Generalforsamling 2012:


1: Referat
2: Formandens beretning

1: Referat af generalforsamlingen den 21. april 2o12

    Valg
    af dirigent

       Niels Bo Bøggild (NBB) er foreslået og han vælges.

Takker for valget.
Generalforsamligen er indkaldt med lovlig varsel i Ugeskrift for læger den
14.o3., på selskabets hjemmeside og ved særskilt udsendelse  af årsskrift til medlemmerne.

Forslag som skal være bestyrelsen
i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen: Ingen indkomne forslag.

Hanne Schmidt er valgt som referent.

    Formandens
    beretning.

Se vedlagte beretning.

Elsebeth Lægaard (EL) fremhæver
at det har kunnet lade sig gøre at vende den økonmiske sitation ved at
underviserne har været nøjsomme, der er brugt færre penge til hjemmesiden og udgifterne
i forb. med bestyrelsesmøder er holdt på et lavt niveau.

Bestyrelsen arbejder på at få
alle kurser godkendt af efteruddanelsensfonden

Kommentarer/spørgsmål til
beretningen: NBB Fyldestgørede, god rækkefølge og smukt fremført.

Formandensberetning er vedtaget.

    Forelæggelse
    til godkendelse af det reviderede regskab

Regnskabet er behørigt gennemgået
– dette er OK

Årets resulat + 31.721 en
forbedring fra – 176..000 sidste år

Der er blevet lavet besparelser
og lærerlønningerne er sat ned. Der udsendes nu kun et årsskift, yderligere
information skal hentes på hjemmesiden

Kommentarer eller spørgsmål til
regnskabet:

JSP: Hvad betyder
informationsøgning: TS: Jesper har trukket oplysninger via nettet

MMN: Tre banker nævnt- hvorfor:
En spredning på grund af de øk. konsekvenser i samfundet.

FD:  Nedgang i aflønningen af  underviserne, kan det blive et problem på sigt? EL håber
klart, at det kun er i en periode. TS Det er bedre at gennemføre kurser med
færre deltagere til lavere undervisningshonorar frem for at aflyse kurser,
hvilket giver en negativ efekt.

PO:Porto 554??:  Portoen vil bliver større i år, da der
er udsendt årsskrift.

NBB: Da selskabet blev dannet for
4o år siden underviste man uden løn. Da selskabet fik råd til at aflønne blev
der derefteraflønnet efter Lægeforeningens tariffer.

JBB: Jordemødre og sygepl. er
meget interesserede i at deltage i selskabets kurser. Tror, at der er mange
penge i at inddrage disse faggrupper. Tages op senere under eventuelt.

Regnskabet er godkendt.

    Fastsættelse
    af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at vi forts.
med samme kontingent.

Aktive 6oo, over 7o år gratis.
Ynge læger og ikke aktive erhvervsudøvende: 4oo

PO: Flot, at medlemmer kan være
med gratis – er det fair. NBB Andre delforeninger har samme kontingent. EM
taknemmelig for bibeholdelse af reglen. EL Det står i paragraf 5, der skal
laves vedtægtsændring for at kunne ændre i kontingentsatserne. PO appellerer
til en vedtægtsændring

MMN: Hvordan er medlemsfordelingen
? EL 62 medlemmer er over 7o år. 53o betaler ordinært kontingent

Kontingentetet vedtaget

 

    Forelæggelse
    af rapporter fra faste udvalg, herunder repræsentanter fra Dansk medicinsk

Selskab, Dansk Tandlægeforening
og Den Danske Dyrlægeforening Lægeforeningen

TS vil blive ved med at opretholde kurser som har været i
støbskeen. Vi prøver at få lavet nyt  flagskib,
som skal afløse SAMOS/LESBOS-kursus. Ny kursusform, som kan være en magnet for de som gerne vil uddanne sig ud over
diplomuddannelsen. EL Det er ikke besluttet endnu, hvordan det skal være, men
DMSfA ønsker at der kommer en blok oven på de 12o timer      
Tandlægerne: JBB: Der er ikke sket så meget i løbt af året. Tilskud fra Danmark
står stille. I forb. med bloddonation må man ikke give give blod op til et
halvt år efter akupunktur hos en tandlæge.   JBB har sendt brev til sundhedsstyrelsen.

Helle Kay vil gerne støtte op omkring dette problem.

Opfordrer til at cirkulæret lægges ud på hjemmesiden.

KM har prøvet at øge legimiteten.

