Referat af generalforsamingen den 20.04.13

 

1.   Valg af dirigent.

         Niels Bo Bøggild foreslås og vælges.

Takker for valget. Generalforsamligen er indkaldt med lovlig varsel på selskabets hjemmeside, ved særskilt udsendelse til meldlemmerne og i Ugeskrift for læger

Forslag som skal være bestyrelsen i hænde inden14 dage før generalforsamlingen: Ingen indkomne forslag.

Hanne Schmidt er valgt som referent.

2.     Formandens beretning.

        Beretningen er godkendt, ingen spørgsmål

        Se vedlagte beretning.

Bo fortæller om de nye tiltag indenfor kurser med beg.-kursus og kursus for palliative teams Begynderkursus 29 deltagere, halvdelen læger, resten fys og sygeplejersker, andet kursus 19 deltagere halvt

læger og halvt sygplejersker. Forrygende evaluering.. Fortæller om hvordan det lærte implementeres på hospice og afd. for palliative teams. Allan F tilføer at Bo og ham indførte AP på opvågningen. Sygpl. blev uddannet og effektiviteten på afd. steg væsentligt.

  1. Forelægelse til godkendelse af det reviderede regnskab
  2. Fastsættelse af kontingent

Positiv udvikling oms. steget grundet flere tilmeldinger til kurser.

Slutresultat 22.ooo i overskud.

Et beløb i regnskabet afviger: udgifterne til generalforsamling ligger på det dobb. i forhold til tidl., resultatet undersøges. NJBN internetudgifter steget voldsomt 21.000. Skal undersøges. Regnskabet

kan ikke vedtages når der ikke er forklaring på de enkelte poster. Hvordan gør vi rent formelt. Bo: kan godendes til næse år. Det skal være muligt at få indsigt i posterne. FL Regnskabet er revideret, så der af Dan Kryh, Peter Strøm, der burde være en forklaring

EL foreslår at bilagene gennemgås ved næste bestyrelsesmøde og der sendes en teksforklaring på mail til medlemmerne og regnskabet kan godkedes til næste år.

Der er fra bestyrelsen foreslået uændet kontingent.

NBB foreslår en forhøjdelse til 700.

EL foreslår 650. TS mener, at vi kan øge, har været uændret i mange år. MMN når vi snakker nye grupper i selskabet, er det måske en fordel at forts. med 600

Afstemning: 5 stemmer for 7oo, 65o =8 stemmer

KR: 65o kr. er vedtaget

Forelæggelse af rapporter fra de fate udvalg

Dansk Medicinsk Selskab: TS:

En Dansk undersøgelse af knæartrose har lagt sig tæt på den engelske, og Dker ikke med, er ikke blevet spurgt. TS vil forespørge de mdicinske selskaber.

STM har talt med de et team der laver rygvejledning, det forventes at akupukturen kommer med. FL. Det er vigtigt at være med internationalt. TS. Derfor er vi med i Ictmart

TS: der er søgt om tilskud til udenlandsk foredragsholder til dette års kusus og der ere givet tilskud i år og sidste år

JBB: Tandlægeselskabet forlanger 25 uddannelsestimer om året

Tandlægen skal selv indberette til Dansk tandlægeforening, man arbejder på at det kan registeres automatisk

Dyrlægeforeningen

Birgitte Langvad ikke til stede.EL oplyser at der ikke kommer nogen beretning derfra i år.

Behandling af indkomne forslag.

Forsalg til vedtægtægtsændring fra Bestyrelen: Fremsendt rettidigt den 21.01. er beslutningsdygtigt.

desuden som sundhedsfagling kan sygplejesker, fysioterapeuter, jordmødre, kiropraktorer og ergoterapeuter

NBB var med til at starte selskabet DMSfA – som et akademisk selskab, senere ændret til Dansk Med.selsab for akupunktur

Amhild: Ved ændringer skal mindst ¾ af dem der er til stedeværende

EL et skridt i en anden retning, men bestyrelsen synes at tiden er inde til at tage dette skridt. Der er jævnligt henvendelser fra autoriseret sundhedspersonale som ønsker at blive medlemmer. Et tiltag i forhold til vores økonomi. De får betegnelsen ekstraordinære medlemmer.

