modtage genvalg, hvilke der ikke kan genvælges, samt hvilke af selskabets medlemmer bestyrelsen foreslår genvalgt eller nyvalgt. Det samme gælder suppleanter. Endvidere skal indkaldelsen indeholde eventuelle forslag om udnævnelse af æresmedlemmer, jfr. § 10 og § 4 og eksklusion, jfr. § 13.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar.
Til generalforsamlingen foreligger der en fortegnelse over medlemmer i DMAS.

§ 9. Stemmeret.

Stemmeret på generalforsamlingen har alene ordinære medlemmer samt æresmedlemmer, for så vidt de er bosat her i landet. Medlemmer, der er i restance med betaling af kontingent, har ingen stemmeret og ingen adgang til generalforsamlingen.

Ethvert stemmeberettiget medlem, der er fremmødt på generalforsamlingen kan kræve skriftlig afstemning.

I stemmeretten gælder følgende begrænsninger:

 • I spørgsmål, der vedrører selskabets relationer til LVS, de "Lægevidenskabelige selskaber", har kun stemmeberettigede lægemedlemmer stemmeret.
 • I spørgsmål, der vedrører selskabets faglige, ikke-økonomiske relationer til " Dansk Tandlægeforening", har kun stemmeberettigede tandlægemedlemmer stemmeret.
 • I spørgsmål, der vedrører selskabets faglige, ikke-økonomiske relationer til " Den Danske Dyrlægeforening", har kun stemmeberettigede dyrlægemedlemmer stemmeret.

Alle forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af nærværende love. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

Generalforsamlingen kan bestemme at et på dagsordenen optaget forslag fremsendes til urafstemning blandt medlemmerne.
Også ved urafstemningen træffes afgørelser ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer, med mindre andet fremgår af nærværende love.

Et stemmeberettiget medlem kan give et andet stemmeberettiget medlem skriftlig fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen, dog kan intet medlem repræsentere mere end 3 andre medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer.

§ 10. Dagsorden for generalforsamlinger.

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af rapporter fra faste udvalg, herunder fra repræsentanter i LVS, de " Lægevidenskabelige Selskaber", "Tandlægeforeningen" og "Den Danske Dyrlægeforening".
 6. Valg af bestyrelsesformand (lige år). Til formand kan alene vælges en læge med dansk læge-autorisation.
 7. Valg af den øvrige bestyrelse: Til bestyrelsen skal vælges yderligere 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være læger, 1 skal være tandlæge, 1 skal være dyrlæge. Det tilstræbes at bestyrelsens sammensætning til enhver tid afspejler medlemsskarens. På lige år vælges 2 læger. På ulige år vælges 3 læger, 1 tandlæge og 1 dyrlæge. Herudover valg af 3 suppleanter - 1 læge, 1 tandlæge og 1 dyrlæge.
 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 9. Valg af repræsentanter til LVS, de ”Lægevidenskabelige Selskaber, ”Tandlægeforeningen” og ”Den Danske Dyrlægeforening”.
 10. Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer.
 11. Eventuelt.

§ 11. Ændringer i nærværende love og opløsning af selskabet.

Til ændring af selskabets love samt til optagelse af æresmedlemmer kræves, at mindst 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer – uanset de fremmødtes antal – er for forslaget i forening.

Selskabets opløsning kan kun vedtages ved skriftlig urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer, og kun dersom 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Selskabets eventuelle formue tilfalder i tilfælde af selskabets opløsning ”Dansk Medicinsk Selskab”.

§ 12. Tegning og hæftelse.

Selskabet tegnes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller i dennes forfald næstformanden, eller af 5 medlemmer af selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen giver selskabets kasserer/sekretariat bankfuldmagt.

Der påhviler ikke selskabets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, og selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den i selskabet til enhver tid tilhørende formue.

§ 13. Eksklusion.

Et medlem af selskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes, dersom personen ikke længere opfylder betingelserne, for at være medlem af selskabet. En eksklusion skal prøves på den følgende ordinære generalforsamling og afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Eksklusion kan komme på tale f.eks. hvis medlemmet ikke lever op til de etiske regler for sit fag. Særskilt meddelelse herom skal afgives til den pågældende skriftligt med begrundelse senest 30 dage før afholdelse af den generalforsamling, hvor spørgsmålet behandles.

Automatisk udmeldelse sker, hvis medlemmet undlader at betale kontingentrestance ved udgangen af kalenderåret, trods påkrav herom.