TS læger skal registreres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. NBB
Har kontaktet Sundhedsstyrelsen. Man kan søge om at blive fritaget, hvis man
har udebesøg, så kan man sammenlignes med læger ved sportstævner. En måde at
undgå at betale afgift er – at man oplyser at man har varierende arbejdssteder

STM: Hvis man lejer sig ind hos en læge, så er det klinikken,
som skal betale reg. afgiften

EL det er udmærket, at der er kommet en registrering så man
undgår sager som K. Lundsgårdsagen. Men man kan altid diskutere prisen.
Opfordrer de der kommer ind under reglen til at skrive til Sundhedsstyrelsen. HK
Gælder det alle – hvem taler vi om: EL sundhedspersonale.  

FL Hvis man ikke er fuldtids er man tilgodeset i systemet,
men det er besværligt. Hvis man ikke har det som primær indtægt, kan man få
reduktion i afgiften

6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke stillet
forslag.

 7. Diskussion og implementering af selsabets
formålsparagraffer

4 formålsparagraffer

Fremme videnskab. dok. og evidens for klinisk effekt

Akupunktur indgå i sundhedsvæsenet som et generelt tilbud

Levere undervisning og kurser

Oplyse om akupunktur og fremme forståelsen

Vil gerne diskutere punktet om at fremme forskning. Appellerer
til medlemmer om at sende cases til selskabet, så man kan samle viden, vise
klinisk brug af akupunktur.

Spørgsmålet er: Vi I sende noget til os, uden at vi har
økonomiske midler at honorere med ???.

Bestyrelsen stiller emner og medlemmerne sender cases og man
samler en vidensbank.

HK anbefaler at man kredser en eller to lidelser ind, så emnerne
ikke bliver for spredte

KM man kan lægge en skabelon ind på hjemmesiden, så man har
en ”støttepædagog”

TS: Synes generelt godt vi kan bede om cases i bred forstand
også til næste årsskrift. En bred vifte til samling af information til
medlemmerne.

STM: Kvartalets område med emner

FD: Ikke cases, men casuistikker. Fint med en skabelon, få
det ind det vil formentlig generere flere besøg på hjemmesiden. Lægge et niveau så det ikke bliver en
brevkasse. Dele det op Måneds/kvartalskasuistik. (”det spiller bold med de
andre selskaber”) Kasuistik kvalitetsvurdering

Det kan generere en diskussion på hjemmesiden.

NBB opfordrer bestyrelsen til at arbejde videre med
forslaget

KM hvis man snævrer det ind til 2 – 3 bliver det for
kedeligt. Åbne bredt og op, EL kan

styre hvad der lægges på hjemmesiden. JBB Fint med et sted,
hvor man kan samle erfaring og få nye ideer til behandling.

FD et aktivt diskusisonforum på nettet – nogen skal starte,
nogen skal forts. og det skal følges op

KM Det er muligt at lave en lukket facebook!!!

EL har prøvet at at efterspørge beh. for hælspore og fik
hurtigt tilbagemelding via hjemmesiden

Bestyrelsen arbejder videre hemed

EL 2. punkt. En anden betragtning om hvordan vi kan komme
videre.

Vi har fået en række henv. fra sygpl., jordemødre,
fysioterapeuter. EL vi har åbnet op for andre faggrupper i den udstrækning der
er plads på vore kurser. Dette har beriget kurserne og ingen har været imod. Bestyrelsen
har diskuteret: Kan vi åbne op ???? Tiden er moden til at komme videre med den
snak.

Kommer der en vedtægtsændring/eller kommer det ikke. Hvordan
stiller generalforsamlingen sig ??

JS hvad med det videnskabelige.

TS Kan gøres op i lægevidenskabelige/ikkevidenskabelige
medlemmer. Ligesom studerende ikke kan være medlemmer kan de ovennævnte
faggrupper være associerede medlemmer, men ikke

stemmeberettigede.

FD imod – registreringsafgifter, det er lægerne som skal
betale disse afgifter.  Der er en
indbygget modsætning i forhold til Sundhedsstyrelsen, det skal være strait. Det
må ikke svække selskabet udadtil – renomémæssigt.

NBB der vil være medlemsflugt, vi har brug for at være i en
forsamling, hvor vi har et fagligt fællesskab. Sverige og Norge har åbet op for
andre faggrupper, og der har lægerne trukket sig ud i stor grad. Fint med
associerede medlemmer.

JBB problem med kurser. Det er svært at få kursusdeltagere
nok blandt lægerne. Associerede medlemmer er fint.

