Referat af generalforsamingen den 05.04.14

 

1.Valg af dirigent

Peter Strøm er foreslået Takker for valget. Generalforsamligen er indkaldt med lovlig varsel og på lovlig måde.   Forslag som skal være bestyrelsen i hænde inden14 dage før generalforsamlingen: Ingen indkomne forslag.

Hanne Schmidt er valgt som referent.

2.Formandens beretning Modulkurserne kan nu godkendes af lægeforeningen. Kurserne er opdelt i moduler som kan tages hver for sig. I Skanderborg underviser Niels Jacob og Elsebeth og i Skibby underviser Peter Strøm, Kirstine Münster og Elsebeth. Alle kursister skal til eksamen og aflevere opgaver. DMSfA udbyder endvidere: Begynder øst/vest, palliationskursus, øreakupunkturkursus og kursus i skalpakupunktur. Det er besluttet at York-kurset kan gentages i 15 Kursus i koreansk håndakupunktur tilbydes i efteråret. Gentagelse af Kinaturen overvejes Kurserene generer et overskud. Økonomien: Ikke været på lægedage pga. jubilæet, jubilæeet kommer til at give underskud. Vil gerne forts. på lægedage udgift på 3o – 35.ooo årligt, men denne udgift er godt udgivet Minimum fire bestyrelsesmøder årligt i gratis lokaler, transport betales. Ingen kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Lønnen er et konferencedøgn iforb. med general-forsamlingen, 5000 kr. hver andet år til konference f.eks. ICMART, og deltagelse i selskabets kurser uden betaling i den udstrækning at økonomien er til det. Vil fremover invitere medicinstuderende til enkelte bestyrelsesmøder. Ny hjemmeside – fint layaut med skabelon til nyhedsbrev. Spørgsmålet er, hvordan selskabet skal promovere sig fremover. Deltaget på Icmart. Nye retningslinier. Stigning for medlemskontingent = 13 – 14.000 kr. årligt Nyt tiltag om at øge det internationale samarbejde i Europa, medicinske. Fakulteter. Det faglige niveau på konferencen var meget højt. Elsebeth takker af som formand og fortsætter gerne i bestyrelsen

3. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab. Dan Kryh

2013: Overskud kr. 45.609. Grundet mange kurser og kontingentforhøjelse. Øget antal af fysioterapeuter og sygeplejersker, hvilket kan være en af forklaringerne på at kurserne løber bedre rundt. Hensat til tab står for gammelt tilgodehavende som er over 4 mdr. gammel, kursister som ikke har betalt. Kursuslederne skal snakke sammen om, hvordan det sal foregå fremover. Vi skal bruge hjemmesiden til betaling. Betaling ved tilmelding. Regnskabet er godkendt. Desuden godkendelse af regnskab fra 2012, som ikke blev godkendt ved sidste generalforsamling.   4.   Fastsættelse af kontingent Kontingentstigningr i år 2013 fastsat til 650 kr., hvilket bibeholdes, DMSFA har 650 medlemmer.  70 år = kontingentfri.. Asger oplyser, at der er 57 medlemmer over 70. stud. med. kontingent på ...... bibeholdes

5.   Forelæggelse af rapporter fra de faste udvalg,       Dansk Medicinsk Selskab: TS LVS samarbejder i forb. med kliniske retningslinier, sundhedsstyrelsen ang.retnngslinier. DMSfA har gjort opm. på at DMSfA gerne vil have foden inden for. DMSfA har mulig for at kommentere høringssvar

Tandlægeselskabet v. Jens Benzon Bang Ramt af overenskomstforhandlinger, røde- grønne og gule patiener. Er interesseret i at få akupunkturen ind i tandlægeoverenskomsten, men det bliver ikke lige med det første.

Den Danske Dyrlægeforening v. Birgittte Langvard Enkelt endags Begynderkursus – apperticer. Har ikke den store interesse i foreningen. Kursus i Billund med lærerkræfter fra Tyskland og USA rigtigt spændende.