NJBN: I strid mod vedtægterne, §2. AF: ligger i samme fakultet. NBB: Skal promovere læglig akupunktur. Et betænjkeligt punkt: Hvordan må de andre sundhedsgrupper reklamere med at de er medlemmer. Skal indskærpes at hvis de vil promovere sig skal der stå ekstraordinære

FL har undersøgt, at der er 38 specialebærende foreninger og 82 som ikke er specialebærende. Har undersøgt på hj. sider, at alle medlemmer i langt de fleste tilfælde bliver indviduelt godkendt af bestyrelsen som ekstraordinære medlemmer. Er enig med NJBN: hvorfor har DMSfA undladt at skulle godkende ekstraord. medlemmer. AF: Normalvis skal man godkendes af generalforsamlingen. DEaHvis de er uddannet her, hvorfor skulle de så gå ud og gøre a ndet – princip om godkendelse som i andre selskaber er. Amhild: Hvad er udd.kriterierne.FL meget bredt. Allan F stor glæde af at selskabet er Dansk Med. selskab for ap., det har været let over for administrationen på sygehusene, at komme igennem med ønsker. Et af de få selskaber der fortæller at det er medicinsk, ved optagelse skal det defineres hvordan

NBB akademisk forening. Læger har brug for at snakke med læger, jordemødre med jordemødre og sygeplejesker med sygplejersker.

NBB principielt imod frygter det dybt, er meget imod det. er bange for at gruppen bliver for stor. Der er ikke defineret, hvordan de ekstraord. medlemmer skal behandles på generalforsamlingen.

Amhild:lægeligt akademisk selskab. NBB lovforslaget et upræcist.. AF kutume, at man må være der, men man må ikke sige noget.

NJBN: Kernen må og skal være at det er et lægeligt selskab. Forslaget er upræcist. TS diskuteret i bestyrelsen, har hele tiden haft extraord. medlemmer – de studerende. Man skaltale samme sprog. Har i længere tid holdt kurser med disse faggruppere. Ved kurserne, opdages at der er en god dynamik Det er ikke en hemsko. Vil gerne udbrede det og har prøvet i årtier og få det ind ovenfra. Det er hårdt arbejde. Der sker en fremme af akupunkturen, som sker nedefra. Ser ikke noget problem at vi udvider. Dt skalvære sundhedspers. med dansk aut. i sundhedsvæsenet.

FL: todelt sygehuse – egen forretning. Registreringsafsnit fastsat af sundhedsstyrelsen – konkurrenceforskel, sygepl. der tilbyder ap. er ikke underlagt denne afgift. El arb. på at få tilskud fra forsikringer. Er det ikke et misk mask, når sygepl. har diplom, skal sygepl. have samme tilskud- det rime ikke når vi er et lægevidenskabeligt selskab. Måske kan vi ikkefå det ind ovenfra, FL har taget kurset da han på sigt mener at han kan få det ind på afd., men tror ikke han kan få det ind hvis det ikke er et lægfagligt udvalg. NBB vi skal stemme om det konkrete aktuelle forslag.

EL har set på forsikringsselskaber, de fleste siger det skal være en registreret beh, enkelte selsk.lægelige behandler og et enklet at manskal være medlem af DMSfA-ingen konkurrence. NBB ap. ind på læglig plan – vigtig problemstilling. AP på sygehuse og andre steder bliver et sygeplejearb. Vi bør have en plan for højtkvalificeret ap., det må være selskabetes fornemste opgave. det skal være en del af den lægelige beh. selvom det går langsomt, må vi have ap. ind ovenfra på lægeplan. JBB: Politisk diskussion, meget interessant – skal forhandle nu – tandpl. kan lave alt ifølge sundhedsstyrelsen. Ap. virker, prøve at få så mange med som muligt. Der er et potentiale, der giver noget synergisme på kurserene

NBB

Helle K: spørgsmål omkring. studerende: Hvordan ere man kommet frem til den tid. EL en paragraf før min tid. Forslag om at styrge dette.NBB mener ikke at forslaget stemmer overens. Dette dementeres

Amhild: Hvad skal de nye medlemmer bruge medlemsskabet til – blåstempling. Gørs opm. på at det er ektraord. medlemsskab. Kan kun bruges kommercielt.

