DMAS

På Severin Kursuscenter

Lørdag den 14.04. 2018 kl. 16.00

 

REFERAT

Dagsorden: 12 deltagere, Tommy Sommer byder velkommen

  1. 1. Valg af dirigent

Niels Jacob Bang- Jensen foreslået og valgt .

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet udsendt til medlemmerne på mail og selskabets hjemmeside ultimo marts.

Referent: Hanne Schmidt er valgt

  1. 1. Formandens beretning (SE NEDENFOR)

Se beretningen fra formanden, nederst i referatet.

Bemærkninger fra forsamlingen:

Beretningen blev godkendt pr akklamation

  1. 2. Årsregnskabet 2017 fremlægges

Der er et overskud på kr. 66.234

Der tjenes ikke på vort bankindestående, man kunne overveje at anbringe noget af formuen i værdipapirer

Regnskabet blev godkendt pr. akklamation.

  1. 3. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet bibeholdes uændret for alle tre søjler FAYL medlemmer 650, ekstraordinære medlemmer 400, studerende 200

  1. 4. Forelæggelse af rapport fra faste udvalg:

Uddannelsesudvalget

Kurserne er selskabets primære aktivitet, ca. 65.000 i indtægterne.

Kurserne undergår en ændring, et samlet forløb skal kunne give 250 timer.

Kusisterne bliver afkrævet eksamen og hjemmearbejde, alt tæller med i timetallet.

Der udlev. ikke kursusbeviser før opgaverne er afleveret.

Kursisterne er forholdsvis kvinder, ca. halvdelen er ikke læger, flest sygepl., enkelte jordemødre og enkelte fysioterapeuter. Der har været enkelte Sosu-elever, men disse her været ledsaget med en kliniklæge

Der er afsluttet et kursus i 2017 og startet et nyt modulkursus i 2018.

Forslag: Skal have basiskursus på 5 dage før man starter med at stikke

Undervisningen er i vestilig akupunktur og TCM

De lægevidenskabelige selskaber LVS

Formanden orienterede om, at vi jævnligt bliver orienteret om nye lovforslag som berører selskabet og orientering om, hvad der sker. Der er lavet om på tilskudssystemet. Tidl. var man selskaberne garanteret et beløb til en nordisk, europæisk eller oversøisk underviser

Nu er der en max pulje , forår/efterår, hvor man søger og får tildelt efter først til mølleprincippet. Hvis kassen er tom, kan man flytte mødet til næste halvår og forsøge at søge igen.

Tandlægeforeningen

Der bliver fremover arrangeret tandlægedage.

Lige nu er der ikke nogen Relevans for akupunktur for tandlæger. Branchen er presset af gebyrer, patientstyrelser og indtjeningsloft og manglende overenskomst.

Den Danske Dyrlægeforening

Stor interesse for akupunktur. Der er afholdt introkursus i akupunktur, 20 deltog og 6 på venteliste.

Flere er interesseret i det store kursus som anholdes i Finland i 2019. Der arrangeres nyt introkur-

sus igen i 2019.

Klinikudvalget

Bestyrelsen har besluttet at lave et lille klinikudvalg.

Første møde var i januar med 26 deltagere. Der arrangeres nyt møde i september.

Tilbagemeldingerne er, at det giver meget mening, at der er dannet en mindre fraktion, med gruppen omkring læger, dyrlæge og tandlæger med egen klinik. Vi kan på denne måde være mere synlige

Gruppen er glade for at der er en samling, så der er nogen at referere til.

  1. 7. Valg af bestyrelsesformand (lige år) Til formanden kan alene vælges en læge med dansk lægeautorisation.

Tommy Sommer genopstiller, vælges pr. akklamation

Valg af den øvrige bestyrelse:

Læge Mette Jensen genopstiller

Læge Elsebeth Lægaard genopstiller

Dyrlæge Birgitte Langvad genopstiller

Tandlæge Jens Benzon Bang genopstiller

Alle er valgt med akklamation

  1. 8. Valg af revisor og revisor suppleant

Peter strøm er genvalgt og Orla er genvalgt til suppleant for revisor har indvilliget i genvalg

  1. 9. Valg af repræsentanter til LVS, "de lægevidenskabelige Selskaber", Tandlægeforeningen og Den Danske Dyrlægeforening.

LVS Tommy sommer genopstiller

DDF Birgitte Langvad genopstiller

TF Jens Benzon Bang genopstiller

Alle er valgt pr. akklamation

  1. 10. Forslag:

Nedsættelse af kursusgebyret for aktive pensionist akupunkturlæger til. Fx samme beløb som studerende. Der er flere pensionistmedlemmer (28 %) og jeg tror, at der vil være flere som mig, der har lyst til nålene og at følge med i udviklingen

Der er ikke mulighed for tilskud. Stiller Ole Bak

Der laves en afstemning på Generalforsamlingen: Forslaget er nedstemt

  1. 11. Eventuelt

Rapport fra den nyligt overståede rejse fra Kina. Der vises billeder.

