Referat af Generalforsamlingen den 15.04.15

 

Dagsorden: Korrektion til dagsordenen, punkt to korrigeres, Hanne Schmidt er referent som vanlig. Indledningsvist mindes seks bortgåede forhenværende medlemmer. Per Evald Hansen, Susanne Theil Mogensen, Felix Mann, Per Jensen, Stig Ketelsen og John Nygaard Hansen Bo Bøggild fremlægger mindeord omrkring Per Evald Hansen. Elsebeth Lægaard fremlægger mindeord omkring Susanne Tegl Mogensen Mette Jensen fremlægger mindeord omkring hendes far Per Jensen. Per Walther Hansen fremlægger mindeord omkring Felix Mann

1. Valg af dirigent Peter Strøm er foreslået, vælges. Generalforsamlingen er indkaldt med lovlig varsel, der er udsendt brev til medlemmerne på mail og annonceret på selskabets hjemmeside 30 dage før afholdelsen af generalfor-samlingen.

 2. Valg af referent Korrektion til dette punkt, da Hanne Schmidt som vanlig er referent

 3. Formandens beretning Beretningen kan læses i Årsskriftet. Karen Malle har deltaget i ICTMART kongressen i Istanbul, syntes ikke det var en fantastisk kongres. Blev inviteret til møde i London af Mike Cummings. Medlemstallet var i starten af året 624 ved udgangen af året 604, 11 nye og 33 udmeldte Insprireret af Londonbesøget fik DMSfA et tilbud fra det britiske selskab (BMAS) om, at. vores selskab kunne være assosieret med deres selskab, hvilket indebærer, at alle vore medlemmer kan frekventere kurserne i Englad. Der forespørges, om det er muligt at få det britiske blad B-MAS tilsendt pr. mail. Karen Malle vil rette henvendelse til Mike Cummings herom. Beretningen vedtaget.

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved Dan Kryh Nettoomsætningen er mindre - begrundet i færre udbudte kurser, udgifterne er tilsvarende mindre., hvilket medfører et overskud på ca. 4o.ooo. Jubilæumsfesten og hjemmesiden er tunge byrder i regnskabet. Der er en forskydning i indtægterne, da kurserne falder forskelligt og går på tværs af 2 – 3 regnskabsår, dette gør det vanskeligt at gennemskue. Alt i alt en fremgang i egenkapitalen til kr. 5o1.581. Indtjening på kurser: Det Palliative kursus gav et underskud på kr. 1700, Akupunktur modulkurus gav et overskud på kr. 99.ooo, akupunktur II gav et overskud på kr. 13.ooo, jubilæumskurset gav et underskud på kr. 53.ooo og øreakupunkturkurset gav et overskud på kr. 35oo Regnskabet godkendes. 

5. Fastsættelse af kontingent: Foreslår uændret kontingent, aktive kr. 65o, passive kr. 2oo, ekstraordinære medlemmer kr. 2oo Der opkræves kontingent via lægeforeningen. Kontingentfastsættelsen godkendes. 

6. Forelæggelse af rapport fra faste udvalg Tommy oplyser, at det ikke hedder Dansk Mecinsk Selskab, men De Lægevidenskabelige Selskaber eller LVS. Dansk Dyrlægeforening. Der er gang i akupunkturuddannelserne. Den internationale veterinære forening afholder kursus, der er i fem moduler, afholdes i år i Danmark i samarbejde med den øvrige del af Norden. Dyrlægeforeningen i Danmark afholder indmellem et kursus. Dansk Tandlægeforening. De kliniske retningslinier er kommet. Klienterne inddeles i grønne, røde og gule patienter, en inddeling om behandlingshyppiged, dette er et politisk krav. Uddannelsesudvalg. Igang med at udvide 120- timers kursus til kursus på 200 timer. ICMART kommer forhåbentlig snart med en anbefaling på en uddannelse på 200 timer. Der er Modulkursusundervisning i Skanderborg og Skibby med opgaver, praktik og eksamen. Der er planlagt nye modulkurser til efteråret. Der er planlagt begynderkursus i øst og vest, palliativt kursus og øreakupunkturkursus. Der er afholdt møde for medicinstuderende i Syddanmark og København, kontakter søges i Århusområdet. Sundhedsstyrelsen har besluttet, at man fra 1. april ikke kan være RAB-registreret det hed- der nu sundhedsregistreret. Sygesikringen Danmark giver tilskud til autoriseret sundhedspersonale Det faldende medlemstal diskuteres, ”fødekæden” drøftes og forsamlingen opfordrer uddannelsesudvalget til at øge antallet af mellemkurser (ex. Samoskurset) der er for stort et spring fra begynderkurset til modulkurset. PS overvejer at tilbyde en uddannelse i kinikken, vil komme med et et udspil til uddannelsesudvalget senere på året. 

