DMAS generalforsamling, Milling Park Hotel, Middelfart, 29. april 2023

DMAS generalforsamling, Milling Park Hotel, Middelfart, 29. april 2023
REFERAT

Dagsorden: deltagere, Mette byder velkommen.

1. Valg af dirigent:
    Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet udsendt til medlemmerne på mail og selskabets hjemmeside 28.03.2023
    Referent: Hanne Schmidt er valgt


2. Formandens beretning:
    Formandens beretning, se denne sidst i referatet.
    Beretningen blev godkendt pr. akklamation.
    Bemærkninger fra forsamlingen: Ingen
   
3. Årsregnskabet 2022 fremlægges.
    Peter Strøm har som revisor godkendt regnskabet
    Der er et underskud på kr. – 161.132
    Regnskabet blev godkendt pr. akklamation.

4. Fastsættelse af kontingent:
    Uændret.
    Kontingentet bibeholdes uændret for alle medlemmer 650 kr.
    Studerende 400 kr og ikke erhvervsaktive 200 kr.

5. Forelæggelse af rapport fra faste udvalg:
    Uddannelsesudvalget: Se omdelte HER

    Tandlægeforeningen
    Tandlægerne: Der er ikke sket så meget grundet corona.

    Den Danske Dyrlægeforening: Intet at berette ud over at det er svært at samle deltagere både til kursus og generalforsamlinger. De har succes mede webinarer.


6. Valg af bestyrelsesformand:
    Valg af bestyrelsesformand (lige år)

7. Valg af den øvrige bestyrelse:  
    Valg af den øvrige bestyrelse: Til bestyrelsen skal vælges 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være læger, 1 skal være tandlæge, 1 skal være dyrlæge. Det  tilstræbes at bestyrelsens sammensætning til enhver tid afspejler medlemsskarens.
    På lige år vælges 2 læger. På ulige år vælges 3 læger, 1 tandlæge og 1 dyrlæge.
    Herudover valg af 3 suppleanter - 1 læge, 1 tandlæge og 1 dyrlæge.

    På valg er:
    Elsebeth (stiller op igen)
    Lian (stiller op igen, men viger gerne pladsen for en anden)
    Ming (stiller op igen)
    Helle (stiller op igen)
    Lisbeth (stiller ikke op)
    Birgitte Bartholdy (stiller ikke op)

    Desuden mangler der 2 suppleanter for læger i bestyrelsen.
    Følgende er IKKE på valg:
    Karen
    Dirk
    Jens
    Birgitte Langvad

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
    Peter Strøm er genvalgt og Orla er genvalgt til suppleant for revisor og Orla
  Har indvilliget i genvalg.

9. Valg af repræsentanter til LVS, ”Lægevidenskabelige Selskaber”, Tandlægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening:  
    Ming og Mette vil være kandidat til LVS

    Lisbeth Løvenov vil gerne være kandidat til Tandlægeforeningen

    Helle Johansen vil gerne være repræsentant for Dyrlægeforeningen

    Alle er valgt pr. akklamation


10. Forslag, herunder forslag om udnævnelse af æresmedlemmer eller eksklusion af medlemmer.

Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens stillingtagen og reflektion over følgende ændring i vedtægterne. Ved en positiv tilkendegivelse, vil nedenstående blive fremlagt til afstemning ved Generalforsamlingen 2024:
● 2 - Formål
Der vil være en mulighed for Bestyrelsen at udarbejde specifikke kursustilbud, der målrettes mod specifikke faggrupper under hensyntagen til netop deres medicinske diagnostiske tilgang i deres behandling med akupunktur.
Der kan nedsættes et lægefagligt råd (Læger, tandlæger og dyrlæger), som kan sikre den medicinske tilgang til akupunkturen.
● 9 - Stemmeret.
Generalforsamlingen i 2024 fremlægges forslag til at ekstraordinære medlemmer bliver ligestillet med ordinære medlemmer i forhold til stemmeret.
Indstilling:
Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde et vedtægtsændringsforslag til Generalforsamlingen 2024, der omfatter udvidelsen af faggrupper, der kan blive ordinære medlemmer samt bestyrelsens mulighed for at nedsætte et lægefagligt råd underlagt bestyrelsen og tilvejebringe kurser der målrettes mod de enkelte medlemmers faggrupper.

Ovenstående er drøftet og det tilkendegives, at bestyrelsen kan arbejde videre med opgaven.