Et medlem synes, at selskabet i skal gøre mere opmærksom på at vi er akupunkturlæger og ikke akupunktører – på hjemmesiden står Find en akupunktør dette kunne være find en akupunkturlæge.

Mødet afsluttet i ro og orden

Referent

Hanne Schmidt

Formandens beretning:

Formandens beretning 2017/18.

Dette har været mit 2. år som formand. Bestyrelsen og jeg har igen prøvet at gøre en indsats for at sætte akupunkturen på dagsordenen.

Som nævnt sidste år havde vi indgået en aftale med et mediefirma "Media Planet" om at være med i et tillæg, "Muskler, knogler og led", til Jyllands Posten. Det blev udsendt i juni. Samarbejdet var ikke helt tilfredsstillende, og dem agter vi ikke at bruge igen. Først blev det udskudt, for så til sidst at skulle laves over hals og hoved.

DMAS har også købt sig til medieomtale i et andet tillæg til "Politiken" i nov. 2017

Danske Regioner havde efterlyst emner til de nye "Lærings & Kvalitets Teams", LKT.

Vi indsendte forslag om "akupunktur i sundhedsvæsnet" som et emne. Der indkom 28 forslag, og vi var ikke blandt de første 5, der er blevet udvalgt. Men vi vil prøve igen.

Den store medieomtale startede 1/10-17 med en stor artikel i JP om 4 tilfælde af pneumothorax forårsaget af akupunktur, det ene endda med dødelig udgang. Alle var udført af ikke-læger, men det har rejst en generel debat om sikkerheden ved akupunktur. Jeg havde snakket med den ene journalist forud for artiklen og DMAS er brugt som reference. Som opfølger på denne artikel skrev jeg flere læserbreve både til JP, Berlinske og Politiken, uden dog at få noget bragt. En fælles artikel med Fysioterapeuternes akupunktur selskab blev dog bragt i JP. Jeg kontaktede folketingets Sundhedsudvalg, hvor formanden, Liselotte Blixt, skrev tilbage, at hun ville fremsætte et lovforslag om autorisation af akupunktører i indeværende folketingssamling.

I stedet kom Sundhedsministeren med et lovforslag, som skulle forbyde akupunktur på brystkassen for alle andre end læger og lægens medhjælp. DMAS indgav et negativt høringssvar til dette forslag. Vi faldt ikke, at det løste de grundlæggende problemer med sikkerheden, og at fokus skulle lægges på uddannelse i stedet.

Vi havde et møde med Lægeforeningen og PLO i nov hvor vi gav udtryk for vores holdninger. Jeg havde et indlæg i Dagens Medicin og vores holdning til lovforslaget.

Senere er lovforslaget taget af bordet. For at understrege, at DMAS går højt op i sikkerheden ved udførelse af akupunktur i DK. Vi fik så endelig en aftale med PLO´s formand Christian Freitag til en uformel snak. Der kom ikke så meget konkret ud af mødet, men der var en god stemning, og vi fik nogle gode kontakter, som vi vil arbejde videre med.

Samme dag havde vi foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Dette møde vil også blive fulgt op at en direkte henvendelse til ministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed.

I november var DMAS igen repræsenteret på Lægedage. Vi finder, at det er en god platform, hvor vi kan møde nuværende og kommende praktiserende læger og andre sundhedsaktører. Vores stand er ret velbesøgt og der er stor interesse i at deltage i vores konkurrence om at vinde en kursusdag i akupunktur. Der er blevet udtrukket 5 vindere, én vinder om dagen. Vi regner med at gøre dette til en fast tradition.

På trods at øget medieomtale, så er vores medlemsantal dalende.

586 i 2016, 529 i 2017 til nu 441 per 28/2 2018. Det er et fald på over 1/3.

Der er kommet flere nye kursustilbud til, som vi vil høre om under uddannelsesudvalgets beretning. Men vi er nødt til at diskutere, hvad der skal til for at vende skuden? Hvad er årsagen til den faldende interesse for akupunktur blandt vores kerne-målgruppe som jo er læger, tandlæger og dyrlæger? Der er jo stigende efterspørgsel på akupunktur i befolkningen, så hvad kan det skyldes? Er det endnu engang evidens-tyranniets klamme hånd, eller lægestandens konservatisme?

Jeg håber at medlemmerne vil give bestyrelsen deres bud på den skrantende interesse for akupunkturen blandt vores kolleger. Uden en ny strategi er jeg bange for, at vi vil se fortsat faldende medlemstal.

Mvh

Tommy Sommer

formand