TS båstempling af kursuskvalitet, at vi har andre faggrupper som søger os, da de har tillid til at kvaliteten i vores kurser er høj. MMN: tror ikke vi kan blive overrendt, sygepl., fys. og jordemødre har deres egt forum, fint at der er andre faggrupper med, vil gerne være sammen med ligsindede. NJBN søger os fodi kurserne er af højere kvalitet, dette betyder at et medlemsskab giver bedre etablissement end at være medlem af andre foreningener

EL kommentar i forhold til at et af formålene er at implementere ap. i sundhedsvæsenet. Hvis ikke vi samler kræfterne har vi kun Danske Aku, synes grupperne hører til hos os. Mange af faggrupperne arbejder i faghuse og har der et samarbejde.

FL kan man indgive et ændringsforslag til det det foreslåede

NBB: Stemmetælling = 7 stemmer ja- forslaget er faldet. NBB anbefaler at komme med et nyt forslag til næste års generaforsamling,

Ændringforlag 2:

Individuel optagelse i selskabet – generalforsamlingen kan godkende

EL: To personer foreløbigt. Kinesisk læge, været læge i mange år, har en udd. fra Kina, aldrig godkendt i DK

Person er medlem af selskabet, vier blevet gjort opmærksom på at lægen ikke har dansk autorisation.

NJBN: vigtigt at vi får kinesisk kendskab ind i selskabet. Mener at Yag Bao, har stor og succ. rig ap. klinik i Lyngby, har lært nye teknikker, hvordan man kan anvende få punkter på en sepciel måde, det kan vi have nytte af at vide noget om. Det er a f værdi at vi har personer som kan hjælpe os med at oversætte artikler – vældig gode ressorurcer. Begge kan afholde kompentente kurser – maculadeg. i tidligere forløb. Godt nyt blod at få ind i selskabet. Vil anbefale at de to personer optages. FL helt i tråd med andre lægevideskabelige selskaber. AM synes at det er vigtigt at de to personer komer ind, der behøver ikke være en generel ændringf. NBB det skal bekræftes på den efterfølgende generalforsamling.

NBB pos. s temning til forlsaget. EL bestyrelsens indstiller og den det godkendes på nuv. genralrforsming. Der er ovvældende flertal herfor.

EL kan bestyrelsens instille en fysioterapeut – FL ja det liger i en særlig vden, forudsat at de har et særligt kendskab. Kasus omkring det særlige kendskab bliver sat op til den følgende generalforsamling.

EL Generalfrosramlingens opfattelse af

NJBB fuldst. rimeligt.

Bestyrelsen kan anbfale

Hvis der er en pos. tilkendegivelse, kan bestyr. henvende sig til forsikringsselskabet

K.malle: Nogen mere erefaring en 12o timer fra USA hvorda får jeg det godkende – mail til Peter Strøm? NBB søge bestyrelsen om at få det godkendt. AF 12o timer – anæstesiologer kan gå igang. FL i trod md certificering med alle andre selskaber.

Valg af bestyrelsesmdlemmmer

Mette

Karen Malle

Dan Kryh

Er der nogen alternativer – nej – valgt

Dyrlige Birgitte – Jens genopstille – valgt.

Valg af revisor og revisorass.

EL: Peter Strøm vil gerne genopstille – valgt.

Revisorsuppl. : Flemming Dall – valgt.

Valg af rep. til medciinsk selskab –Tommy Sommer genopstiller – valgt.

Dyrlægeforening: Birgitte Langvad ønsker at genopstille – valgt.

Tandlæge Jens Benzon Bang ønsker at genopstille- valgt

Evt.

NBB

Får 2 niveauer i diplomer – alm 12o timer og en master, det er vigtigt at bestyrelsen arbejder herpå, det vil kunned højne det faglige niveau.

EL: nok ikke på masterniveau – en mater er et helt årsvær – måske avanceret diplom.

en god moden fra det palliative over to år rejser rundt på skift.

NJB Hvorfor ikke dilom ? da der ikke bliver givet tilskud fra eferudd. fonden.

Tak for god ro og orden