6.    Behandling af indkomne forslag. Der er et forslag fra bestyrelsen om optagelse af ekstraordinære medlemmer: jordemoder Lis Klünder, Sygehus Lillebælt, og jordemoder Susanne Suensson, fuldtidsklinik i kbh., har master publich health. Begge har fået grunduddannelsen hos Kirstine Munster. Desuden fysioterapeut Lars Jonsson, som har selskabets grunduddannelse. Alle tre opfylder kriterierne for optagelse i selskabet som ekstraordinære medlemmer. Alle tre har beæftiget sig med akupunkur i mange år og har mange års kurser og mange års klinisk praksis. Forslaget godkendes ved håndsoprækning

7. Diskussion og implementering af formålsparagraffer Ingen forslag, men på generalforsamlingen har vi mulighed for at få input til evt. starte samarbejde med Norge – Sverige som der blev lagt op til på symposiet. Har en bedre og længere diplomuddannelse. NBN kunne måske lave videregående kurser med Norge – Sverige. KM lave specificerede kurser. DK samarbejde med to to foreninger. DMSFA’s kurser kunne anonceres i Norge/Sverige. BL gøre brug af et større samarbejde på tværs af grupper/lande/foreninger for at få flere kursister. NBN kunne få nedslag i prisen når man er medlem i de forskellige foreninger. TS er vi klar til lobbyarbejde. BB politikkens artikel – kommenterer Bent Hansens svar på akupunktur. MMN talte flot om brugen af ap. stolede på at TS blevet ringt op af journalist. TS forklarer. Har oplyst om personer i sundhedsvæsenet som kan fortælle noget om akupunktur. Sendt inks med videre, men det er svært at ændre end journalists synspunkt. NBN opfordrer bestyrelsen til at lave en pressegruppe – bydende nødvendigt. Det er vigtigt at lave lobbyisme, det er vejen frem. Afsætte ressourcer som er villig til at følge med og lave indlæg. EL- Karen Malle har en journalistisk uddannelse. Trygve er rep. for det norske selskab for medicin, DMSF kunne opfordre Lars G Johansen om et samarbejde. STP Ingen lang artikel, men mange små indlæg – 12 indlæg til Christiansborg, det vil virke bedre og være mere overskueligt. Else: Trygt af få det af en sundhedsuddannet – lægelig beh. KM søge om foretræde for sundhedsudvalget, skrive til ministeren. NBN to svage sider kommunikation/forskning. Har talt med Jan Sørensen, Syddansk Uni. Stærkere akademisk miljø i Norge/sverige- samarbejde. KM en pulje smmen med fys. blev skrevet – fik afslag, det tænkte var ikke forskning – for forsigtigt. Kan kun være for lidt ambitiøst. SDP evt. hensætte en del af kontingentet til forskning. PS ikke været råd til det i den tid hvor han har været kasserer. STP mange store opgaver for bestyrelse – efterlyse ildsjæle til at udføre lobbyisme og brevskriveri. Forkortelserne refereret til de personer, der kommenterede.

8. Vag  af bestyrelse.   Elsebeth Lægaard ophører efter seks år som forkvinde. Karen Malle opstiller til formandsposten. Elsebeth Lægaard og Tommy Sommer genopstiller som medlem af bestyrelsen. Derudover skal der vælges en læge for Susanne Tegl Mogensen som er udtrådt af bestyrlsen. Endv. skal der vælges suppleant for dyrlæge- og tandlægerepræsentant. Karen Malle, kandidat fra -92  Arb. på onkologisk afdeling i Vejle, vil kæmpe for at udbrede akupunkturen – vil gerne have, at det er læger der bliver med ved at udbrede akupunkturen og undervise - Karen Malle er en kvalificeret kandidat og vælges med applaus. Elsebet og Tommy vælges med applaus. Der skal vælges en suppleant for et år. Peter Amhild er foreslået og valgt med applaus. Niels Jacob stiller op som lægesuppleant og vælges med applaus

9. Valg af revisor og revisorsuppleant – Steen Dirch Poulsen foreslås som revisorsuppleant – vælges med applaus og revisor Peter Strøm genvælges

10.  Valg af repræsentanter til Dansk medicinsks elskab, Dansk Tandlægeforening og Den Danske dyrlægeforening. Steen D Poulsen valgt for dyrlægrne med applaus. Lisbeth Løvenlow vil gerne stille op for tandlægerne, er efter fremlæggelse af curriculum valgt med applaus.

11. Eventuelt

Elsebeth takkes og udpeges som æresmedlem af selskabet for sit store arbejde

PS synes iden om at få de medicinstuderende ind i selskabet er en rigtig god ide. NBN direkte henvendelse til hospitalerne vedr. undervisning/orientering KM tilbyder medicinstuderende en times oplæg en eftermddag af bestyrelsen som fortæller om hvad det handler om. Forslag om at reducere prisen for medicinstuderende på modulkurser til l/4 af kursuspris Gratis introkurser for studerende – hvis de med. stud. er initiativtagere er det gratis og nemere at komme igennem med. TS ved årsmødet i Dansk Selskab for Manuel Medicin nævnte formanden  akupunkturbehandling, men det var ikke noget som blev brugt, men der var interesseret i at åbne op for et samarbejde.

Elsebeth takker for hvervet som æresmedlem. Takker bestyrelsen for et godt samarbejde.

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.