7. Behadling af indkomne forslag A.Formanden fremægger forslag om at omdøbe selskabets navn til DMAS (Dansk Medicinsk Akupunkturselskab, på engelsk Danish Medical Acupuncture Society. Det nye navn kan tvangfrit og med samme forkortelse oversættes til engelsk. Der diskuteres for og imod. Forkortelserne DMSfA har altid været en besværlig og ikke mundret forkortelse. Selskabet rettter kontakt til hjemmesidefirmaet om, at det skal være muligt, at når man googler DMSfA linker man automatsk til det nye navn og omvendt. Domænenavnet er reserveret Der stemmes herom. Forslaget godkendes. 

B. Der fremlægges forslag om, at andre sundhedsprofessioner end de, der allerede er medlemmer (dyrlæger, tandlæger og læger) på særlige betingelser kan optages som medlemmer med særlige betingelser. Karen Malle anfører, at en af grundene er, at andre faggrupper synes at kurserne i DMSFA er af høj standard. Det gælder om at bevare ”fødekæden”, hvorfra vi kan rekrutere kursister. De nuværende vedtægter gennemgås og der er allerede nu muligheder for, at man kan optages som ekstraordinært medlem. Vi har allerede den mulighed, og ændringen har medført fire højtkvalificerede nye medlemmer. Der er flere som søger, bl.a. højtkvalifi- cerede sygeplejersker. De fremføres, at man bør understøtte det tværfaglige arbejde. Forslaget diskuteres. Vi har medlemmer på særlige betingelser, men disse har ikke stemmeret.Vi bør på kurserne bevare niveauet på et højt fagligt, lægeligt niveau, for ikke at skræmme lægerne væk og ikke ændre niveauet for at tiltrække andre faggrupper. Vi har allerede nu vedtægter, der siger at andre faggrupper kan deltage i vore kuser. Der stemmes om forslaget: l imod, 12 for, 7 stemmer for hverrken for eller imod. Forslaget er vedtaget. 

8. Diskussion og implementering af formålsparagraffer. Punktet hører ikke til på denne dagsorden. 

9. Valg af bestyrelsen Mette Marie Nodentoft genopstiller og Dan Kryh genopstiller. Begge genvælges Bestyrelsens forslag til den vaccante plads er Lian Tving. Lian Tving fortæller om sin baggrund for at stille på til bestyrelsen. Lian vælges. Valg af suppleant: Mette Jensen har stillet sig til rådighed. Mette vælges.
10. Valg af revisor og revisorsuppleat. Peter Strøm er foreslået. Genvælges. Revisorsuppleant: Orla Korslund er foreslået, vælges. 

11. Valg af repræsentant til LVS Tommy Sommer fortsætter sit hverv i LVS. Birgitte Langvad, dansk dyrlægeforening og tandlægerepræsentant Jens Benzon Bang, genvælges. 12. Eventuelt. Tak til Peter Amhild for indsatsen i bestyrelsen igennem det seneste år Peter strøm takkerfor god ro og orden. Karen Malle takker for god ro og orden 

Middelfart den 18.04.15