DMAS generalforsamling, Severin Kursuscenter i Middelfart, Søndag den 08.05.22 kl. 16.00

DMAS generalforsamling, Severin Kursuscenter i Middelfart, Søndag den 08.05.22 kl. 16.00
REFERAT

Deltagere: Mette Jensen, Birgitte Bartholdy, Dirk Gahlenbeck, Helle Johansen, Niels Jacob Bang- Nielsen,
                  Ming Cheng, Lian Tving, Elsebeth Lægaard.
1. Valg af dirigent:
    Niels Jacob Bang Nielsen er foreslået og valgt.
    Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet udsendt til medlemmerne på
    mail og selskabets hjemmeside en måned før.
    Referent: Hanne Schmidt er valgt


2. Formandens beretning:
    Se beretningen fra formanden, nederst i referatet.
    Afdøde: Keld Dalsgaard, Ea El Ipsen, Christiana Nordendahl, Karl Aage Hjort Jepsen.
    Medlemstal: 2022: 298, 2021: 304, 2020: 328, 2019: 375.
    Bemærkninger fra forsamlingen:
    Beretningen blev godkendt pr akklamation.
    NJBN: Vigtigt at vi udbyder kurser til folk som ikke har kendskab til akupunktur. Annoncerede kurser
    som er mere avancerede kurser, har indtil nu ikke været muligt at gennemføre pga manglende
    tilmelding. EL: Synes, vi skal fortsætte med at tilbyde disse kurser og afvente lidt mhp tilmelding,
    disse kurser kan f.eks. kombineres med niveaukurser. Det har været en svær kursusperiode med
    corona set i bakspejlet.
    Holdning: Hvis vi ønsker at lave forskning omkring evidens, skal selskabet gøre det selv der er ikke
    midler udefra. Dirk: Man kunne i DMAS´s logo skrive akupunktur FRA læger, i stedet for akupunktur
    TIL læger. Mette oplyser om nye mulige medlemmer i forhold til kommende kursus for en bestemt
    faggruppe. Der skal laves gode beskrivelser på kurser/hjemmesiden og FB.
    NBJB opsummerer: Tilløb til forskning: Her skal vi forberede os tilstrækkeligt og lave gode
    ansøgninger, det er et stort arbejde og der skal sættes penge af til disse tiltag.
    Vi skal deltage i lægedage, søger om en hjørnestand 9-12 m2. evt medbringe en briks, de bedste
    bannere opsættes som bagvæg. Hvordan får vi flere på kursus – markedsføring! Evt. interview med
   Ugeskriftet omkr. Kurset med Dan Keown.
3. Årsregnskabet 2021 fremlægges:
    Årets underskud 129.945. Dette på grund af mindre aktiviteter pga corona og udgift til lægedage.
    Regnskabet blev godkendt pr. akklamation. Det er desuden godkendt af revisor Peter Strøm.
4. Fastsættelse af kontingent:
    Kontingentet bibeholdes uændret:
    Ordinære og ekstraordinære medlemmer 650 kroner pr. år
    Studerende 400 kroner pr. år
    Ikke erhvervsaktive 200 kroner pr. år
5. Forelæggelse af rapport fra faste udvalg:
    Uddannelsesudvalget: Se referatet nederst i beretningen.
    Kurserne er selskabets primære aktivitet
    De lægevidenskabelige selskaber LVS:
    Mette har ikke deltaget i møder da de oftest er i København.
    Tandlægeforeningen:Ikke repræsenteret.
    Den Danske Dyrlægeforening: Helle: Dyrlæger i Sverige må ikke lave akupunktur på dyr, alle andre
    må. Det samme gør sig gældende for læger.
6. Valg af bestyrelsesformand:
    Til formanden kan alene vælges en læge med dansk lægeautorisation).
    Mette Jensen genvælges.
7. Valg af den øvrige bestyrelse:
    Karen Malle (næstformand, læge) genvælges.
    Niels Jacob Bang Nielsen (bestyrelsesmedlem, læge) træder ud af bestyrelsen.
    Dirk Gahlenberg (bestyrelsesmedlem, læge) vælges ind i bestyrelsen.
    Elsebeth Lægaard (bestyrelsesmedlem, læge) er ikke på valg.
    Lian Chen Tving (bestyrelsesmedlem, læge) er ikke på valg.
    Ming Chen (bestyrelsesmedlem, læge) er ikke på valg.
    Helle Johannesen (bestyrelsesmedlem, dyrlæge) er ikke på valg.
    Lisbeth Løvenov (bestyrelsesmedlem, tandlæge) er ikke på valg.
Suppleanter:
    Birgitte Bartholdy (suppleant, læge) er ikke på valg.
    Der er en vacant plads som suppleant for lægerne.
    Jens Benzon Bang (suppleant, tandlæge) genvælges.
    Birgitte Langvad (suppleant, dyrlæge) genvælges.
    Alle er valgt med akklamation
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
    Peter strøm er genvalgt og Orla er genvalgt til suppleant for revisor.
9. Valg af repræsentanter til LVS, ”Lægevidenskabelige Selskaber”, Tandlægeforeningen og Den
Danske Dyrlægeforening:

    LVS: Lian Tving modtager valg, Mette fortsætter og Ming Chen. Materiale skal fremover sendes til
    alle tre.
    DDF Birgitte Langvad genopstiller
   TF: Tandlægerne er ikke repræsenteret i dag.
    Alle er valgt pr. akklamation
10. Forslag:
    Cornelia Selmar vil måske gerne på sigt indtræde i bestyrelsen.
11. Eventuelt
     Sygesikringen Danmark giver 79 kr. i tilskud til akupunktur ved alment praktiserende, hvorimod de
     udbetaler 124 kr. til akupunktur ved en speciallæge – brev laves på heldagsmødet vedr. denne
     forskel.
Mødet afsluttet i ro og orden
Referent
Hanne Schmidt