GENERALFORSAMLING I

DANSK MEDICINSK AKUPUNKTUR SELSKAB

DMAS

PÅ REFBORG, BUEN 6, 7190  BILLUND

Fredag den 31.03.2017, kl. 18.00

 

Referat

DAGSORDEN:, 15 medlemmer deltager

1. Valg af dirigent.

Niels-Jakob Bang Nielsen er valgt pr akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Det noteres som en bemærkning i referatet at de fra forsamlingen blev påpeget at generalforsamlingen grundet kurset blev udsat med
en halv time og en deltager var utilfreds med dette,

2. Formandens beretning.

Se beretning fra formanden.

Bemærkninger fra forsamlingen:

Beretning blev godkendt pr. akklamation

3. Årsregnskabet 2016 fremlægges.

Der er et underskud på kr. -9.888,00

Underskuddet er fremkommet ved at der er brugt ressourcer på lægedage samt at modulkurset for 2016 først udgifts- og indtægtsgennemføres i 2017.

Regnskabet blev godkendt pr. akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent. Der er forslag til ny kontingentstruktur.

Forslaget for kontingent struktur fra bestyrelsen:

For alle tre søjler herunder også FAYL medlemmer kr. 650,00,

Ekstraordinære medlemmer kr. 400,00

Studerende kr. 200,00

Forslaget er vedtaget.

5. Forelæggelse af rapport fra faste udvalg:  

Uddannelsesudvalget, Der er ved at være struktur i kurserne.

Begynderkurser i øst og vest. Pæn deltagerantal på begge kurser. Prisen er kr. 1.800,- for ikke medlemmer og kr. 1.500.- for medlemmer.

Modulkurser er opbygget som man kan tage kurserne i streg eller man kan stoppe undervejs. Undervisninger forgår på Fyn ved Fjelsted Skovkro. Der er nu 9 moduler. Alle deltagere skal aflevere en skriftlig opgave og bestå denne for at modtage kursusbevis.

Der er 14 deltager på det kommende modulkursus fra 2017-2019.

De Lægevidenskabelige Selskaber/LVS,

Formanden orienterede om at han havde kontaktet de lægevidenskabelige Selskaber,om at man skal sikre sig at specialudvalgene skal spørges til råds.

Medlemskabet af LVS giver muligheden for blandt andet tilskud til udenlandske undervisere.

Når drøftelserne er i gang i de Nationale kliniske retningslinjer, er det vigtige at DMAS hele tiden gør opmærksom på, at vi skal spørges til råds som specialforening.

Tandlægeforeningen:

Risiko baseret tilsyn plager tandlægerne og derfor er akupunkturen ikke lige i højsædet.

Den Danske Dyrlægeforening.

Novas er i gang i denne weekend med et kursus som DMAS har tilsluttet sig. I Dyrlægeforeningen er der ikke så meget gang i akupunktur. Der er uddannet 28 dyrlæger i TCM akupunktur via Novas. Det er 4 moduler og eksamen.     

6. Fremlæggelse af resultaterne af foreningens medlemsundersøgelse.

Ved efterårsmødet i bestyrelsen blev det vedtaget at der skulle udsendes et elektronisk spørgeskema til medlemmerne.

Der er udsendt 529 spørgeskemaer og heraf er der indkommet 158 besvarelser. Det er 46 % kvinder og 54% mænd der har svaret.

Evalueringen af undersøgelsen viser at der skal arbejdes videre i detaljer med de besvarelser der er indkommet blandt andet .

7. Visioner for fremtiden i DMAS

Tanker fra et udvalg: Samling af lægelige akupunktør fra vores forening i eget regi for at udveksle erfaringer. Det politiske sigte er hvordan ”Danmark” skal regulerer tilskuddet i forhold til praktiserende læger og Speciallæger.

Der var en længere debat omkring emnet i forhold til tilskud og uddannelser niveauet i forhold til alternative foreninger PA og DA.

Vision vedrørende undervisning i DMAS til at binde den vestlige og østlige medicin sammen i modulkurserne i tre søjler: TCM akupunktur, Vestlig medicinsk akupunktur og moderne praktiske kursus.

8. Valg af bestyrelse * se notat nedenfor     

Valgt: Mette Marie, Dan Kryh og Lian Tving - valgt

9. Valg af suppleanter for to år.

 Valgt: Lisbeth, Lene og Søren

10.Valg af revisor og revisorsuppleant

Peter Strøm er genvalgt som revisor og genvalg til Orla Korslund revisorsuppleant.

11.Valg af repræsentanter til De Lægevidenskabelige Selskaber/LVS, Tandlægeforeningen og Den Danske   

Formanden Tommy Sommer er repræsentant og kan tage et bestyrelsesmedlem med.

Tandlæger: Jens Bang

Dyrlægeforening Birgitte Landvad

12. Eventuelt

Forskningsprojekt omkring kræft og akupunktur. Der er afsat en række forskningsmidler til dette. Elsebeth er DMAS' medlem af udvalget.

Kursus for studerende på OUH med Dan Kryh, der var tilmeldt 70 studerende men kun plads til 30. Der bliver et nyt kursus.

Opfordring til at formanden skriver lidt om Icmart. Formanden overvejer om medlemskabet skal stoppe.

Mødet afsluttet i god ro og orden.