Generalforsamling den 7. april 2016

 

1. Valg af dirigent:  Niels Jacob Bang-Nielsen, 14 medlemmer mødt.

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2.    Formandens beretning:

1. Formanden oplyste antallet af medlemmer i foreningen til 586. Afgang i året er 39 og tilgang 25.

2. Bestyrelsen bruger skype til mange af deres møder. Bestyrelsen finder anvendelsen af skype god og det sparer foreningen mange penge.

3. Formanden trækker sig fra posten efter 2 år. PONV undervisning i Horsens ved Karen på anæstesiologisk afdeling har været interessant og givende.

4. Elsebeth er ved at tage en Master i akupunktur. Hun har skrevet en beretning om hendes kurser. Denne udsendes med årsberetningen. Der er afsluttet modulkurser med Elsebeth og Peter Strøm

5. Formanden takker for samarbejdet med bestyrelsen.

6. Formandens beretning er godkendt.

7. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab: Kassereren gennemgår årsrapporten som er godkendt.

3.     Fastsættelse af kontingent.

Der fremsættes forslag til generalforsamlingen:

1. Ordinære medlemmer 650,-

2. Ekstraordinære medlemmer: 200,-

3. YL-Medlemmer: 400,-

4. Ikke-erhvervsaktive medlemmer: 200,-

Forslaget går på: Bestyrelsen skal se på kontingenter og kursusindtægten og skal til næste år fremkomme med forslag til generalforsamlingen.

4.    Forelæggelse af rapport fra faste udvalg:

1. Tommy: De lægevidenskabelige selskaber (LVS) spørger DMAS om akutmedicin skal være speciale. Det har vi ikke ville tage stilling til. Vi har fremsendt en invitation til dette møde før generalforsamlingen til Rheumatologisk selskab.

2. Jens Bang: Tandlægeforeningen. Intet nyt fra denne front. Men der fortælles lidt om tandlægernes nye overenskomst. Det bliver dyrere at gå til tandlæge.

3. Birgitte Langvad: Novas (Ivas) afholder 4 moduler af 5 dage for 25 dyrlæger. Undervisningen er i TCM med mere. Det er nordiske dyrlæger der deltager dog ikke svenske grundet forbud.

5.    Behandling af indkomne forslag:

1. Vedr. §8 ændring – enstemmigt godkendt

6.    Valg af bestyrelse:

1. På valg er Karen Malle, Formand.

2. På valg er Tommy Sommer, Genvalg

3. På valg er Elsebeth Lægaard, Genvalg

Der vælges ny formand Tommy Sommer

Nyvalg til bestyrelsen: Mette Jensen, Suppleant: Dyrlæger Lene H. Nielsen, Suppleant: Tandlæge Lisbeth Løvenov, Suppleant: Læge Søren Søfelt

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant:

1. Peter Strøm, Genvalg revisor

2. Orla Korsgaard, Genvalg revisorsuppleant.

8.    Valg af repræsentanter til De Lægevidenskablige Selskaber LVS

Tandlægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening: Genvalg til de nuværende medlemmer.

9.    Eventuelt:

Tommy fortæller om ICMART. Han ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen i ICMART ved den kommende generalforsamling. ICMART arbejder for den internationale og globale anerkendelse af akupunktur. Mexico er vært for den næste kommende generalforsamling, da der er etableret et samarbejde med de sydamerikanske akupunkturselskaber. ICMART er med til at sætte standarder for akupunkturuddannelsen og her er de 200 timer, som vores uddannelser dækker, ikke nok i et internationalt sammenhæng.

Medlemskabet af ICMART diskuteres. Denne debat bedes taget op igen i bestyrelsen.

Der lægges op til at der publiceres noget på hjemmesiden omkring ICMART.

Mette Jensen, speciallæge almen medicin, fortæller, at der på hjemmesiden nu ligger oplysninger om registrering hos sundhedsstyrelsen hvis der behandles med akupunktur med 3 timer dagligt. Der er en række gebyrer der skal betales til Sundhedsstyrelsen for at man kan udøve akupunktur. Der er i tilsynsrapporten i alt 41 målepunkter og heraf er kun 10 målepunkter relevante for lægelige akupunktører.

Vi skal i fremtiden prøve på at blive mere ensartet med evt. et journalsystem der ligner de praktiserende lægers.  Det er vigtigt at vi kan tilbyde en ensartet behandling og håndtering af journaloplysninger samt kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen,når vi skal fremhæve akupunkturen  over for sundhedsstyrelsen - vurderer Mette Jensen.

Tommy Sommer nævner en artikel i ugeskriftet om et besøg i Kolding, hvor han blev bedt om en kommentar. Tommy foreslog at han kunne skrive en længere artikel om akupunktur.

SSAB er rykket for svar på Tommys skrivelser om oplysninger i forskning af akupunktur. Folketinget har afsat midler til området.  Der skal være en international vinkel for foreningen og derfor fastholdes medlemskabet til ICMART.

Niels Jacob Bang Nielsen forslår at bestyrelsen tager kontakt til det evidens baseret akupunkturselskab mhp om DMAS skal slås sammen med dem.

Jytte Søndergaard spørger til om det vigende antal medlemmer skyldes det manglende medlemsblad eller udsendelsen af årsskriftet.