NBB bestyrelsen skal diskutere videre og evt. komme med
vedtægtsændring til næste år

STM Forskel i relation i forhold til forsikirngsselskaber,
Damark, hvis der er læger kan ptt.f å refusion for behandling, hvordan er det
med de andre fag. Den reg. kører på autorisationsbeviset.

FD: sende flere mails til medlemmerne

8. Valg til bestyrelsen

Lige år vælges formand. Elsebeth Lægaard vil gerne genopstille
– vælges for to år. Holder derefter op.

Tommy Sommer har siddet i bestyrelsen i mere end 6 år, der kan
dispenseres. Vælges for to år.

Jytte Søndergård Pedersen stiller ikke op, vil gerne være
suppleant.

Susanne T. Mogens foreslås fra bestyrelsen – modtager valg –
vælges for to år.

Ebbe Madsen er ikke på valg, men har kun meldt sig for et år
og trækker sig.

Mette Marie Nordentoft opstiller og hun vælges for et år.

Suppleant for et år – forslag Jytte Søndergård – vælges

Valg af revisor

Marianne S ønsker ikke at fortsætte. Peter Strøm foreslås –
vælges

Valg af dyrlæger: Birgitte vil gerne forts.

Valg Tandlæger: Jens – vil gerne forts.

Valg lægevidenskabelige: Tommy vil gerne forts. – vælges.

Evt.

Sune Scherfig (som er selskabets konsulent i hjemmesiden) forespørges
igen om hjemmesiden, (fj. af hvor længe man har været aktiv, blokerde navne osv.

Øreakupunktur: Kursusdato fastlægges i dag. Karen Malle (fra
bestyrelsen) vil stå for en pragmatisk undersøgelse af kvalmebeh. hos
kemopatienter (onkologisk afd. Vejle sygehus - skal laves i 2 mdr.med
registrering af patienternes forbrug og kv. sympt. undervisn. af sygepl. i
receptakupunktur. Formentlig en artikel i næste årsskift

NBB: Underviser læger i Acupuncture release, ortopædiske læger
i Vejle – den 1o maj - 2 timers kursus sponsoreret af Grünenthal.

NBB pusler med et kursus omkring akupunktur og palliativ
behandling

                     

EL Tak for god ro og orden.

2: Formands beretning til generalforsamling april 2012
Så har jeg været forkvinde for selskabet i 4 år, og vil, om
generalforsamlingen ønsker, det gerne fortsætte 2 år til, men så er det også
slut.

Det har ikke været nogen nem periode i selskabets historie.
Den økonomiske krise har sat sine spor – vi har i selskabet skulle spare og
spare og det har været svært at øge indtægterne idet kursus aktiviteten pga.
krisen har været lav.

Men nu er det gode budskab at det er ved at vende.  Hvor vi ved sidste generalforsamling
havde et underskud på næsten 176.000 kr. og dermed hvis det fortsatte kunne opbruge
selskabets formue i løbet af få år, har vi i år et resultat på + siden nemlig
31.700 – og det er rigtig godt. Der kommer flere detaljer om regnskab senere.
Jeg vil dog her fremhæve at det kun har kunnet lade sig gøre ved at bestyrelsen
har været meget beskeden til bestyrelsesmøderne, at undervisere for selskabet
har ladet sig nøje med et mindre honorar end vanligt og at omkostningerne ved
redaktion er reduceret væsentligt.  Så tak til de, der har været medvirkende til at selskabet har
fået vendt økonomien.

Og så til hvad der er sket det forløbne år bl.a. set i
relation til selskabets formål:

Undervisning og kurser: vi har fast fremover et
begynderkursus i øst Danmark og et i vest Danmark om året. Der er gang i det
15. diplomkursus på 128 timer. Der er triggerpunkt og temadag om kræft. Der er
afholdt kursus i skalp akupunktur med Jason Hao fra USA. Der er lige afholdt
kursus om nyeste evidens i dag, og der er planlagt kursus i øreakupunktur

Der har været kursus i Kina i april sidste år. Vi planlægger
et kursus i udlandet – York, Island har været på tale, det er ikke fastlagt
endnu. I forbindelse med kurser skal nævnes at vi ikke har fået godkendt kurset
i Kina som refusionsberettiget, det har vi tidligere fået.Vi har prøvet at
finde ud af hvad kriterierne er, for det er ikke let at gennemskue for kurser
udenfor Europa.