Mødet afsluttet i ro og orden
Referent
Hanne Schmidt

 

Formandens beretning, DMAS 2023

Formandens beretning

Endnu et år er gået, nu med krig i Europa. Der synes ikke at være så meget fokus på akupunktur og uddannelse her i Danmark i øjeblikket. Trods det at vore kursister melder tilbage om stor anvendelighed af akupunkturen i den daglige klinik. Akupunkturen er både sjov at udføre og hjælper på mange tilstande. 

På Kolding obstetrisk afdeling har vi undervist jordemødre i akupunktur. Det har været dejligt at møde engagerede jordemødre med forskelligt “for-kendskab” til akupunktur. Det har været gode undervisningsdage. Jordemødre har gennem mange år benyttet behandlingsformen på afdelingerne. Vi er efterfølgende blevet kontaktet af andre afdelinger som er interesserede i samme undervisningseance, og det er vi glade for. Det åbner for nye samarbejdsmuligheder med denne målgruppe, som vi vil udvikle videre.

DMAS var igen repræsenteret til Lægedage, hvor vi fik nogle rigtig gode snakke med medarbejdere i almen praksis. Vi udførte flere behandlinger på standen og det var sjovt. Nogle kunne huske os fra sidste år og fortsatte behandlinger fra året før (måske med lige lidt for langt tidsinterval …) Men dejligt med engagementet. Næste år har vi fået booket en “hjørnestand”. Det er vi glade for. På denne måde kan de, som kommer forbi, bedre følge med i hvad vi behandler på briksen.

Bestyrelsen har gjort sig tanker om fremtiden for DMAS, som vi gerne vil gøre til Danmarks største medicinske akupunktur selskab. Vi ønsker indflydelse i den danske sundhedspolitik, og det kan vi kun få, hvis vi er “store nok” - vi ønsker at få feedback fra jer omkring dette. 

Som det ser ud nu er ca. 10% af vore medlemmer såkaldte “ekstraordinære” medlemmer. Denne gruppe rummer jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter og kiropraktorer. DMAS gør sig tanker om at indlemme denne gruppe i vores “ordinære” medlemsskare. Dette skal i så fald gøres under bestemte forudsætninger.

Det skal være muligt i selskabet, at lave kurser som er forbeholdt en specifik faggruppe f.eks. læger eller jordemødre. På denne måde sørger vi for at imødekomme det faktum at læger, dyrlæger og tandlæger allerede har det diagnostiske værktøj med sig og har faglig erfaring og kendskab til at stikke og skære i patienterne. Vi kan også imødekomme, at andre faggrupper har specifikke kompetencer, f.eks. jordemødrene.

De “ekstraordinære” medlemmer som bliver “ordinære” medlemmer skal have plads i bestyrelsen, dog skal formanden altid være en læge, som det også forholder sig nu.

På denne måde sørger vi for at der kommer fokus på alle de faggrupper vi allerede underviser, og bestyrelsen vil samtidig få nye kræfter ind. Det mangler vi. 

Tiderne ændrer sig, og jeg har selv skiftet holdning over tid vedr. “ekstraordinære” og “ordinære” medlemmer. Jeg mener stadig, at det giver en ekstra dimension til akupunkturen, når den kombineres med det diagnostiske værktøj, men DMAS bør rumme flere faggrupper og vil stadig kunne tilgodese de medicinske faggrupper som stiller diagnoserne. Det er allerede virkeligheden, at vi underviser mange faggrupper og ifølge vore undervisere, så fungerer det fint. Vi har også i det forgangne år haft kursus i “Basal klinisk akupunktur for læger” - dette netop for at tilpasse undervisningen til en specifik faggruppe.

Der er nu flere akupunkturforeninger i Danmark, og der mangler netop en som samler alle de sundhedsfagligt uddannede. Vi skal tage den rolle før at andre gør krav på den. Vi skal være den akupunktur forening i Danmark som har fokus på “medicinsk akupunktur” dvs. kendskab til akupunktur som er bygget ovenpå en god sundhedsfaglig uddannelse. Dette gør at medlemmerne reflekterer sundhedsfagligt over akupunkturens effekt og anvendelse. 

Vi vil glæde os til at have mange samtaler med jer over det næste år, så vi kan fremlægge et godt forslag til næste års Generalforsamling.

Næste år fylder DMAS 50 år. Det skal fejres. Vi håber at se jer alle til festforelæsninger fredag d. 1. marts 2024

De bedste hilsner

Mette Jensen, formand for DMAS, Speciallæge i almen medicin