Udbrede kendskab til akupunktur: vi er på lægedage,
nu to gange og også fremover, hvor vi møder folk i og på vej til almen praksis,
skriveri i Ugeskriftet i forbindelse med de videnskabelige selskaber, i år i nr.
12. Vi har, af spare hensyn, opsagt den tidligere redaktør så det har været
lidt turbulent at skifte, men nu har vi en redaktør af hjemmesiden, af
nyhedsbreve og af hjemmesiden på 2 timer om ugen, og det har givet en væsentlig
besparelse. Hendes navn er Christina Adler og hun er journalist og har indtil
videre klaret det godt. Nyhedsbrevet udkommer i 1. 3. og 4. kvartal og er
elektronisk. Så har vi lavet et årsskrift, det første, et lille hæfte. Det skal
fremover komme i 2. kvartal op til generalforsamlingen. Så har vi også
revideret logo og tilpasset det engelsk så forkortelsen er dmsa.dk – og vi har
fået hjælp til at få hjemmesiden forbedret bl.a. med betalings systemet, så det
nu kører. Vi fortsætter med at forbedre hjemmesiden og øge medlemsmulighederne.

Fremme forskning: der ville vi gerne noget mere, men
har ingen finansierings mulighed.Vi vil gerne arbejde videre med klinisk
forskning blandt medlemmerne. Indsamle kasuistikker og udgive dem til
inspiration.

Fremme akupunktur i sundhedsvæsnet: selskabets
medlemmer kan deltage i kurser med medlems fordele. Andre faggrupper som
sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter kan deltage i kursus, men skal
betale fuld pris. Undervisning af medicin studerende er også en vej, og nogle
år lykkes det godt andre ikke, der har ikke været noget det sidste år, dog har
vi en studerende på 128 timers kursus.

Internationalt

Selskabet er stadig medlem af ICMART, den
internationale sammenslutning for medicinsk akupunktur. Jeg har været til
konference i Holland sidste år, det var en god og inspirerende konference. Det
er blandt andet på ICMART af flere fra bestyrelsen har oplevet Michael
Cummings, der netop har undervist, så det er hensigtsmæssigt at der er nogen
der deltager. I år i Athen deltager jeg dog ikke.

Via Icmart blev jeg også inviteret til at give en
præsentation på en international konference for akupunktur og relaterede
teknikker på Columbia Universitet, i New York. Det blev stort betalt af
universitetet, bortset fra 1/2 flyvebillet, som selskabet har betalt. Det var
en stor oplevelse og der er skrevet lidt om det i nyhedsbrevet.

I maj er jeg af vores svenske søster organisation inviteret
til at deltage i en frokost konference hvor Kajsa Landgren, som er optalt i det
nyudgivne årsskrift, vil fremlægge sin afhandling og der også er beregnet snak
om hvordan vi i norden kan samarbejde med hinanden. I bestyrelsen har vi længe
gerne villet knytte os til selskaber i Norden, så jeg vil tage af sted.

Bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens politik:  der afholdes 4 møder om året, et hvert
kvartal. Det vil sige et inden sommerferien, et i 3. kvartal, et heldags møde i
4. kvartal med deltagelse af redaktør, sekretær og sekretariat, og et i 1.
kvartal. Møderne holdes i Odense, undtagen heldagsmødet som afholdes på
Svanholm ved Skibby.  Økonomisk
holder vi billige bestyrelsesmøder. Medlemmerne får ikke diæter, men
kørselsrefusion. Der er afsat 5000 kr. hvert år til at forkvinden kan deltage i
konference – det rækker ikke altid – og bestyrelsesmedlemmerne har 5000 kr.
hvert andet år at deltage for. Beløbet kan også bruges til andre kurser. Vi
håber at der bliver lidt mere at gøre godt med fremover.

Bestyrelsen har også bestemt at der ikke længere gives
økonomisk dispensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
undervisning. Endvidere er selskabet uafhængig af medicinalfirmaer, idet vi i
flere år ikke har modtaget nogen form for støtte herfra og det vil vi holde fast
i fremover også.

Fast punkt til generalforsamling om medlemmer: der er
699 stemmeberettigede medlemmer af selskabet, der er kommet ca. 20 nye
medlemmer, der er udmeldt ca. 40 medlemmer, 2 er afgået ved døden.

Fremtiden Vi vil arbejde videre med formidling via
nyhedsbreve og hjemmeside. Vi vil arbejde videre med kurser, gerne
overbygningskurser, kasuistikker mm.

Elsebeth Lægaard, april 2012